Valtuusto

Työsuojelurahaston valtuustossa ovat edustettuina Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Maaseudun työnantajaliitto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, STTK, AKAVA ja työsuojeluhallinto.

Ministeriö nimeää 15 valtuuston jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet kolmen kalenterivuoden pituiseksi toimikaudeksi 2 momentissa sanottujen yhteisöjen esityksestä. Ministeriö voi myös kesken valtuuston toimikauden vapauttaa jäsenen ja nimetä toisen tämän tilalle.

Valtuuston kokoonpano nimetään seuraavasti:

Elinkeinoelämän keskusliitto ry    4 edustajaa
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT   1 edustaja
Maaseudun Työnantajaliitto ry    1 edustaja
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    3 edustajaa
STTK ry    2 edustajaa
AKAVA ry    1 edustaja
Työsuojeluhallinto    3 edustajaa

Valtuusto valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toinen valitaan työnantajaryhmästä ja toinen työntekijäryhmästä. Ryhmät vaihtavat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan paikkaa vuorovuosin.

Valtuuston kokoukset

Valtuusto kokoontuu vuosittain varsinaiseen kokoukseensa ennen marraskuun loppua. Lisäksi valtuusto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai valtuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan taikka vähintään kolmen valtuuston jäsenen sitä pyytäessä.

Valtuuston varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi.
  2. Toimikauden ensimmäisessä kokouksessa valitaan kahdeksan hallituksen jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä kolmeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.
  3. Valitaan tilintarkastusyhteisö ja sieltä päävastuullinen tilintarkastaja.
  4. Käsitellään hallituksen esittämä vuosikertomus edelliseltä vuodelta.
  5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, tilinpäätöksen osoittaman ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta sekä myönnetään tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.
  6. Päätetään seuraavan vuoden valtuuston ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvauksen perusteet.
  7. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi valtuusto käsittelee hallituksen sille esittämät asiat sekä ne asiat, jotka valtuusto päättää ottaa esityslistalleen.

Päätöksenteko

Valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet valtuuston jäsenistä on paikalla. Valtuuston päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta enimmät äänet on annettu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaalissa arpa.

Palkkiot vuonna 2022

Valtuuston puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kokouspalkkio (pj 110 e, jäsen 88 e).

Työsuojelurahaston valtuusto

Toimikausi 1.1.2021 – 31.12.2023

Elinkeinoelämän keskusliitto ry

Johtava asiantuntija Jaana Neuvonen, Kemianteollisuus ry
Henkilökohtainen varajäsen:

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, puheenjohtaja vuonna 2023
Henkilökohtainen varajäsen: Asiantuntija Katja Leppänen

Työmarkkinajohtaja Kim Kaskiaro, Rakennusteollisuus ry 
Henkilökohtainen varajäsen: Johtava asiantuntija Timo Höykinpuro, Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari
Henkilökohtainen varajäsen: Toimitusjohtaja Juha Mutru, Satamaoperaattorit ry 

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Neuvottelupäällikkö Anna Kukka 
Henkilökohtainen varajäsen: Työelämän kehittämisen asiantuntija Minna Salli

Maaseudun työnantajaliitto MTA ry 

Toimitusjohtaja Tomi Tahvonen, Puutarha Tahvoset Oy
Henkilökohtainen varajäsen: Toimitusjohtaja Kristel Nybondas 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 

Johtaja Heli Puura, varapuheenjohtaja vuonna 2023
Henkilökohtainen varajäsen: Työympäristöasiantuntija Merja Vihersalo, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Sosiaali- ja työympäristöasiantuntija Marjut Lumijärvi, Teollisuusliitto ry
Henkilökohtainen varajäsen: Työympäristöasiantuntija Jarkko Korhola, Sähköliitto.

Johtaja Saana Siekkinen
Henkilökohtainen varajäsen: Työelämäasiantuntija Anne Ranta, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 

STTK ry

Johtaja Kirsi Sillanpää, Tehy ry,
Henkilökohtainen varajäsen: Kehitysjohtaja Mika Periaho, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry 

Johtaja Minea Pyykönen, Ammattiliitto Pro
Henkilökohtainen varajäsen: Työympäristö- ja tasa-arvoasiatuntija Tanja Lehtoranta, Ammattiliitto Pro   

Akava ry

Työelämäasiantuntija Sirkku Pohja, Tekniikan akateemiset TEK ry, puheenjohtaja 2022
Henkilökohtainen varajäsen: Tutkija Joonas Miettinen  

Sosiaali- ja terveysministeriö

Johtaja Antti Janas
Henkilökohtainen varajäsen: Neuvotteleva virkamies Tarja Nupponen  

Erityisasiantuntija Kalle Lautala
Henkilökohtainen varajäsen: Johtaja Liisa Hakala

Johtaja Riitta Sulameri, Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
Henkilökohtainen varajäsen: Johtaja Eerik Tarnaala, Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue

Tilintarkastusyhteisö

Vuonna 2022 varsinaisena tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Oy, vastuuhenkilönä Ari Lehto ( JHT, KHT).