Työsuojelurahastolaki 6.4.1979/407

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §  Työsuojelurahaston toiminta

Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) perusteella vakuutusvelvollisten työnantajien ja näiden palveluksessa olevien työntekijöiden etuja palvelevan työsuojelun edistämiseksi on Työsuojelurahasto. Rahaston tehtävänä on myöntää varoja työsuojelututkimukseen, työsuojelukoulutukseen, työsuojelutietouden keräämiseen ja työsuojelua koskevaan tiedottamiseen sekä työnantajien ja työntekijöiden välisten työelämän suhteiden edistämistä tarkoittavaan tutkimukseen, koulutukseen ja tiedotukseen. Työsuojelurahaston tehtävänä on lisäksi tukea Työturvallisuuskeskus ry -nimisen yhdistyksen ylläpitämää Työturvallisuuskeskusta.

2 § Työsuojelurahaston varat

Varojen siirtämisestä Työsuojelurahaston käyttöön säädetään työtapaturma- ja ammattitautilain 233§:ssä.

3 § (10.1.1997/13) Rahaston valvonta

Työsuojelurahaston toimintaa valvoo työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeriö. Ministeriö vahvistaa rahaston säännöt sekä nimittää rahaston ylintä päätösvaltaa käyttävän toimielimen jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet työnantajain ja työntekijäin edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta sekä työsuojeluhallinnosta.

4 § Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1979.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.2.1988/168: 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1988.
HE 90/87, sosvk.miet. 25/87, svk.miet. 143/87

13.1.1989/36: 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.
Tämän lain voimaan tullessa toimiva 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu toimielin jatkaa toimintaansa sitä asetettaessa määrätyn ajan.
HE 100/88, plvk.miet. 6/88, svk.miet. 159/88

10.1.1997/13:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.
HE 178/1996, TyVM 15/1996, EY 176/1996

19.12.2019
Tämä laki tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2020.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työsuojelurahastolain (407/1979) 1 ja 2§, sellaisena kuin niistä on 1§ osaksi laissa 168/1988
HE 82/2019, TyVM 3/2019, EV 33/2019