17th Nordic Migration Conference, Flows, Places and Boundaries – Migratory Challenges and New Agendas, 13.-15.8.2014, Tanska

Hanketiedot

Hankenumero
114307

Hakija
Kirsi Yli-Kaitala

Toteuttaja
Kirsi Yli-Kaitala

Lisätietoja
Kirsi Yli-Kaitala
kirsi.yli-kaitala@ttl.fi

Toteutusaika
14.8.2014 - 10.11.2014

Työsuojelurahaston päätös
29.10.2014
400 euroa

Kokonaiskustannukset
507 euroa

Tulokset valmistuneet
10.11.2014

Tiivistelmä

Osallistuin työelämän tutkijoille tarkoitettuun konferenssiin Kööpenhaminassa elokuussa ’14. Matkan tavoitteena oli tuoda näkyvyyttä Työterveyslaitoksen toteuttamalle Maahanmuuttajan onnistuminen työssä -tutkimukselle, joka pohjaa Suomen ja myös Pohjoismaiden oloissa harvinaisen kattavaan kvantitatiiviseen aineistoon, joka kuvaa maahanmuuttajien asemaa työmarkkinoilla ja heidän työssä onnistumistaan. Tavoitteena oli myös lisätä tietoa kansainvälisestä tutkimuksesta, joka liittyy maahanmuuttajien asemaan työelämässä ja verkostoitua muiden tutkijoiden kanssa.

Pidin konferenssissa MOT-tutkimuksen pohjalta esityksen aiheesta Maahanmuuttajat Suomen työmarkkinoilla – koettu kohtelu työelämässä ja työllistymisen esteet. Tutkimus osoitti, että yleisesti ottaen maahanmuuttajien kokemukset kohtelustaan työelämässä olivat positiivisia. Yli 90 % oli sitä mieltä, että verrattuna muihin työntekijöihin maahanmuuttajia kohdeltiin tasapuolisesti. Epätasapuolista kohtelua oli kuitenkin myös koettu, erityisesti kurdimiesten keskuudessa. Tulokset viittaavat siihen, että vaikka maahanmuuttajat kokevat jonkin verran epätasapuolista kohtelua työelämässä, heidän suurin haasteensa on epäedullinen asema työmarkkinoilla ja vaikeudet täysimääraisesti hyödyntää taitojaan ja osaamistaan työelämässä. Tämä näkyy epävakaina työsuhteina, vähäisempinä ansioina ja reaktiivisena suhtautumisena työn tarjontaan. Eri etniset ryhmät kuitenkin kokevat usein erilaisia haasteita.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kirsi Yli-Kaitala

Tiedote

Maahanmuuttaja on työtön useammin kuin kantasuomalainen

10.11.2014

Maahanmuuttajien työttömyysaste on Suomessa yli kaksi kertaa
suurempi kuin kantaväestön ja moni heistä kokee syrjintää töissä,
ilmenee Työterveyslaitoksen laajasta tutkimuksesta. Tutkimuksessa
oli mukana yli 596 työssäkäyvää ja 610 työtöntä venäläis-, kurdi-
ja somalialaistaustaista maahanmuuttajaa, ja se on Pohjoismaiden
mittakaavassa poikkeuksellisen laaja.

Tutkija
Kirsi Yli-Kaitala esitteli tutkimusta
kansainvälisessä maahanmuuton tutkijoiden kongressissa Tanskassa,
ja samalla kävi ilmi, että Aalborgin yliopisto tekee yhteistyössä
tanskalaisen tutkimuslaitoksen kanssa hieman vastaavaa tutkimusta.
Tutkijat virittelivät kongressissa alustavia yhteistyökuvioita.

Maahanmuuttajan onnistuminen työssä -tutkimus (TSR
109131) on laajana kvantitatiivisena
tutkimuksena merkittävä lisä suomalaiseen maahanmuuttajien asemaa
työelämässä käsittelevään kirjallisuuteen. Tutkimus osoitti, että
yleisesti ottaen maahanmuuttajien kokemukset heidän kohtelustaan
työelämässä olivat positiivisia. Yli 90 prosenttia oli sitä mieltä,
että verrattuna muihin työntekijöihin maahanmuuttajia kohdeltiin
tasapuolisesti.

Epätasapuolista kohtelua oli myös koettu, erityisesti
kurdimiesten keskuudessa. Riippumatta etnisestä ryhmästä moni
vastaajista ei ollut löytänyt koulutustaan vastaavaa työtä ja
suurin osa koki, että heidän taitonsa ja osaamisensa olisi
riittänyt vaativampaankin työhön. Työttömistä vastaajista kaikkiaan
42 prosenttia koki työnantajien syrjivien asenteiden estävän
työnsaantia. Erityisesti näin ajattelivat venäläiset miehet.

Tulokset viittaavat siihen, että vaikka maahanmuuttajat kokevat
jonkin verran epätasapuolista kohtelua työelämässä, heidän suurin
haasteensa on epäedullinen asema työmarkkinoilla ja vaikeudet
täysimääräisesti hyödyntää taitojaan ja osaamistaan työelämässä.
Tämä näkyy epävakaina työsuhteina, vähäisempinä ansioina ja
esimerkiksi kausi- ja sesonkiluonteisten työsuhteiden
yleisyytenä.

Työsuojelurahasto on rahoittanut laajaa tutkimusta ja tutkija
Yli-Kaitalan osallistumista Tanskan seminaariin.

Toimittaja
Terhi Friman