12-tunnin vuorojärjestelmän turvallinen ja työhyvinvointia edistävä toteuttaminen teollisuudessa

Hanketiedot

Hankenumero
114114

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Sampsa Puttonen
sampsa.puttonen@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2014 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
20.3.2014
95 600 euroa

Kokonaiskustannukset
150 945 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Kahdentoista tunnin työvuorot ovat yleistymässä Suomessa ja Euroopassa. Esimerkiksi Metsäteollisuus ry:n kyselyssä syyskuussa 2013 25 % alan tehtaista oli kiinnostunut siirtymään 12-tunnin nopeaan vuorokiertoon.

Nyt käynnistyvä hanke selvittää 8- ja 12-tunnin työvuorojärjestelmien vaikutuksia työhyvinvointiin, sairauspoissaoloihin, työtapaturmiin sekä työssä suoriutumiseen kemian- ja paperiteollisuuden prosessiteollisuudessa. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää ja saada laajempaan käyttöön hyviä käytäntöjä 12-tunnin vuorojärjestelmän turvallisesta ja työhyvinvointia edistävä toteuttamisesta.

Hankkeessa vertaillaan erilaisia 8- ja 12-tunnin vuorojärjestelmiä sekä poikkileikkaus- että interventioasetelmissa (vuoden seuranta) kysely-, rekisteri- ja haastattelutietoja hyväksikäyttäen. Hankkeen tuloksia hyödynnetään vuorojärjestelmien valinnassa metsä- ja kemianteollisuudessa.

Hyvät käytännöt työhyvinvointia tukevista tekijöistä 8- ja 12-tunnin vuorojärjestelmistä kootaan Työterveyslaitoksen internet-sivuille ja hankkeen tuloksia julkaistaan eri medioissa kotimaassa ja kansainvälisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sampsa Puttonen

Tiedote

12 tunnin vuorojärjestelmä toimii

31.12.2015

Vuorotyöläiset ovat tyytyväisiä 12 tunnin vuorojärjestelmään. He
kokevat vireytensä ja unen laadun paremmaksi kuin kahdeksan tunnin
työvuoroissa. Myös sairauspoissaoloja on vähemmän tässä
vuorojärjestelmässä.

Euroopassa 12 tunnin työvuorojärjestelmä
yleistyy teollisuudessa. Järjestelmästä on saatu hyviä
tutkimustuloksia myös Suomessa. Työterveyslaitoksen vanhempi
tutkija
Sampsa Puttonen tutki työryhmänsä kanssa kolmen
suomalaisen teollisuusyrityksen yhdeksää tuotantoyksikköä vuosina
2014-2015. Poikkileikkausasetelmassa verrattiin 8 tunnin nopeaa ja
hidasta sekä 12 tunnin nopeaa vuorojärjestelmiä toisiinsa.
Työsuojelurahasto on rahoittanut hanketta.

Kyselytutkimuksen mukaan 12 tunnin työvuorokierrossa olevat
ilmoittivat vähemmän työvuorojärjestelmästä johtuvia terveyteen,
työhyvinvointiin ja työn sujumiseen liittyviä haittoja kuin
kahdeksan tunnin vuorojärjestelmissä työskentelevät. Heillä oli
parempi vireystila työvuorojen aikana ja vähemmän
univaikeuksia.

Vuoronvaihto kello 7 hyvä

Tutkimuksen tuloksissa ei tullut esiin viitteitä iäkkäämpien
työntekijöiden heikommasta sopeutumisesta 12 tunnin järjestelmään
verrattuna kahdeksan tunnin järjestelmiin. Teemahaastatteluissa
työnantajat ja työntekijät nostivat esiin työkierron ja sen
mahdollistavan moniosaamisen tukemisen hyvänä keinona tukea
vireyttä, jaksamista ja terveyttä 12 tunnin vuoroissa.

Työnantajahaastattelujen perusteella korvaavien työntekijöiden
saamisen arvioitiin pienemmissä yksiköissä tuottavan enemmän
vaikeuksia 12 tunnin järjestelmässä verrattuna kahdeksan tunnin
järjestelmään. Hankkeen perusteella tutkimusryhmä kokosi
suosituksia ja hyviä käytäntöjä 12 tunnin
vuorojärjestelmästä.

Sen mukaan 12 tunnin nopeaa vuorokierto
voidaan valita kahdeksan tunnin vuorojärjestelmien sijasta
erityisesti työtyytyväisyydestä, koetun vireyden ja työhyvinvoinnin
sekä työssä suoriutumisen näkökulmasta.

Nopeasti eteenpäin kiertävää kahdeksan tunnin vuorojärjestelmää
voidaan puolestaan pitää suositeltavampana kuin hitaasti eteenpäin
kiertävää kahdeksan tunnin vuorojärjestelmää.

Lisäksi 12 tunnin nopea vuorokierto soveltuu fyysisesti melko
kevyisiin tehtäviin teollisuudessa. Sopivuus erityistä
tarkkaavaisuutta vaativiin tai fyysisesti raskaisiin töihin, samoin
kuin tehtäviin, joissa altistutaan kemiallisille, biologisille tai
fysikaalisille työympäristötekijöille, tulee selvittää
tapauskohtaisesti.

Aamuvuoroihin liittyvän unen ja vireyden
kannalta vuorovaihtojen ajankohdiksi suositellaan klo 7 ja klo 19
verrattuna aikaisempiin tapahtuviin vaihtoihin.

Työnkierto pitää virkeänäTyöntekijöiden jaksamisen ja vireyden tukemiseksi suositellaan
työkiertoa, mahdollisuutta vaihtaa työpistettä ja
työskentelyasentoja sekä riittävästä työn tauotuksesta
huolehtimista. Työntekijällä tulisi olla mahdollisuus liikkua
taukojen aikana ja vaikuttaa taukojen tarpeen mukaiseen
ajoitukseen. Edellä mainitut keinot ovat tärkeitä erityisesti
yövuorojen loppupuolella.

Uuteen vuorojärjestelmään siirtyminen edellyttää riittävää
valmisteluaikaa ja siirtyminen on syytä aloittaa vähintään 12
kuukauden määräaikaisella kokeilulla. 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Avaa

Avaa

Työterveyslaitoksen tiedote 28.1.2016Teollisessa työssä 12 tunnin nopeat työvuorot ovattoimivin malli tutkimuksen mukaan. http://www.ttl.fi/fi/uudettiedotteet/sivut/tiedote.aspx?rssUrl=http://publish.ne.cision.com/Release/GetDetailInLegacyFormat/869A29E19AA55112

Tieteelliset artikkelit Karhula K, Härmä M, Ropponen A, Hakola T, Sallinen M, Puttonen S.Sleep and satisfaction in 8- and 12-hour forward-rotating shiftsystems: industrial employees prefer 12-hour shifts. Hyväksyttyjulkaistavaksi Chronobiology International -lehdessä.

Konferenssiesitykset Karhula K, Härmä M, Ropponen A, Hakola T, Pylkkönen M, Sallinen M,Puttonen S. Sleep and satisfaction with current shift system:industrial employees prefer fast forward rotating 12-hour shiftsystems. Posteri. 22th International Symposium on Shiftwork andWorking Time, Helsingør, 8. -12.6.2015.Puttonen S, Karhula K,Pylkkönen M, Ropponen A, Hakola T, Sallinen M & Härmä M. 12-hshifts and age: effects on sleep, wakefulness and recovery fromwork. Suullinen esitys. 22th International Symposium on Shiftworkand Working Time, Helsingør, 8. -12.6.2015.

Puttonen, S. Gender and Health in the 24/7 society. 31stInternational Congress on Occupational Health 31 May to 5 June2015, Seoul, Korea. Konferenssiabstraktit: Karhula K, Härmä M, Ropponen A, Hakola T,Sallinen M, Puttonen S. Sleep and satisfaction after change from8-hour slow to 12-hour fast forward-rotating shift system inindustry. Hyväksytty suullisena esityksenä EAOHP2016 -konferenssiin(European Academy of Occupational Health Psychology) 11.-13.4.2016Ateena.

Yleistajuiset artikkelit ja haastattelut Parasta ikinä. 12 tunnin vuorojärjestelmä on hyväksi havaittu sekäkäytännössä että Työterveyslaitoksen tutkimuksessa. Paperiliiton tiedote 22.12.2015. https://www.paperiliitto.fi/tiedotus/tiedotteet/tiedote/parasta-ikina.html#.VpzL_XnouM8.Artikkeliin haastateltu tutkija Kati Karhulaa ja erikoistutkijaAnnina Ropposta. Puttonen. S. An interview on ergonomic working times(Mielenterveyshoitaja magazine) 9/2014. Puttonen. S. A radio interview, Shift work and cognition (YLEradio VEGA) 11.2014. Puttonen. S. A newspaper interview on healthy 12-hour shiftsarrangements (Keski-Pohjanmaa sanomat) 11.2014. Puttonen. S. A newspaper interview on the pros and cons of 12-hourshifts. (Aamulehti newspaper) 11.2014 Puttonen S. Napping and recovery YLE Radio Suomi, Kajaani 3.2015. Puttonen S. Wellbeing in shift work. Helsingin Sanomat newspaper.4.2015. Puttonen S. Health and wellbeing in shift work. Yhteishyvämagazine. 5.2015