Hyvinvoiva ja oppiva työyhteisö – Muonion kunta kohti valmentavaa ja osallistavaa työkulttuuria

Hanketiedot

Hankenumero
200276

Hakija
Muonion kunta

Toteuttaja
Valmennustalo Virta Oy

Lisätietoja
Matti Pinola
matti.pinola@muonio.fi

Toteutusaika
1.9.2020 - 30.4.2021

Työsuojelurahaston päätös
17.6.2020
11 620 euroa

Kokonaiskustannukset
23 240 euroa

Tulokset valmistuneet
30.6.2021

Tiivistelmä

Muonion kunta päätti loppuvuonna 2019 käynnistää organisaatiouudistuksen, jossa työhyvinvoinnin edistäminen on keskeisessä asemassa. Uuden kunta-ajan organisaation edellytys on oppiva ja hyvinvoiva organisaatio. Yhteistyön ja osallistumisen lisääntyminen ovat avaintavoitteita resurssitehokkaiden palveluiden tuottamisessa. Hankkeen myötä on tarkoitus kehittää johtamis- ja alaistaitoja kestävästi ja yhteisesti siten, että myös palveluita on mahdollista tulevaisuudessa tuottaa yhdessä prosesseina, osallistaen sekä hallintokuntarajat ylittäen.

Hanke toteutetaan Muonion kunnan ja Valmennustalo Virta Oy:n yhteistyössä vuoden 2020 syyskuun ja vuoden 2021 huhtikuun välisenä aikana. Hankkeen uutuusarvo tulee erityisesti kehittämismenetelmistä. Hankkeessa käytetään henkilöstön osallistamisen lisäksi digitaalista oppimisalustaa. Kehittämisprosessissa osallistetaan koko kunnan henkilöstö asettamaan tiimeille omat kehittämistavoitteet esimiehen johdolla. Esimiehiä motivoidaan ja ohjataan toimimaan työyhteisön kehittäjinä ja valmentajina. Valmentavan esimiestyön kehittymistä tuetaan digitaalisen oppimisalustan, Qridin, avulla.

Kehittämisprosessi toteutetaan yhteisöllistä oppimista tukevin osallistavin ja toiminnallisin menetelmin. Tavoitteena on muun muassa, että työhyvinvointi vahvistuu, uuden oppiminen etenee nopeammin ja joustavammin, muutosvalmius kasvaa, sitoutuminen organisaatioon vahvistuu, vuoropuhelu lisääntyy ja työyhteisötaidot sekä digivalmiudet kehittyvät.

Hankkeen vastuuhenkilö

Matti Pinola

Tiedote

Kohti oppivampaa, hyvinvoivempaa ja osallistavampaa kulttuuria – Muonion kunnan HYPPY -hanke

30.6.2021

Tiivistelmä

Muonion kunta toteutti yhteistyössä Valmennustalo Virran kanssa Työsuojelurahaston rahoittaman hankkeen, jolla tähdättiin oppivamman ja hyvinvoivemman organisaatiokulttuurin rakentamiseen. Hankkeeseen osallistui kunnan koko henkilöstö.

Keskiössä oli esimiestyön vaikuttavuus ja uuden vireen synnyttäminen. Tavoitteena oli, että esimiehet sitoutuvat osallistavaan työkulttuuriin ja ottavat valmentavan johtamisen työkalut ja menetelmät aktiiviseen käyttöön työyhteisön arkijohtamisessa.

Lähtökohdat

Kunta päätti loppuvuonna 2019 käynnistää organisaatiouudistuksen, jossa työhyvinvoinnin edistäminen on keskeisessä asemassa. Työhyvinvointihanke oli ensimmäinen Muonion kunnan oma vastaava kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena oli työhyvinvoinnin kehittäminen työkulttuuria uudistamalla, valmentavan, osallistavan johtamisen ja työyhteisötaitojen kehittyminen sekä digitaalisten taitojen kehittyminen. Lisäksi tavoiteltiin yhteistyön ja viestinnän kehittymistä ja sitoutumista kuntaorganisaatioon.

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistui koko kunnan henkilöstö. Kunnan palveluksessa on noin 200 henkilöä, joista 150 vakituisessa palvelussuhteessa.

Menetelmät

Hanke toteutettiin yhteisöllistä oppimista tukevin osallistavin ja toiminnallisin menetelmin: lähi- ja etätyötyöpajat, välitehtävät, pienryhmätyöskentely ja Qridi-seurantaprosessi. Hankkeessa testattiin pedagogisen oppimisalusta Qridin mahdollisuuksia vauhdittaa ja syventää valmentavan johtamisotteen omaksumista, ja sen hyödyntämisestä työkulttuurin uudistamisessa saatiin varovaisen positiivisia kokemuksia. Asiantuntijakumppani jatkaa yhteistyötä Qridin kanssa työyhteisön kehittämishankkeissa.

Vaikuttavuus

Esimiehille toteutettiin palautekysely ja suullinen arviointikeskustelu. Henkilöstöltä kerättiin kirjallinen palaute. Suurin osa esimiehistä otti vähintään jonkun uuden osallistavan menetelmän käyttöön arkijohtamisessa.

Palautekyselyn vastaajista noin 64 % näki, että työkulttuurissa on tapahtunut muutosta osallistavaan suuntaan. 54 % vastaajista näki, että esimiehen johtamistapa on aiempaa osallistavampi ja vuorovaikutteisempi. 58 % koki, että kunnan työkulttuuri on menossa parempaan suuntaan.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke on sovellettavissa muihin pieniin kuntiin Suomessa sekä kaikkiin organisaatioihin, joissa tavoitellaan vastaavaa työkulttuurin muutosta.

Hanke tukee aiempaa tutkimusta, jossa valmentavan johtamisotteen yhteys henkilöstön työhyvinvointiin on todettu. Pedagogisen oppimisalustan hyödyntäminen työkulttuurin uudistamisessa oli kokeilussa ja siitä saatiin varovaisen positiivisia kokemuksia.

Osallistavaa työskentelytapaa käytettiin myös kunnan YT-neuvotteluissa menestyksekkäästi.

Aineisto

Hyvinvoiva ja oppiva työyhteisö. Muonion kunta kohti valmentavaa ja osallistavaa työkulttuuria. Loppuraportti. Avaa