31th Annual IMP Conference Organizing Sustainable BtoB Relationships, University of Southern Denmark, 26.-29.8.2015, Tanska

Hanketiedot

Hankenumero
115251

Hakija
Elina Jaakkola

Toteuttaja
Elina Jaakkola

Lisätietoja
Elina Jaakkola
elina.jaakkola@utu.fi

Toteutusaika
25.8.2015 - 15.9.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
950 euroa

Kokonaiskustannukset
1 300 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2015

Tiivistelmä

Stipendi on tarkoitettu kattamaan osallistumiskuluja tieteelliseen konferenssiin, jossa esitän tutkimuspaperin ”Institutionalizing a service innovation in complex networks: The case of developing and diffusing electronic prescription in Finland”. Tutkimus käsittelee erilaisten organisaatioiden välisen yhteistyön konflikteja ja haasteita tilanteessa, jossa kehitetään koko toimialaa mullistavaa innovaatiota. Tapaustutkimuksen kohteena on e-reseptin kehittämistä Suomessa. Tutkimuksen teesi on, että markkinat hyväksyvät innovaation helpommin, jos se sopii hyvin yhteen vallitsevien käytänteiden kanssa, mutta toisaalta, radikaalille innovaatiolle on luonteenomaista, että se järkyttää vallitsevia rakenteita ja synnyttää jännitteitä toimijoiden välisissä suhteissa. Tutkimuksen tuloksena eritellään jännitteiden ja haasteiden syitä, joita olivat mm. erilaisten heterogeenisten työ- ja ammattikulttuureiden ja toimintalogiikoiden yhteentörmäys, epäselvät ja vaikeasti mitattavat hyödyt, hyötyjen ja kustannusten epätasainen jakautuminen toimijoiden kesken, kehitystyön koordinoinnin ja johtamisen puutteet, sekä uuden järjestelmän huono käytettävyys työntekijöiden arjessa. Tulokset osoittavat, ettei välittömän uusien palvelujen ja toimintatapojen kehitysprosessin tarkastelu riitä, vaan on ymmärrettävä koko innovaation koskettaman verkoston dynamiikkaa. Tulosten avulla voidaan paremmin ymmärtää, miten erilaisten toimijoiden yhteistyö hidastaa tai nopeuttaa uusien käytäntöjen omaksumista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Elina Jaakkola

Tiedote

Edes sähköinen keksintö ei käynnisty napista painamalla

15.9.2015

Turun yliopiston erikoistutkija Elina Jaakkola puhui Tanskan Koldingin konferenssissa e-reseptin kehittämisestä Suomessa. Sähköinen resepti oli tapaustutkimuksena erilaisten organisaatioiden yhteistyöstä, kun kehitettiin koko toimialaa mullistavaa innovaatiota. Tämä markkinoinnin tieteellinen konferenssi järjestettiin 26.–29. elokuuta 2015. Työsuojelurahasto tuki Jaakkolan osallistumista matkastipendillä.

Konferenssi on Jaakkolan mukaan yritysten välisten suhteiden tutkijoiden ykköstapahtuma Euroopassa. Hän pitää osallistumista elintärkeänä verkostojen luomiseksi ja oman tutkimuksen esilletuomiseksi. Esityksen muut kirjoittajat ovat Leena Aarikka-Stenroos ja Lauri Salmivalli.

Esityksessä kerrotaan, että e-reseptin järkevöitti terveydenhuoltoa ja paransi potilasturvallisuutta. Innovaation hyväksyntää kuitenkin hidastivat toimijaverkostossa kehittyneet jännitteet. Esimerkiksi erilaiset työ- ja ammattikulttuurit sekä toimintalogiikat törmäsivät; hyödyt olivat vaikeasti mitattavia; hyödyt ja kustannukset jakautuivat epätasaisesti; kehitystyötä johdettiin heikosti ja työntekijöiden oli vaikea käyttää uuttaa järjestelmää.
 
Tutkijat päättelevät, että välitön uusien palvelujen ja toimintatapojen kehitysprosessin tarkastelu ei riitä. Tärkeää on ymmärtää koko innovaation koskettaman verkoston dynamiikkaa. Tulokset auttavat ymmärtämään, miten erilaisten toimijoiden yhteistyö hidastaa tai nopeuttaa uusien käytäntöjen omaksumista.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Konferenssin verkko-osoite www.impconference2015.com. http://www.impconference2015.com/

Abstrakti Elina Jaakkola, Leena Aarikka-Stenroos, Lauri Salmivalli. Institutionalizing a service innovation in complex networks: The case of developing and diffusing electronic prescription in Finland. Turku School of Economics, 2014 University of Turku, Finland. Abstract of a paper presented in the Annual IMP Conference 2015. Avaa