7th International Process Symposium, PROS, 24-27.6.2015, Kreikka

Hanketiedot

Hankenumero
115216

Hakija
Peter Kenttä

Toteuttaja
Peter Kenttä

Lisätietoja
Peter Kenttä
peter.kentta@aalto.fi

Toteutusaika
22.6.2015 - 10.8.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 283 euroa

Tulokset valmistuneet
10.8.2015

Tiivistelmä

Matkastipendi käytetään suunnitelman mukaisesti kesäkuussa 2015 pidettävään PROS konferenssiin. Esittelen konferenssissa prosessiteoretisointiin, ts. muutoksen teoreettiseen jäsentämiseen liittyviä huomioita. Teksti sijoittuu johtamis- ja organisaatioteorian alle (organizational management theory). Esitelmän ja tekstin tavoitteena on parantaa prosessiteoretisoinnin laatua kiinnittämällä huomiota teoreettisiin tarkoitusperiin, käsitteiden käyttöön sekä kielen ja ajattelun rakenteellisiin ominaisuuksiin. Konferenssimatkan tarkoituksena on jalostaa teksti julkaistavaksi kansainvälisesti arvostettuun lehteen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Peter Kenttä

Tiedote

Prosessiymmärrystä kehitettävä organisaatiotieteissä

10.8.2015

Prosessitutkimus on jo vuosia etsinyt vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää ja käsitteellistää muutosta, muutosjohtamista ja tapahtumaketjuja organisaatiotieteissä.

Prosessitutkimuksen kohteena on, miten maailma toimii ja miten se muodostuu. Kaikki laadullinen tutkimus sisältää jollain lailla prosessinäkökulman.

Prosessiymmärrys ei ole kuitenkaan kehittynyt toivottuun tahtiin viime vuosikymmenien aikana, koska hedelmällistä dialogia empiirisen ja teoreettisen prosessitutkimuksen välille ei ole syntynyt.

Tällaisen näkemyksen ottaa tohtorikoulutettava Peter Kenttä Aalto-yliopistosta. Hän esittelee kantansa artikkelissa On the disconnect between the philosophical and the empirical process studies in the management sciences – From an anti-discourse to a refocus on punctuations, relationships, and structure.

Ongelmia ja ratkaisuehdotuksia

Artikkeli käsittelee prosessimetafysiikan käyttöä organisaatiotieteissä, iskee siihen liittyviin ongelmiin ja esittää ratkaisuehdotuksia.

Artikkeli esittää, että irtiotot valitsevan prosessiajattelun puutteista eivät ole saavutettavissa vain muuttamalla filosofisia taustaolettamuksia prosessin perimmäisestä luonteesta.

Kenttä väittää, että tarvitaan käsitteellisiä innovaatioita, jotka syntyvät teoreettisen ja empiirisen keskustelun välimaastossa. Artikkeli päätyy esittämään kolme tapaa, miten tuota välimaastoa voisi hedelmällisesti jäsentää.

Kenttä esitteli artikkeliaan PROS (Process Organization Studies) -konferenssissa, joka järjestettiin kesäkuussa 2015 Kosin saarella Kreikassa. Artikkeli on tarkoitus jalostaa julkaistavaksi kansainvälisesti arvostetussa lehdessä. Jalostuksessa Kenttä hyödyntää konferenssissa saamaansa palautetta.

Konferenssi on vuoden merkittävin kokoontuminen niille organisaatiotutkijoille, jotka tekevät prosessitutkimusta organisaatio- ja johtamistieteissä. Paikalla olivat useimmat organisaatiotieteiden merkittävimmät prosessitutkijat.

 
Halu välittömiin ja vaikuttaviin muutoksiin

Artikkeli liittyy Kentän väitöskirjaan, jonka perimmäinen tarkoitus on tuottaa tuoreita ideoita työelämän kehittämiseksi organisaatioiden kommunikointikäytäntöjä parantamalla.

Kenttä on tutkijana kiinnostunut siitä, miten organisaatioissa voidaan aikaansaada välittömiä ja vaikuttavia muutoksia. Kentän mukaan kommunikaatio- ja prosessiteoriaan tukeutuva näkökulma tukee tätä parhaiten, koska prosesseja ja kommunikaatiotapoja on lähtökohtaisesti helppo muuttaa.

Kenttä yhdistää prosessitutkimukseen hyvinvointiteorian – muutoksen tavoitteena pitäisi olla kaikkien organisaation jäsenten hyvinvoinnin lisääminen.

Väitöskirjan on määrä valmistua vuonna 2017.

Työsuojelurahasto tuki Kentän konferenssiosallistumista matkastipendillä.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Tilaisuuden verkkosivut

www.process-symposium.com