26th EGOS Colloquium, 28.6.-3.7.2010, Portugali

Hanketiedot

Hankenumero
110257

Hakija
Sini Jämsén

Toteuttaja
Sini Jämsén

Lisätietoja
Sini Jämsén
sini.jamsen@tkk.fi

Toteutusaika
1.6.2010 - 31.8.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
500 euroa

Kokonaiskustannukset
649 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2010

Tiivistelmä

Apuraha on haettu osallistumiseen ”26th EGOS Colloquium” -konferenssiin Lissabonissa kesällä 2010.

Konferenssipaperi ”An encounter of two institutional logics: The introduction of an evaluation-based pay system in the Evangelical Lutheran Church of Finland” käsittelee palkkausjärjestelmäuudistusta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Teoreettisena näkökulmana tutkimuksessa hyödynnetään organisaatioteorian uuden institutionalismin ajatuksia. Työn vaativuuden ja työsuorituksen arviointiin perustuva palkkausjärjestelmä voidaan nähdä rationaalisen palkkauksen mallina pidettynä instituutiona, joka leviää erilaisten organisaatioiden kentässä.

Konferenssipaperissa keskitytään erityisesti siihen, kuinka uudistuksen perustelupuheella eri osapuolet legitimoivat uudistusta ja kuinka uudistusta toisaalta kritisoidaan. Tutkimus kontribuoi erityisesti kirjallisuuteen institutionaalisista logiikoista. Aineistona käytetään on kolmesta seurakuntayhtymästä kerättyjä haastatteluja ja analyysitapana on diskurssianalyysi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sini Jämsén

Tiedote

Kirkon palkkausjärjestelmäuudistusta tutkitaan

31.8.2010

Sini Jämsén osallistui Työsuojelurahaston
stipendin turvin Lissabonissa, Portugalissa, 28.6.–3.7.2010
järjestettyyn EGOS Colloquium -konferenssiin.

EGOS (European Group of Organizational Studies) on tieteellinen
yhdistys, jonka tavoitteena on edistää teoreettista ja empiiristä
tietämystä organisaatioista, organisoinnista ja yhteyksistä, joissa
organisaatiot toimivat.

Jämsén esitti konferenssissa artikkelin, jonka hän oli
kirjoittanut yhdessä kollegansa kanssa ja joka pohjautui hänen
lisensiaattityöhönsä (109023). Artikkeli ”An encounter of two
institutional logics: The introduction of an evaluation-based pay
system in the Evangelical Lutheran Church of Finland” käsittelee
palkkausjärjestelmäuudistusta Suomen evankelis-luterilaisessa
kirkossa.

Tutkimuksen teoreettisena näkökulmana Jämsén hyödyntää
organisaatioteorian uuden institutionalismin ajatuksia. Työn
vaativuuteen ja työsuorituksen arviointiin perustuva
palkkausjärjestelmä voidaan nähdä rationaalisen palkkauksen mallina
pidettynä instituutiona, joka yleistyy organisaatioissa.

Konferenssipaperissa käsitellään sitä, kuinka eri osapuolet
perustelevat uudistusta ja toisaalta, kuinka uudistusta
kritisoidaan. Aineistona ovat kolmessa seurakuntayhtymässä tehdyt
haastattelut ja analyysitapana diskurssianalyysi.

Jämsén jatkaa aiheen tutkimista väitöskirjaksi, ja
konferenssimatkan keskeinen tavoite oli saada kommentteja työn
eteenpäin viemiseksi.

Tutkimus herätti paljon keskustelua. Ulkomaalaisia tutkijoita
kiinnostivat erityisesti tutkimuksen erityislaatuinen konteksti ja
se, että evankelis-luterilainen kirkko Suomessa on osa julkista
sektoria. Vastaavanlaisia palkkausjärjestelmäuudistuksia on
käsitelty muun muassa Saksan kirkossa.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

http://www.egosnet.org