Bekanta dig med Arbetarskyddsfonden 

Hos oss kan du ansöka om finansiering för forskning och utveckling av arbetslivet

Förutom forskningsprojekt finansierar vi utvecklingsprojekt som startats på initiativ av arbetsplatser samt spridning av forskningsdata. Vi beviljar stipendier som främjar framtagande av nya forskningsdata gällande arbetslivet och arbetsförhållanden, meriterande av forskare samt utbildande av nya forskargenerationer. Dessutom finansierar vi Arbetarskyddscentralens verksamhet.

Arbetsmarknadsorganisationerna förvaltar Arbetarskyddsfonden och vi får våra medel från premieinkomsten för den lagstadgade försäkringen för arbetsolycksfall och yrkessjukdomar. Vår verksamhet övervakas av social- och hälsovårdsministeriet.

Vår uppgift

Vi inledde vår verksamhet 1979.  Vår uppgift är att främja arbetarskydd, arbetshälsa, arbetslivets relationer och produktivitet på finländska arbetsplatser.

Genom att finansiera olika arbetslivsprojekt erbjuder Arbetarskyddsfonden arbetsplatser möjlighet att utnyttja ny och tillämplig kunskap som baserar sig på forskning. I de projekt vi finansierar är den centrala målsättningen att hitta någon ny och innovativ synvinkel att granska även bekanta områden inom arbetslivet. Det är även viktigt att arbetsplatserna snabbt kan utnyttja resultaten från projekten.

Vilka kan ansöka om finansiering hos oss?

Privata och offentliga organisationer kan ansöka om anslag. De ska betala den lagstadgade försäkringen för arbetsolycksfall och yrkessjukdomar samt vara bokföringsskyldiga.  Endast privatpersoner kan ansöka om stipendium för att ersätta inkomstbortfallet till dess nettobelopp samt för att täcka utgifterna för forskarbesök och de rese- och logikostnader samt deltagaravgifter som deltagande i konferenser orsakar

Finansiär för arbetslivsforskning och -utveckling

Vi främjar arbetarskydd och arbetshälsa, arbetslivsrelationer samt produktivitet i det inhemska arbetslivet. Bekanta dig med vår verksamhet och ansök om finansiering.