19th International Conference of Europeanists, 22.-24.3.2012, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
112009

Hakija
Patrik Nordin

Toteuttaja
Patrik Nordin

Lisätietoja
Patrik Nordin
patrik.nordin@helsinki.fi

Toteutusaika
1.3.2012 - 30.4.2012

Työsuojelurahaston päätös
30.1.2012
940 euroa

Kokonaiskustannukset
1 176 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2012

Tiivistelmä

Council of European Studiesin konferenssiin esitettäväksi hyväksytty paperini ”Are We in this Together? How Metal Trade Unions from CEE and SEE Have Managed to Position Themselves in Europe” käsittelee uusien EU-maiden ammattiyhdistysten vaikutusmahdollisuuksia eurooppalaisella ammattiyhdistyskentällä.

Euroopan tason ammattiyhdistysjärjestelmä on muotoutunut samaan tahtiin Euroopan integraation kanssa, keskittyen keskinäiseen koordinaatioon (työehtosopimukset) ja EU-komission lobbaamiseen (työlainsäädäntö).

Ensimmäiset Keski- ja Itä-Euroopan ammattiyhdistykset hyväksyttiin mukaan eurooppalaisiin kattojärjestöihin jo 1990-luvun alussa, ennen näiden maiden EU-jäsenyyttä. Silti eurooppalaisissa keskusteluissa keskeisiksi nousevat asiakysymykset harvoin koskettavat niitä suoraan, koska nämä maat kamppailevat usein vielä perusjärjestäytymisoikeuksien saavuttamisen kanssa. Lisäksi keskinäinen kilpailu ulkomaisista suorista investoinneista (FDI) sekä vanhojen EU-maiden kanssa että uusien EU-maiden kesken on korostanut vastakkainasettelua. Toisaalta ammatillisen järjestökentän sisäinen hajanaisuus erityisesti Puolassa, Romaniassa ja Unkarissa on vaikuttanut negatiivisesti näiden maiden asemaan Euroopassa.

Konferenssipaperissani tarkastelen verkostoanalyyttisiä menetelmiä käyttäen, miten Keski- ja Itä-Euroopan maiden ammattiyhdistykset sijoittuvat eurooppalaisella kentällä sekä asiakysymysten että valta-asemansa osalta ja mitä selityksiä näille asemoitumisille on löydettävissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Patrik Nordin

Tiedote

Keski- ja Itä-Euroopan metallialan ammattiyhdistysten yhteistyö kangertelee

30.4.2012

Patrik Nordin osallistui Bostonissa, Yhdysvalloissa 22.3.–2
4.3.2012 pidettyyn Council of European Studies -konferenssiin
Työsuojelurahaston stipendin turvin.

Konferenssi kokosi yhteen noin 800 ihmistä, pääosin politiikan-
ja kulttuurintutkijoita, sekä Yhdysvalloista että Euroopasta.

Nordin esitti konferenssissa paperin
Are We in This Together? How Metal Trade Unions from CEE and
SEE Have Managed to Position Themselves in Europe
. Paperissa
hän käsitteli verkostoaineistoon perustuen Keski- ja Itä-Euroopan
metallialan ammattiyhdistysten sijoittumista eurooppalaisessa
ammattiyhdistysten yhteistyöverkostossa.

Nordin käytti taustamuuttujina institutionaalisia,
rakenteellisia ja resurssiriippuvaisia tekijöitä ja vertaili niiden
avulla ammattiyhdistysten asemaa pohjoismaisten ammattiyhdistysten
asemaan.

Pääargumenttina oli vahvojen alueellisten instituutioiden
vaikutus ammattiyhdistysten asemaan eurooppalaisessa verkostossa,
koska alueellisen yhteistyön avulla on mahdollista saada enemmän
painoarvoa ja paremmin äänensä kuuluviin laajemmalla kentällä.

Toisin kuin Pohjoismaissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa
ammattiyhdistysten välistä yhteistyötä kuvaa keskinäinen epäluulo
sekä kilpailu samoista investoinneista ja resursseista, jolloin
niiden ulospäin välittämä sanoma on jäänyt epäyhtenäiseksi. Tästä
syystä ne eivät ole saaneet itselleen tärkeitä asioita agendalle,
mikä puolestaan on johtanut vähenevään kiinnostukseen
eurooppalaista yhteistyötä kohtaan.

Ryhmän vetäjänä toiminut
Jonathan Hopkin (London School of Economics and
Political Science) kiitti erilaisesta lähestymistavasta aiheeseen,
mutta olisi kaivannut rinnalle varieties of capitalism -näkökulmaa,
jotta tutkimuksen olisi voinut paremmin yhdistää laajempaan
taloussosiologiseen keskusteluun. Myös muilta osallistujilta tuli
vastaavanlaisia kommentteja.

Teoreettisesti ja metodologisesti kiinnostavia
esityksiä

Koska kyseessä oli tematiikaltaan laaja-alainen konferenssi
(European studies), myös ohjelma oli pirstaloitunut, joten
Nordinilla ei ollut paljonkaan yhteistä muiden osallistujien kanssa
tutkimuksen substanssin osalta, teoreettisesti ja metodologisesti
kylläkin.

Verkostoanalyyttisessä mielessä Nordin piti kiinnostavana
Tom Donasin (Universiteit Antwerpen) tutkimusta
alueellisten toimijoiden verkostoista. Donas oli vertaillut
erilaisten eturyhmien jäsenyyksiä toisiinsa.

Työelämän tutkimuksen näkökulmasta oli kiinnostava
Cathy Jo Martinin (Boston University) vertaileva
esitys hyvinvointivaltioregiimeistä ja työmarkkinapolitiikasta.

Institutionaalisen koordinaation näkökulmasta sekä
institutionalismin ja hallinnon teorian näkökulmasta Nordinia
kiinnosti
Liesbet Hooghen ja
Gary Marksin (kumpikin University of North
Carolinasta) esitys kansainvälisten organisaatioiden
toimintalogiikasta ja päätöksentekojärjestelmistä. Tutkijat olivat
soveltaneet multi-level governance -teoriaa alueparlamenttien
vallan kasvuun keskusvallan kustannuksella Euroopassa.

Erityismaininnan arvoisena Nordin piti
eurooppalaistumiskeskustelun kannalta
Paula Blomqvistin (Uppsala universitet) esitystä
perhepolitiikan eurooppalaistumisesta. Blomqvist käsitteli
erilaisten hyvinvointivaltiomallien avulla sitä, miten politiikka
(policy) ja politiikan tulokset (policy outcomes) olivat eriytyneet
toisistaan 2000-luvulla erityisesti Pohjoismaissa.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

http://www.councilforeuropeanstudies.org/meetings-and-conferences/past-conferences/2012-conference