4th European Communication Conference ECREA 24. – 27.10.2012, Turkki

Hanketiedot

Hankenumero
112208

Hakija
Sanna Herkama

Toteuttaja
Sanna Herkama

Lisätietoja
Sanna Herkama
sanna.herkama@helsinki.fi

Toteutusaika
1.9.2012 - 30.11.2012

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2012
850 euroa

Kokonaiskustannukset
1 290 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2012

Tiivistelmä

Sanna Herkama osallistuu European Communication Research and Education Association (ECREA) järjestön joka toinen vuosi organisoimaan kongressiin Turkissa. Kongressiin odotetaan tuhansia osallistujia ja se on yksi merkittävimmistä viestinnän alan kongresseista Euroopassa.

Herkama (TY) pitää yhdessä yliopistonlehtori Teemu Kaupin (TaY) ja professori Maili Pörhölän (JY) kanssa kongressissa esitelmän, jonka otsikko on ”Attributions in bullying processes: Teachers´ and students´ perspectives”. Esitelmässä he tarkastelevat, kuinka kiusaamisprosesseja selitetään kouluyhteisön eri toimijoiden näkökulmasta.

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että osa opettajista ja oppilaista kokee joutuvansa kiusatuiksi koulussa. Lisäksi aikaisemmat tutkimukset antavat viitteitä siitä, että yksilön tavoilla selittää kielteisiä kokemuksiaan voi olla vaikutusta heidän hyvinvoinnilleen. Oppilaiden opettajiin ja oppilastovereihinsa kohdistamaa kiusaamista on kuitenkin tarkasteltu harvoin rinnakkain. Epäselvää esimerkiksi on, mistä opettajat ja oppilaat näkevät heihin kohdistuvan kiusaamisen johtuvan ja mitä mahdollisia eroja tai yhtäläisyyksiä näissä selitystavoissa on. Esitelmässä perehdytään näihin kysymyksiin attribuutioteoriaan nojaten.

Kongressiesitelmä kytkeytyy Herkaman ja Kaupin viimeistelyvaiheessa oleviin puheviestinnän väitöskirjatutkimuksiin, jotka ovat osa Jyväskylän yliopistossa toteutettavaa Henkinen väkivalta vuorovaikutussuhteissa koulun ja työelämän konteksteissa -tutkimushanketta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sanna Herkama

Tiedote

Kiusaamista tulisi tutkia viestinnän näkökulmasta

30.11.2012

Sanna Herkama osallistui 24.–27.10.2012
Istanbulissa Turkissa pidettyyn European Communication Research and
Education Association (ECREA) -yhdistyksen järjestämään
tieteelliseen kongressiin. Työsuojelurahasto
tuki osallistumista stipendillä. 

Kongressi on yksi suurimpia viestinnän alan kongresseja
Euroopassa, ja se toteutetaan joka toinen vuosi.

Herkama (TY) piti yhdessä yliopistonlehtori
Teemu Kaupin (TaY) ja professori
Maili Pörhölän (JY) kanssa kongressissa esitelmän,
jonka otsikko on ”
Attributions in bullying processes: Teachers´ and students´
perspectives
”. Esitelmässä he tarkastelevat, kuinka
kiusaamisprosesseja selitetään kouluyhteisön eri toimijoiden
näkökulmasta.

Esitelmä oli osa interpersonaalisen eli kahdenvälisen viestinnän
sektion ohjelmaa, ja se oli sijoitettu sessioon, jossa käsiteltiin
työelämän vuorovaikusta.

Kiusaamista on selitetty attribuutioteorian
avulla

Esitelmässään Herkama tarkasteli attribuutioteoriaan nojaten
opettajien ja oppilaiden tapoja selittää kiusaamista ja
kokemuksiaan kiusatuksi joutumisesta. Attribuutioteorian avulla
tulkitaan henkilön antamia syitä arkipäivän tapahtumille.

Esitelmä perustui kahteen erilliseen tutkimukseen. Ensimmäisessä
tutkimuksessa kartoitettiin internet-kyselyn avulla oppilaidensa
kiusaamaksi joutuneiden opettajien kokemuksia. Opettajia pyydettiin
arvioimaan kiusaamisen syitä.

Toisessa tutkimuksessa tarkasteltiin kiusatuksi joutuneiden
oppilaiden kirjoitettuja kuvauksia kiusaamisesta ja oppilaiden
vastauksia kysymykseen, miksi koulussa kiusataan.

Opettajia käsittelevään tutkimukseen osallistui sekä ala- että
yläkoulun opettajia, kun taas oppilaita käsitelleen tutkimuksen
osallistujat olivat yläkouluikäisiä.

Molempien tutkimusten tulokset antoivat viitteitä siitä, että
kiusaamista selitetään usein siten kuin attribuutioteoria olettaa.
Opettajat ja oppilaat olivat taipuvaisia tulkitsemaan kielteisiä
tapahtumia tilanteesta tai muista ihmisistä johtuviksi.

Toisaalta säännöllistä kiusaamista kokeneiden oppilaiden
taipumusta selittää kiusaamista yksilön ominaisuuksilla
voidaan  pitää teorian kuvaaman attribuutiovirheen
vastaisena.

Esitelmä herätti kuulijoissa paljon kysymyksiä. Erityisesti
pohdittiin attribuutioteorian selitysvoimaa kiusaamiskokemuksien
tarkastelussa. Kommentit auttavat Herkamaa jäsentämään
attribuutioteorian vahvuuksia ja rajoituksia.

Työelämän vuorovaikutus monitahoista

Kongressissa oli lukuisten eri sektioiden järjestämiä paneeleita
ja esitelmäsessioita. Sektioissa oli edustettuna monenlaisia
viestinnän teemoja ja näkökulmia.

Interpersonaalisen viestinnän sektion ohjelmatarjonta
kongressissa on lisääntynyt muutamassa vuodessa paljon. Sektio on
vielä verrattain nuori ja laajenemisvaiheessa. Vastaava sektio
yhdysvaltalaisissa kongresseissa on yksi suurimmista.

Työelämän vuorovaikutusta käsitelleen session esitelmien
pohjalta muodostui mielenkiintoinen kuva siitä, kuinka monista
näkökulmista ja monin tavoin työelämän vuorovaikutusta voi
tarkastella.

Session esitelmissä perehdyttiin muun muassa kuuntelemiseen
oikeussaliympäristössä, kulttuurisen identiteetin merkitykseen
työpaikan vuorovaikutuksessa ja erilaisuuden hallintaan
kiusoittelun näkökulmasta.

Kongressissa oli vain muutamia esitelmiä, joissa tarkasteltiin
kiusaamista. Kiusaamisen tutkimusta on viestinnän alalla edelleen
vähän. Viestinnälliset tarkastelutavat kiusaamisilmiöön voisivat
kuitenkin tarjota merkittävää uutta tietoa.

Herkama sai joitakin uusia kontakteja viestinnän alan
tutkijoihin, jotka ovat kiinnostuneita kiusaamisesta.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

http://www.ecrea2012istanbul.eu