Hyppy uuteen työkulttuuriin

HYPPY-hankkeen aikana Muonion kunnan esihenkilötyö tiivistyi merkittävästi, kertoo henkilöstöpäällikkö Matti Pinola.

Johtaminen | 30.9.2021

Hyppy uuteen työkulttuuriin

Teksti: Joanna Sinclair

Kuva: Otto Ponto

Muonion kunnan tavoitteena on luoda valmentava ja osallistava työkulttuuri. Työsuojelurahaston tuella toteutettu HYPPY-hanke oli ensimmäinen askel tällä tiellä. Uudet osallistavat työskentelytavat toimivat hienosti myös kunnan organisaatiouudistusta edistävissä yt-neuvotteluissa.

Muonion kunnassa Tunturi-Lapissa hengitetään koko Suomen puhtainta ilmaa. Noin 2300 asukkaan kunta on sijoittunut myös onnellisuustutkimuksissa maan kärkisijoille. Hyvinvointi on tärkeää muoniolaisille niin vapaa-ajalla kuin töissä. Vuonna 2019 kunnassa päätettiin käynnistää työkulttuurin uudistus, joka edistäisi kaikkien kunnan työntekijöiden työhyvinvointia.

”Toteutimme Työsuojelurahaston kehittämisavustuksen tuella työkulttuurin uudistushankkeen. Perimmäinen päämäärämme on koko henkilökunnan työhyvinvointi – mutta katsoimme parhaaksi aloittaa kehitystyö panostamalla esihenkilöihin. Vuorovaikutteinen johtaminen ja osallistava työkulttuuri ovat kuitenkin pitkälti esihenkilöistä kiinni”, kertoo Muonion kunnan henkilöstöpäällikkö Matti Pinola.

”Halusimme sitouttaa esihenkilöt osallistavaan työkulttuuriin ja saada heidät ottamaan valmentavan johtamisen työkalut ja menetelmät aktiiviseen käyttöön. Tämä tavoite saavutettiin oikein hyvin. Hankkeen päätyttyä suurin osa esihenkilöistä oli ottanut vähintään jonkun uuden osallistavan menetelmän käyttöön arkijohtamisessaan”, Matti Pinola jatkaa.

”Vuorovaikutteinen johtaminen ja osallistava työkulttuuri ovat kuitenkin pitkälti esihenkilöistä kiinni.”

Kehittämishankkeella oli komea nimi: Hyvinvoiva ja oppiva työyhteisö – Muonion kunta kohti valmentavaa ja osallistavaa työkulttuuria. Muoniolaisten suussa se lyhentyi pian tuttavallisesti HYPPY-hankkeeksi. Ulkopuoliseksi asiantuntijaksi hankkeeseen Muonion kunta valitsi oululaisen henkilöstön kehittämisyrityksen, Valmennustalo Virran.

Sparrausvartteja ja muita osallistavia menetelmiä

Valmennuksen aikana esihenkilöt pääsivät kokeilemaan osallistavia ja valmentavia työtapoja yhteisissä lähi- ja etätyöpajoissa muiden esihenkilöiden kanssa. Taitoja hiottiin myös välitehtävillä ja pienryhmätyöskentelyllä. Esihenkilöitä kannustettiin ottamaan oppimiaan uusia työtapoja aktiivisesti käyttöön omassa arjessaan.

”Osallistimme esihenkilöitä hyvin voimakkaasti koko hankkeen ajan, jotta he saivat kokemuksen siitä, mitä valmentavat ja osallistavat menetelmät ovat ja osaisivat hyödyntää niitä omassa työssään”, yritysvalmentaja Teija Mykrä Valmennustalo Virrasta toteaa.

”Monet esihenkilöt innostuivat esimerkiksi sparrausvarteista. Idea on yksinkertaisuudessaan se, että esihenkilö varaa vaikkapa kuukausittain jokaisen johdettavansa kanssa vartin tai puolen tunnin ajan, jolloin keskustellaan siitä, mitä työhön kuuluu – ja kuinka esihenkilö voi tukea johdettavaansa tämän työssä”, Matti Pinola huomauttaa.

”Monet esihenkilöt innostuivat esimerkiksi sparrausvarteista.”

Teija Mykrä korostaa, että valmentavassa ja osallistavassa johtamisessa on oleellista luoda omaan työyksiköön sopivia työskentelytapoja yhdessä työntekijöiden kanssa.

Kännykkäsovellus toimi muistin tukena

Valmennustalo Virran asiantuntijat hyödynsivät HYPPY-hankkeessa myös Qridi-nimistä digitaalista työkalua, joka muistutti esihenkilöitä säännöllisin väliajoin osallistavista ja valmentavista johtamistavoista.

”Qridi on alun perin koulumaailmaan kehitetty oppimisalusta, jota on hyödynnetty myös urheiluvalmennuksessa. Nyt päätimme kokeilla sitä kuntasektorilla”, Teija Mykrä kertoo.

Käyttäjille Qridi oli mutkaton. Esihenkilöt asensivat kännyköihinsä sovelluksen, joka muistutti tavoitteista.

”Qridi-muistutukset oli purettu hyvin selkeiksi ja konkreettisiksi toiminnoiksi: Annoinko tiimini jäsenille tällä viikolla positiivista palautetta? Muistinko esittää johdettavilleni kysymyksiä – ja kuunnella avoimin mielin vastauksia?” Teija Mykrä kuvailee.

Yhteisöllisempää esihenkilötyötä yli sektorirajojen

Muonion kunnan esihenkilöiden valmius ottaa rohkeasti erilaisia valmentavan johtamisen työkaluja käyttöön saa kiitosta sekä Matti Pinolalta että Teija Mykrältä. Mikä parasta, HYPPY-hankkeen aikana myös esihenkilötyö tiivistyi merkittävästi.

Matti Pinola kertoo, että Muonion kunnassa hyödynnettiin osallistavia työskentelytapoja myös organisaatiouudistuksen osana toteutetuissa yt-neuvotteluissa.

”Kunnissa eri sektoreiden esihenkilöt voivat helposti jäädä toisilleen aika vieraiksi. Jos tekninen sektori, hoitosektori ja kaikki muut toimivat omissa siiloissaan, voivat monet esihenkilöt kokea olevansa työssään aika yksin,” Teija Mykrä muistuttaa.

”Yksi HYPPY-hankkeen tärkeimpiä anteja oli esihenkilöiden toisilleen antama tuki ja esihenkilöiden tiivistyminen yhteiseksi porukaksi”, Matti Pinola tähdentää.

Nyt esihenkilötyö Muoniossa on selkeästi yhteisöllisempää. Esihenkilöt saavat toisiltaan säännöllisesti sparraus- ja vertaistukea.

”Enää ei puurreta omissa poteroissa, vaan esihenkilöt jakavat keskenään ideoita ja tietotaitoa. Esihenkilöt myös kokevat, että heidän asemansa on paremmin tunnistettu ja kehittämistukea on tarjottu”, Matti Pinola kertoo.

Yt-neuvotteluissakin hyödynnettiin osallistavia työskentelytapoja

Muonion kunnassa innostuttiin osallistavista työskentelytavoista siinä määrin, että niitä päätettiin hyödyntää myös organisaatiouudistuksen osana toteutetuissa yt-neuvotteluissa.

Neuvotteluissa ei tuotu johdon toimesta valmista mallia pöytään, vaan yhteinen näkemys uudesta organisaatiomallista luotiin osallistaen ja aidosti neuvotellen. Jokaisen neuvottelukerran jälkeen arvioitiin asetetut tavoitteet yhdessä.

”Ideaa vietiin Muoniossa ilahduttavan aktiivisesti käytäntöön. Joissain työyksiköissä ryhdyttiin esimerkiksi rakentamaan työvuorolistoja yhdessä. Toisissa päätettiin järjestää koko tiimille yhteiset aamuhetket, jolloin päivän työt käydään yhdessä porukassa läpi”, Teija Mykrä sanoo.

”Hankkeen aikana Muoniossa pidettiin kahdet yt-neuvottelut, joilla luotiin uusi organisaatiorakenne. Kaikki osapuolet olivat samaa mieltä siitä, että osallistavat työtavat olivat hedelmällinen ja jopa antoisa tapa viedä neuvotteluja eteenpäin. Ne antoivat liikkumavapautta tehdä muutoksia ja luoda yhteistä suuntaa keskustellen”, Matti Pinola sanoo.

Esihenkilöitä tuettiin myös digitaalisella työkalulla, joka muistutti säännöllisesti osallistavista ja valmentavista johtamistavoista.

”Osallistavien menetelmien ansiosta olimme tyytyväisempiä sekä yt-prosesseihin että saavutettuun neuvottelutulokseen. Uusi organisaatiomalli otettiin käyttöön elokuun alussa 2021”, Matti Pinola jatkaa.

Ensimmäinen askel oikealla tiellä

Muonion kunnassa ollaan tyytyväisiä HYPPY-hankkeen vaikuttavuuteen. Koko henkilökunnalle tehdyssä palautekyselyssä 64 % vastaajista koki, että kunnan työkulttuurissa on jo tapahtunut muutosta osallistavaan suuntaan. Lisäksi yli puolet vastaajista koki esihenkilöiden johtamistavan olevan jo nyt aiempaa osallistavampi ja vuorovaikutteisempi – ja 58 % koki, että kunnan työkulttuuri on menossa parempaan suuntaan.

Matti Pinola alleviivaa, ettei työkulttuurin muutos tapahdu hetkessä.

”HYPPY-hanke oli ensimmäinen askel oikealla tiellä. Toki olemme vielä opetteluvaiheessa, mutta tämä hanke toimi hyvänä alkusysäyksenä. Positiivisin mielin jatkamme matkaa”, Matti Pinola vakuuttaa.

”Jahka saamme valmentavat ja osallistavat johtamisen mallit vakiintuneiksi toimintatavoiksi läpi organisaatiomme, uskon niiden lisäävän meidän kaikkien työhyvinvointia, ja myös sitouttavan koko henkilöstön tiiviimmin kuntaorganisaatioon”, Matti Pinola lisää.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Vastauksia kpl