Taiteelliset menetelmät henkilöstökehittämisessä

Hanketiedot

Hankenumero
200088

Hakija
Espoon kaupunki

Toteuttaja
ValveWellness

Lisätietoja
Jaana Lietzén
jaana.lietzen@espoo.fi

Toteutusaika
1.8.2020 - 30.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2020
2 900 euroa

Kokonaiskustannukset
5 800 euroa

Tulokset valmistuneet
5.1.2021

Tiivistelmä

Espoo-tarina, kaupungin strategia kutsuu toimialoja, tulosyksiköitä ja tukipalveluita kehittämään hyvinvointia, arvostavaa vuorovaikutusta, yhteistyötä, innovatiivisuutta sekä muutoskyvykkyyttä. Kaikki nämä edistävät asiakas- ja asukaslähtöisyyttä kaupungin toiminnassa. Espoon kaupungilla on käynnissä hanke nimeltä taiteelliset menetelmät henkilöstön kehittämisessä 2019-2021. Hankkeen ideana on luoda Espoon kaupunkiin uusi, testattu, vaikuttava ja kiinnostava taiteellisiin menetelmiin pohjautuva menetelmä erilaisiin henkilöstön kehittämisen tarpeisiin.

Voimaantumiryhmän osallistujat ovat kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta. Prosessi etenee taiteilijavalinnasta, alkukyselyyn ja työpajavaiheeseen ja seurantaan.

Uskomme olemassa olevan tutkimustiedon ja julkisen keskustelun perusteella, että taiteellisia menetelmiä hyödyntämällä on mahdollista edistää ja parantaa henkilöstön hyvinvointia ja sitä kautta työkykyä. Taiteen tiedetään voivan tuottaa uutta inspiraatiota, lisätä hyvinvointia ja vahvistaa elämänhallintaa. Taiteen keinoin voidaan parantaa hyvinvointia ja yhteistyötä, taide voi tuoda uusia perspektiivejä asioihin, edistää ideointia, uusien ratkaisujen löytämistä, avartaa ajattelua ja rakentaa siltoja ihmisten välille. Ulkopuolisten asiantuntijoiden, yhteistyökumppaneinamme toimivien ammattitaiteilijoiden avulla meidän on mahdollista mm. kehittää yhteisöllisyyttä työyhteisöissä, parantaa henkilöstön muutosvalmiuksia ja parantaa heidän hyvinvointiaan ja työkykyään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jaana Lietzén

Tiedote

Espoon kaupunki kokeili taidetyöskentelyn vaikutusta henkilöstön uupumisen ennaltaehkäisemisessä

5.1.2021

Tiivistelmä

Tarkoituksena oli saada tietoa siitä, miten taiteella voidaan vaikuttaa yksilön voimavaroihin ja uupumisen ennaltaehkäisyyn. Tällaista henkilöstön kehittämismuotoa Espoon kaupungilla ei ole ennen kokeiltu. Kokeiluun osallistui henkilöitä Espoon kaupungin sosiaali -ja terveystoimesta. Kehittämismenetelmänä käytettiin musiikkia, hoitavia ääniä ja restoratiivista joogaa. Tulokset olivat positiivisia ja tulosten perusteella menetelmä soveltuu hyvin yksilöiden voimaannuttamiseen.

Lähtökohdat

Uskoimme olemassa olevan tutkimustiedon ja julkisen keskustelun perusteella, että taiteellisia menetelmiä hyödyntämällä on mahdollista edistää ja parantaa henkilöstön hyvinvointia ja sitä kautta työkykyä. Tavoitteena oli yksilön hyvinvoinnin lisääminen, voimaantuminen ja työkyvyn parantuminen.

Kohderyhmät

Voimaannu taiteen avulla! -työpajan osallistujat ovat kaupungin sosiaali- ja terveystoimen työntekijöitä. Aiheen arkaluontoisuuden takia osallistujien nimiä ja yksiköitä ei kerrota. Hankkeen taiteilijaksi valikoitui Merja Valve, ValveWellness ja konsultiksi Heini Merkkiniemi, NewBeat.

Erityissuunnittelija Riina Blom vastasi kokeilusta ja suunnittelija Jaana Lietzén toimi kokeiluun liittyvän TAIME-hankkeen projektipäällikkönä. Hankkeen omistaja on henkilöstön kehittämispäällikkö Hanna Saaristo.

Menetelmät

Taiteellisten menetelmien systemaattinen hyödyntäminen ylipäätään henkilöstökehittämisen viitekehyksessä on uutta Espoon kaupungissa. Osallistujien rekrytointitapa oli myös meille täysin uusi: halusimme, että työpajasta kiinnostuneet, joilla on haasteita jaksamisessa, itse alusta lähtien ovat mukana aktiivisina toimijoina omissa asioissaan. Menettely tuki hyvin työpajan tavoitteita.

Vaikuttavuus

Osallistujat vastasivat lähtötilannetta koskevaan kyselyyn ja jälkikyselyyn prosessin päätyttyä. Osallistumisen merkitystä, taiteeseen suhtautumista ja oman voinnin tilaa arvioitiin ennen ja jälkeen erityisesti NewBeat Oy:n ReDoMe -työkalun muutoksen portailla. Osallistuneiden itsearvion perusteella työpajan tuloksena on tapahtunut merkittävää parannusta ja osallistujat ovat siirtyneet muutoksen portailla lähtötilannetta korkeammalle tasolle.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Työpaja on paitsi sovellettaessa aina uusille ryhmille myös sellaisenaan täysin toistettavissa eli kohtuullisella vaivalla saamme levitettyä sitä hyvää, mitä on tämän ryhmän kohdalla selvästi todettavissa. Toteutammekin heti tammi-helmikuussa 2021 toisen vastaavan työpajan, johon on hakeutunut työntekijöitä kaikilta kaupungin toimialoilta.

Aineisto

Jaana Lietzén, Riina Blom, Hanna Saaristo. Taiteelliset menetelmät henkilöstökehittämisessä-hankeVoimaannu taiteen avulla! -työpajakokeilu Espoon kaupungilla 2020. Loppuraportti. Avaa