Taiteelliset menetelmät henkilöstökehittämisen työkaluksi?

Voimaannu taiteen avulla! -työpajakokeilussa taiteilija Merja Valve käytti muun muassa äänimeditaatiota, restoratiivista joogaa, äänimaljoja ja konserttimonochordia. Kuvassa Valveella on sylissään konserttimonochordin pienempi versio, monolini-soitin.

Työhyvinvointi | 3.3.2021

Taiteelliset menetelmät henkilöstökehittämisen työkaluksi?

Teksti: Joanna Sinclair

Kuva: Liisa Takala

Kuvataide, musiikkimeditaatio, valokuvaus – Espoon kaupungilla on kokeiltu näitä ja monia muita taiteellisia menetelmiä henkilöstökehittämisen työkaluina. Kokeilun alustavat tulokset ovat lupaavia.

Espoon kaupungilla on käynnissä kolmivuotinen Taiteelliset menetelmät henkilöstökehittämisessä (TAIME) -hanke. Sen lähtökohtana on muun muassa Sitran ja Maailman terveysjärjestön raportoima tutkimustieto, jonka mukaan taiteellisilla menetelmillä voidaan edistää ja parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä.

Osana TAIME-hanketta Espoo toteutti Työsuojelurahaston rahoittaman Voimaannu taiteen avulla! -työpajakokeilun. Työpajaan osallistui kahdeksan henkilöä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta, jonka henkilöstö on ollut koronapandemian vuoksi kovan paineen alla kuluneena vuonna.

”TAIME-hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota vaikuttavuuteen. Voimaannu taiteen avulla! -työpajakokeilu osoitti taidetyöskentelyn voivan vaikuttaa yksilön voimavaroihin ja uupumisen ennaltaehkäisyyn”, kertoo TAIME-hankkeen projektipäällikkönä toimiva suunnittelija Jaana Lietzén.

Taiteilijapooli sai Espoo-perehdytyksen

TAIME-hankkeeseen kerättiin pooli ammattitaiteilijoita Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilija Krista Petäjäjärven fasilisoimasta Taide osana organisaatioita (TOO) -verkostosta.

Kaikki hankkeessa työskennelleet taiteilijat saivat Espoo-perehdytyksen ja tutustuivat Espoo-tarinaan, joka on kaupungin strategia. Pooliin valikoitui muun muassa musiikin, kuvataiteen ja valokuvauksen ammattilaisia.

Voimaannu taiteen avulla! -työpajakokeilussa halukkaat osallistujat äänestivät anonyymisti toivotusta taidemenetelmästä.

”Valitsimme taiteilijapoolista joukon ehdotuksia ja työpajan lopullinen kokoonpano määräytyi sen mukaan, mistä metodista osallistujat olivat kiinnostuneita”, sanoo työpajakokeilusta vastannut erityissuunnittelija Riina Blom.

”Eri vaihtoehdot olivat varsin tasaväkisiä, mutta tässä kokeilussa taiteilijaksi valikoitui musiikin maisteri, diplomijoogaohjaaja Merja Valve”, Riina Blom lisää.

Henkilöstön kehittämisen parissa pitkään työskennelleet Riina Blom ja Jaana Lietzén Espoon kaupungilta uskovat taiteellisten menetelmien sopivan hyvin henkilöstökehittämisen työkalupakkiin.

Äänityöskentelyä ja musiikkimeditaatiota

Voimaannu taiteen avulla! -työpajakokeilu koostui neljästä puolen päivän mittaisesta taidetyöpajasta. Työpajoissa ei ollut kyse taideterapiasta, vaan toiminnallisesta prosessista uupumisen ennaltaehkäisemiseksi.

”Käytin työpajoissa menetelminä muun muassa äänityöskentelyä, musiikkimeditaatiota, restoratiivista joogaa ja kehorytmiikkaa”, Merja Valve kuvailee.

”Ryhmä oli hyvin innostunut kokeilusta. Kehollisuus oli äänityöskentelyn lisäksi vahvasti mukana harjoituksissa, joissa lähdettiin rentoutumisen ohella myös purkamaan kehon jännitystiloja”, Merja Valve muistelee.

Merja Valve korostaa työpajassa käytettyjen harjoitusten sopivan jokaisen arkeen.

”Tavoitteena oli vapauttaa osallistujat suorituspaineista. Läsnäoloharjoituksissa käytettiin muun muassa omaa ääntä, jonka avulla päästään lempeästi aktivoimaan vagushermoa. Halusin antaa osallistujille voimaantumisen kokemuksen ja työkaluja uupumisen ja masentumisen ennaltaehkäisyyn. Osallistujilta saatu palaute oli erinomaista”, Merja Valve kertoo.

Myönteinen vaikutus voimavaroihin

Työpajakokeilun vaikuttavuutta arvioitiin Muutoksen portaat -työkalun avulla niin sanotulla ReDoMe-metodilla.

”Muutoksen portaat -työkalun hyödyntämisessä apunamme oli konsultti Heini Merkkiniemi NewBeatista. Osallistumisen merkitystä, taiteeseen suhtautumista ja oman voinnin tilaa arvioitiin sekä ennen työpajaa että sen jälkeen”, Riina Blom toteaa.

Osallistujien itsearvioinnin perusteella työpajakokeilun vaikutus oli selkeästi myönteinen. Esimerkiksi Muutoksen portaat -työkalussa esitetty väittämä: ”Olen löytänyt uusia näkökulmia työhöni” nousi työpajan seurauksena 0 %:sta 50 %:iin.

”Kokeilu vahvisti aiempiin tutkimuksiin pohjautuvaa oletustamme, että taiteelliset menetelmät voivat parantaa hyvinvointia”, Riina Blom korostaa.

”Itsearviointien perusteella hankkeessa käytetyillä taidemenetelmillä oli myönteinen vaikutus uupumis- ja masennusriskissä olevien henkilöiden voimavaroihin”, Riina Blom jatkaa.

Tavoitteena uusi toimintamalli HR:n työkalupakkiin

TAIME-hankkeessa toteutettiin kaiken kaikkiaan viisi työyhteisökokeilua ja kaksi voimaryhmäkokeilua. Hankkeen päätavoitteina oli muutostaitojen parantaminen, ja innovatiivisuuden, vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin lisääminen.

”Koko hankkeesta julkaistaan loppuraportti keväämmällä 2021, mutta jo nyt voidaan todeta, että taidemenetelmät edesauttavat esimerkiksi ryhmäytymistä ja luottamuksellisuuden rakentamista todella nopeasti”, Jaana Lietzén kertoo.

”Kaikissa TAIME-hankkeen taidekokeiluissa toteutettiin myös esimieshaastatteluja. Kaikki esimiehet olivat sitä mieltä, että tavoitteet saavutettiin – ja joissain tapauksissa jopa ylitettiin”, Riina Blom huomauttaa.

TAIME-hankkeen tavoitteena on luoda vuoden 2021 aikana taiteellisista menetelmistä toimintamalli, jonka Espoon kaupunki voi ottaa käyttöön uutena keinona henkilöstökehittämisen työkalupakkiin.

”Meillä on hyvin ammattitaitoista ja kunnianhimoista työhyvinvoinnin ja työkykyisyyden johtamista Espoon kaupungilla – mutta jos olemme koko ajan reagoivassa päässä, olemme jatkuvasti myöhässä”, Riina Blom toteaa.

”Tahtotilanamme on saada työnohjauksen, coachingin ja muiden hyväksi havaittujen keinojen ohella myös taiteelliset menetelmät osaksi henkilöstökehittämistä Espoon kaupungilla. Uskoisin taiteellisten menetelmien soveltuvan erinomaisesti myös moniin muihin organisaatioihin tukemaan työhyvinvointia, lisäämään innovatiivisuutta ja parantamaan vuorovaikutusta”, Jaana Lietzén pohtii.

Lisätietoa: Taiteelliset menetelmät henkilöstökehittämisessä

Voimaannu taiteen avulla! -työpajakokeilussa hyödynnetty ReDoMe-metodi on tuotteistettu Työsuojelurahaston tuella, 3D-prosessimalli X &Y-sukupolven työyhteisöjen kehittämiseen. Myös ReDoMe -muutosvalmentajien sertifiointikoulutuksen kehittäminen on toteutettu Työsuojelurahastoen koulutusmenetelmärahoituksen tuella.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Vastauksia kpl