Työsuojelurahaston säännöt

1 § Peruste

Työsuojelurahasto on perustettu työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella vakuutusvelvollisten työnantajien ja näiden palveluksessa olevien työntekijöiden etuja palvelevan työsuojelun edistämiseksi.

Työsuojelurahaston toimintaa säätelee työtapaturma- ja ammattitautilaki, työsuojelurahastolaki sekä työsuojelurahastolain muuttamisesta säädetyt lait. Työsuojelurahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Työsuojelurahaston kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus

Työsuojelurahasto rahoittaa suomalaista työelämän tutkimista, kehittämistä sekä tutkitun tiedon levittämistä. Hankkeita rahoittamalla Työsuojelurahasto edistää työturvallisuutta ja -terveyttä, työelämän suhteita sekä tuottavuutta työelämässä.

Työsuojelurahaston tehtävänä on lisäksi tukea Työturvallisuuskeskus ry -nimisen yhdistyksen ylläpitämää Työturvallisuuskeskusta.

3 § Päätäntävalta

Työsuojelurahaston päätäntävaltaa käyttävät valtuusto ja hallitus.

4 § Valtuusto

Sosiaali- ja terveysministeriö nimeää 15 valtuuston jäsentä ja näiden varajäsenet kolmen kalenterivuoden pituiseksi toimikaudeksi 2 momentissa sanottujen yhteisöjen esityksestä. Ministeriö voi myös kesken valtuuston toimikauden vapauttaa jäsenen ja nimetä toisen tämän tilalle.

Valtuuston kokoonpano on:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry neljä edustajaa
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT yksi edustaja
Maaseudun Työnantajaliitto ry yksi edustaja
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry kolme edustajaa
STTK ry kaksi edustajaa
AKAVA ry yksi edustaja
Työsuojeluhallinto kolme edustajaa

Valtuusto valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toinen
valitaan työnantajaryhmästä ja toinen työntekijäryhmästä. Ryhmät vaihtavat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan paikkaa vuosittain.

5 § Valtuuston kokoukset

Valtuusto kokoontuu vuosittain varsinaiseen kokoukseensa ennen marraskuun loppua. Lisäksi valtuusto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai valtuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai vähintään kolmen valtuuston jäsenen sitä pyytäessä.

Kirjallinen kokouskutsu toimitetaan valtuuston jäsenille ja varajäsenille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsussa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat.
Valtuuston varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi.
2) Toimikauden ensimmäisessä kokouksessa valitaan kahdeksan hallituksen jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä kolmeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.
3) Valitaan tilintarkastusyhteisö ja sieltä päävastuullinen tilintarkastaja.
4) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, tilinpäätöksen osoittaman ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta sekä myönnetään tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.
5) Käsitellään hallituksen esittämä vuosikertomus edelliseltä vuodelta.
6) Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
7) Päätetään seuraavan vuoden valtuuston ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvauksen perusteet.

Lisäksi valtuusto käsittelee hallituksen sille esittämät asiat sekä ne asiat, jotka valtuusto päättää ottaa esityslistalleen.

6 § Päätöksenteko

Valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet valtuuston jäsenistä on paikalla. Valtuuston päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta enimmät äänet on annettu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja henkilövaalissa arpa.

7 § Hallitus

Hallituksen kokoonpano on:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry kolme edustajaa
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT yksi edustaja
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry kaksi edustajaa
STTK ry yksi edustaja
AKAVA ry yksi edustaja

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toinen valitaan työnantajaryhmästä ja toinen työntekijäryhmästä. Ryhmät vaihtavat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan paikkaa vuorovuosin. Hallituksen puheenjohtajan tulee olla eri ryhmästä kuin valtuuston puheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai toimitusjohtajan kutsusta tai kahden hallituksen jäsenen sitä pyytäessä. Kirjallinen kokouskutsu toimitetaan hallituksen jäsenille viimeistään neljä päivää ennen kokousta.

8 § Päätöksenteko

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan lukien vähintään neljä jäsentä on paikalla kuitenkin siten, että kummatkin ryhmät ovat edustettuina. Työnantajaryhmä ja työntekijäryhmä muodostavat keskuudessaan enemmistöpäätöksin ryhmän mielipiteen. Mikäli työnantaja- ja työntekijäryhmä eivät ole yksimielisiä, ratkaisee kokouksessa toimivan puheenjohtajan kanta ja henkilövaalissa arpa.

9 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:
1) Lain ja näiden sääntöjen mukaisesti hoitaa Työsuojelurahaston asiat ja panna täytäntöön
valtuuston päätökset.
2) Vuosittain laatia edellisen vuoden tilinpäätös ja vuosikertomus.
3) Päättää kertyneiden varojen käyttämisestä.
4) Laatia rahaston strategia ja päättää käytettävät rahoitusinstrumentit.
5) Laatia kutakin toimintavuotta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio.
6) Valita ja vapauttaa toimitusjohtaja ja määrätä hänen työsuhteensa ehdot.
7) Kantaa ja vastata rahaston puolesta.
8) Käsitellä ne asiat, joita ei ole määrätty valtuuston tehtäväksi.

10 § Hallituksen asettamat valmisteluelimet

Hallitus voi asettaa neuvottelukuntia ja työryhmiä valmistelemaan sen erikseen määräämiä asioita.

11 § Nimenkirjoitus

Työsuojelurahaston nimenkirjoitusoikeus on toimitusjohtajalla ja hallituksen puheenjohtajalla, tai hallituksen määräämällä henkilöllä hallituksen päättämin rajoituksin.

12 § Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on Työsuojelurahaston operatiivinen johtaminen. Hän edustaa Työsuojelurahastoa ja huolehtii asioiden hoitamisesta lain, näiden sääntöjen ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

13 § Tilikausi ja tilintarkistus

Työsuojelurahaston tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös laaditaan ja tilintarkastus suoritetaan kirjanpito- ja tilintarkastuslakien mukaisesti.

14 § Sosiaali- ja terveysministeriön valvonta

Työsuojelurahaston hallitus toimittaa ministeriölle edellisen vuoden tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Työsuojelurahasto antaa ministeriön pyynnöstä valvontaa varten tarpeelliset tiedot. Ministeriö voi toimittaa rahaston tarkastuksen ja saada haltuunsa tarpeelliset asiakirjat

15 § Työsuojelurahaston lakkauttaminen

Jos Työsuojelurahasto puretaan tai lakkautetaan, sen varat käytetään ensisijaisesti rahoitettujen hankkeiden sopimusten mukaiseen loppuunsaattamiseen ja sen jälkeen Työturvallisuuskeskus ry:n ylläpitämän Työturvallisuuskeskuksen toiminnan rahoittamiseen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, käytetään varat ministeriön määräämällä tavalla johonkin muuhun valtuuston ehdottamaan Työsuojelurahaston toimialueella olevaan tarkoitukseen.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Työsuojelurahaston valtuusto hyväksyy näiden sääntöjen muutoksen vähintään 3/4 äänten enemmistöllä. Muutos tulee voimaan, kun ministeriö on sen vahvistanut. Jos työsuojelurahastolakia muutetaan siten, että nämä säännöt ovat ristiriidassa edellä mainitun lain kanssa, on rahaston hallituksen ryhdyttävä toimenpiteisiin sääntömuutosesityksen laatimiseksi valtuustolle.

Työsuojelurahaston valtuusto on päättänyt kokouksessaan 26.11.2021 esittää sosiaali- ja terveysministeriön vahvistettavaksi rahaston sääntöjen muuttamista nykyaikaistettujen toimintatapojen ja muuttuneiden käytäntöjen mukaiseksi sekä termien täsmentämiseksi. Valtuusto esittää sosiaali- ja terveysministeriön vahvistettavaksi rahaston sääntöjen 1 §:n 1 ja 2 momentin, 2 §:n 1 ja 2 momentin, 4 §:n 1 ja 2 momentin, 5 §:n 1, 2 ja 3 momentin, 7 §:n 1 ja 3 momentin, 8 §:n 2 momentin, 9 §:n, 11 §:n, 12 §:n, 13 §:n, 14 §:n otsikon ja 1 momentin, 15 §:n sekä 16 §:n 3 ja 4 momentin muutokset.