2nd ISTR PhD seminar, 20.-22.7.2014 ja ISTR 11th International society for third-sector research conference, 22.-25.7.2014, Saksa

Hanketiedot

Hankenumero
114022

Hakija
Kirsikka Selander

Toteuttaja
Kirsikka Selander

Lisätietoja
Kirsikka Selander
kirsikka.selander@uef.fi

Toteutusaika
20.7.2014 - 15.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2014
700 euroa

Kokonaiskustannukset
950 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2014

Tiivistelmä

Matkan tarkoituksena on osallistua kansainväliseen kolmannen sektorin tutkijoiden konferenssiin (ISTR 11th International society for third-sector research, 22.–25.7) sekä sitä edeltävään jatko-opinto seminaariin (2nd ISTR PhD seminar 20.–22.7). Esittelen konferensseissa osia kolmannen sektorin palkkatyötä käsittelevästä väitöskirjastani, joka on saanut myös rahoitusta Työsuojelurahastolta (Työhyvinvoinnin paradoksit kolmannella sektorilla, 113356).

Varsinaisessa konferenssissa esittelen tuloksia liittyen työpaikan vaihtohalukkuuteen, kun taas jatko-opintoseminaarissa keskityn väitöskirjani teoreettiseen taustoitukseen. Molemmissa esityksissä pohditaan kolmatta sektoria erityisenä työympäristönä, joka houkuttelee ideologisesti orientoitunteita työntekijöitä. Johtuen ongelmista työelämän laadussa näiden työntekijöiden pitäminen organisaatioissa on kuitenkin osoittautunut hankalaksi. Ideologista orientaatiota avataan muun muassa palvelumotivaatio käsitteen avulla (public service motivation).

Matkan tavoitteena on saada palautetta väitöskirjaan liittyen sekä verkostoitua muiden kolmatta sektoria tutkivien jatko-opiskelijoiden kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kirsikka Selander

Tiedote

Hyvä työelämän laatu kolmannella sektorilla vähentäisi työpaikanvaihtohaluja

15.8.2014

Kolmannen sektorin työntekijä haluaa vaihtaa työpaikkaa, jos
työssä on kiire, työilmapiiriongelmia, etenemismahdollisuudet
puuttuvat ja hän ei voi käyttää työssä kykyjään. Toisaalta taas työ
yhteisen hyvän eteen eli halu auttaa muita vähentää vaihtohaluja.
Kolmannella sektorilla toimiva organisaatio voi siis parantaa
työntekijöidensä pysymistä työpaikassaan, jos se kiinnittää
huomiota työelämän laatuun ja työntekijöiden mahdollisuuksiin
työskennellä arvojensa mukaisesti.

 

Tällaisia tuloksia esitteli Jyväskylän yliopiston tutkija
Kirsikka Selander osallistuessaan Saksassa
Münsterissä 20.-22.7.2014 järjestettyyn kansainväliseen kolmannen
sektorin jatko-opintoseminaariin sekä sen jälkeiseen alan
tutkimuskonferenssiin (ISTR – International society for
third-sector research) 22.-25.7.2014. Työsuojelurahasto tuki
osallistumista matkastipendillä ja on myöntänyt aiemmin stipendin
Selanderin väitöskirjatyölle Työhyvinvoinnin paradoksit kolmannella
sektorilla (TSR
113356).

 

Konferenssiesityksessään Selander keskittyi yhteen työhyvinvoinnin
indikaattoriin, työpaikan vaihtohalukkuuteen. Kolmannella
sektorilla eli rekisteröidyissä yhdistyksissä, säätiöissä ja
uusosuuskunnissa tehtävä palkkatyö on kasvanut viimeisten
kahdenkymmenen vuoden aikana. Empiiristen tulosten perusteella
kolmannen sektorin työntekijöillä on enemmän työpaikan
vaihtoaikeita kuin julkisen tai yksityisen sektorin.

 

Konferenssissa vahvistui näkemys, ettei työpaikan vaihtohalukkuus
ole ainoastaan Suomen ongelma, vaan tilanne on hankala myös muissa
maissa. Selander sai seminaarista ja konferenssista eväitä sekä
väitöskirjansa teoriapohdintoihin että mahdollisen
yhteistyökumppanin australialaisesta alan tutkijasta. Australiassa
kolmannen sektorin työmarkkinoita on tutkittu pidempään kuin
Suomessa.

 

Selanderin konferenssiesitys pohjautuu artikkelikäsikirjoitukseen,
joka on arvioitavana ”Nordic Journal of Working Life Studies” –l
ehdessä. Tutkimus perustuu kahteen kvantitatiiviseen aineistoon.
Artikkeli on osa vuonna 2016 valmistuvaa väitöskirjaa.

 

Jatko-opintoseminaarissa Selander esitteli suunnitelmaansa
artikkeliväitöskirjansa yhteenvedoksi: Hän tarkastelee
väitöskirjassaan erilaisia työhyvinvoinnin indikaattoreita eli
mitkä tekijät tuottavat ja mitkä heikentävät kolmannen sektorin
palkansaajien hyvinvointia. Teoreettisessa osiossa hän kuvaa
kolmannen sektorin työntekijöiden työmotivaatiota sekä hankalaa
työympäristöä, jossa työtä tehdään yhteistyössä vapaaehtoisten
kanssa. Motivaation kuvaamisessa teoriapohja on neoklassisessa
talousteoriassa, siihen kohdistuvassa kritiikissä sekä julkisen
palvelumotivaation teoriassa.

Toimittaja
Tarja Liuha

Aineisto

www.istr.org

www.istr.org/?MuensterPhDSemi

Katso myös tutkijastipendi 113356: Työhyvinvoinnin paradoksit kolmannella sektorilla -väitöskirjatyö. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=113356