20th Congress of the European Sleep Research Society, 14.-18.9.2010, Portugali

Hanketiedot

Hankenumero
110439

Hakija
Paula Salo

Toteuttaja
Paula Salo

Lisätietoja
Paula Salo
paula.salo@ttl.fi

Toteutusaika
15.11.2010 - 15.11.2010

Työsuojelurahaston päätös
21.10.2010
500 euroa

Kokonaiskustannukset
1 358 euroa

Tulokset valmistuneet
15.11.2010

Tiivistelmä

Altistuminen kuormittaville elämäntapahtumille lisää riskiä sairastua esimerkiksi mielenterveyden häiriöihin ja sepelvaltimotautiin. Kuormittavien elämäntapahtumien on todettu olevan yhteydessä myös huonontuneeseen uneen. Univaikeudet puolestaan ovat yhteydessä moniin terveysongelmiin ja voivat jopa lisätä työkyvyttömyyden riskiä. Näin ollen haitalliset muutokset unen laadussa ja määrässä voivat ainakin osaksi selittää yhteyttä kuormittavan elämäntapahtuman ja sitä seuraavan työkyvyttömyyden välillä.

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella unen laadussa ja määrässä tapahtuvien haitallisten muutosten merkitystä työkyvyttömyysriskin välittäjänä tilanteessa, jossa henkilö on kokenut stressaavan elämäntapahtuman. Työterveyslaitoksen Erikoistutkija Paula Salo esitteli alustavia tuloksia kansainväliselle tiedeyhteisölle kongressissa ”20th Congress of the European Sleep Research Society”, 14.-18.9.2010, Lissabon, Portugali. Tutkimus oli hyväksytty esitettäväksi kongressissa suullisena esityksenä.

Tutkimus oli osa laajaa epidemiologista tutkimusta (Kunta10-tutkimus), jossa kerätään kahden vuoden välein kyselyaineistoa kuntien työntekijöiltä. Tiedot kuormittavasta elämäntapahtumasta sekä unen laadussa ja määrässä tapahtuneista muutoksista yhdistettiin rekisteritietoihin vähintään 9 päivän mittaisista sairauslomista. Kuormittavina elämäntapahtumina tässä tutkimuksessa olivat puolison tai oman lapsen vakava sairastuminen tai kuolema. Tulokset on tarkoitus julkaista vuonna 2011.

Hankkeen vastuuhenkilö

Paula Salo

Tiedote

Univaikeudet voivat lisätä työkyvyttömyyden riskiä

15.11.2010

Työterveyslaitoksen erikoistutkija
Paula Salo esitteli kansainväliselle
tiedeyhteisölle uusimpia tutkimustuloksia univaikeuksien
merkityksestä työkyvyttömyysriskin välittäjänä silloin, kun
työntekijä on kokenut stressaavan elämäntapahtuman.

 

Altistuminen kuormittaville elämäntapahtumille lisää riskiä
sairastua esimerkiksi mielenterveyden häiriöihin ja
sepelvaltimotautiin. Kuormittavien elämäntapahtumien on todettu
olevan yhteydessä myös huonontuneeseen uneen. Univaikeudet
puolestaan ovat yhteydessä moniin terveyspulmiin ja voivat jopa
lisätä työkyvyttömyyden riskiä. Siten haitalliset muutokset unen
laadussa ja määrässä voivat ainakin osaksi selittää yhteyttä
kuormittavan elämäntapahtuman ja sitä seuraavan työkyvyttömyyden
välillä.

 

Salo kertoi tutkimustuloksistaan suullisessa esityksessä
eurooppalaisten unitutkijoiden kongressissa. 20th Congress of the
European Sleep Research Society järjestettiin Lissabonissa
Portugalissa 14.–18.9.2010. Salo osallistui kongressiin
Työsuojelurahaston stipendin turvin.

 

Esityksen otsikko oli Severe illness in the family, changes in
perceived sleep and cause-specific sickness absence: the
longitudinal 10-Town study. Tutkimus oli osa laajaa epidemiologista
Kunta10-tutkimusta, jossa neljän vuoden välein kootaan
kyselyaineistoa sairaaloiden ja kuntien työntekijöiltä.
Kunta10-tutkimuksessa on mukana viisi yli 100 000 asukkaan
kaupunkia ja niiden viisi lähikaupunkia. Aineisto kattaa 20
prosenttia Suomen julkisen sektorin työvoimasta.

 

Tieto kuormittavasta elämäntapahtumasta ja koetuista
univaikeuksista yhdistettiin rekisteritietoihin myönnetyistä
työkyvyttömyyseläkkeistä. Tutkimuksessa kuormittavia
elämäntapahtumia olivat puolison tai oman lapsen vakava
sairastuminen tai kuolema. Tulokset on tarkoitus julkaista 2011.

 

Kongressissa keskusteltiin Salon esityksen jälkeen pääasiassa
käytetyistä menetelmistä, kuten unen laadun mittaamisesta ja siitä,
mikä olisi sopivakatkaisuraja lyhytunisuudelle. Lisäksi pohdittiin
sekoittavien tekijöiden kontrollointia, muun muassa työhön
liittyvien tekijöiden laajempaa huomioon ottamista.

 

Unettomuus ympärivuotokautinen vaiva

 

Salon mukaan kongressissa käsiteltiin laajasti uusia tuloksia
unitutkimuksen alalta. Keskusteluissa korostettiin sitä, että
nykyään unettomuuden katsotaan olevan ympärivuorokautinen vaiva, ei
pelkästään yöllinen oire. Tämä johtuu siitä, että diagnostiset
kriteerit täyttävään unettomuuteen liittyy päiväaikaisia
seuraamuksia, kuten päiväväsymystä ja työtehon laskua.

 

Lisäksi esityksissä käsiteltiin paljon unettomuuden lääkkeetöntä
hoitoa. Keskusteluissa todettiin, että kognitiivis-behavioraalinen
lyhytterapia on unettomuuden hoidossa tehokas, mutta sitä on
saatavilla huonosti.

Toimittaja
Leena Huovila