3rd European Communication Conference, ECREA 2010, 12.-15.10.2010, Saksa

Hanketiedot

Hankenumero
110435

Hakija
Hanna Kinnunen

Toteuttaja
Hanna Kinnunen

Lisätietoja
Hanna Kinnunen
hanna.m.kinnunen@jyu.fi

Toteutusaika
15.11.2010 - 15.11.2010

Työsuojelurahaston päätös
21.10.2010
700 euroa

Kokonaiskustannukset
884 euroa

Tulokset valmistuneet
15.11.2010

Tiivistelmä

Esitelmäni tavoitteena oli tarkastella työpaikan vuorovaikutussuhteiden merkitystä organisaatioon sitoutumisessa. Tutkimuksen analyysi perustui 2000-luvun viestinnän alan tieteelliseen kirjallisuuskatsaukseen. Esityksessä haettiin vastausta kahteen tutkimuskysymykseen: 1. Missä määrin organisaatioon sitoutumista on tarkasteltu viestintätieteiden näkökulmasta? 2. Miten työyhteisön vuorovaikutussuhteet selittävät organisaatioon sitoutumista? Analyysi painottui jälkimmäisen tutkimuskysymyksen tarkasteluun. Työn keskeisimmäksi tulokseksi nousi, että interpersonaalisten suhteiden ja organisaatioon sitoutumisen välistä yhteyttä on toistaiseksi tutkittu vähän. Organisaatioon sitoutumista ja identifioitumista tulisi kuitenkin tarkastella aiempaa enemmän sosiaalisena prosessina yksilön sisäisen prosessin ohella tai jopa sen sijaan: tämän päivän organisaatioissa tehtävä työ on yhä enenevissä määrin tietotyötä, jossa viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitys on jatkuvasti suurempi. Siten myös organisaatioon sitoutuminen voi myös olla merkittävästi riippuvainen organisaation jäsenten välisistä vuorovaikutussuhteista sekä muista työyhteisön viestintäprosesseista (mm. ryhmäviestintä). Yksi näkökulma aiheesta tehtävään jatkotutkimukseen voi olla työpaikan vuorovaikutussuhteiden dynamiikka, jolla voidaan saada syvällistä tietoa ammatillisten vuorovaikutussuhteiden luonteesta sekä yksilöiden sitoutumisen kohteesta organisaatiossa: sitoutuvatko ihmiset yhteisöön, organisaatioon vai molempiin?

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Kinnunen

Tiedote

Esitys työelämän vuorovaikutussuhteista ECREAssa

15.11.2010

Filosofian maisteri
Hanna Kinnunen osallistui kolmanteen ECREA 2010
-konferenssiin, joka järjestettiin Hampurissa 12.10.–15.10.2010.
European Communication Research and Education Associationin ECREA
on viestinnän alan merkittävin eurooppalainen konferenssi. ECREA
järjestää lisäksi vuosittain myös tohtorikoulutusta ja muita
seminaareja. Työsuojelurahasto tuki Kinnusen osallistumista
matkastipendillä.

Kinnunen halusi jakaa ECREAssa omia näkemyksiään työelämän
vuorovaikutussuhteiden ja organisaatiotoiminnan yhteyksistä sekä
saada palautetta omasta tutkimuksestaan. Lisäksi hän oli
kiinnostunut kuulemaan muiden tutkijoiden esityksiä ja mielipiteitä
viestinnän tutkimuksen eri osa-alueilta.

Konferenssin tärkeä anti oli myös verkostoituminen sekä
suomalaisten että muiden eurooppalaistutkijoiden kanssa.

Viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitys entistä
tärkeämpi

Kinnunen piti esityksen aiheesta Interpersonal communication as a
source of organisational attachment. Kyseessä oli Kinnusen
ensimmäinen esiintyminen kansainvälisessä konferenssissa.

Esitystä varten Kinnunen oli laatinut kirjallisuuskatsauksen, jossa
tarkasteltiin 2000-luvulla aiheesta kirjoitettuja tekstejä.
Kinnunen totesi muun muassa, että yksilöiden välisten suhteiden ja
organisaatioiden sitoutumisen välistä yhteyttä on toistaiseksi
tutkittu vähän.

Edelleen Kinnunen muistutti, että organisaatioissa  tehtävä
työ on yhä useammin tietotyötä, jossa viestinnän ja
vuorovaikutuksen merkitys korostuu. Siksi organisaatioon
sitoutumista ja identifioitumista olisikin tarkasteltava
pikemminkin sosiaalisena prosessina yksilön sisäisen prosessin
ohella tai jopa sen sijaan. Organisaatioon sitoutumiseen
vaikuttavat vahvasti myös jäsenten väliset vuorovaikutussuhteet.

Esitys aktivoi kuulijoita keskustelemaan ja väittelemään vilkkaasti
aiheesta. Palaute oli positiivista ja esitetty kritiikki rakentavaa
Kinnusen jatkotutkimuksen kannalta. Muun muassa tutkimusalueen
hyvin tuntevan professori
Lars T. Christensenin (Syddansk Universitetet,
Odense) palautetta Kinnunen piti erittäin arvokkaana.

Hanna Kinnusta pyydettiin myös kirjoittamaan esitelmän aiheesta
artikkeli kansainväliseen organisaatiotutkimusta käsittelevään
julkaisuun.

Toimittaja
Hilkka Heikinheimo

Aineisto

Home