8th International Conference – Researching Work and Learning, 19.-22.6.2013, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
113022

Hakija
Katja Vähäsantanen

Toteuttaja
Katja Vähäsantanen

Lisätietoja
Katja Vähäsantanen
katja.vahasantanen@jyu.fi

Toteutusaika
18.6.2013 - 15.8.2013

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2013
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 768 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2013

Tiivistelmä

Matkan tarkoituksena on osallistua työssä oppimista koskevaan kansainväliseen konferenssiin (8th International Conference: Researching Work and Learning). Konferenssissa on tarkoituksena esitellä ammatilliseen toimijuuteen ja työssä oppimiseen liittyvää tutkimus- ja kehittämishanketta ja sen tuloksia. Hankkeen tavoitteena on edistää erilaisten työelämäinterventioiden avulla 1) työntekijöiden ammatillista uusiutumista ja työssä oppimista sekä 2) työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittymistä. Kyseinen hanke saa rahoitusta myös Työsuojelurahastolta (Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen muuttuvassa työssä, 112125). Konferenssiesityksessä kuvataan, miten työntekijöiden ammatillisia identiteettineuvotteluita ja toimijuutta voidaan tukea hankkeessa toteutetun työelämäintervention (Työidentiteettivalmennuksen) aikana terveydenhuoltoalan organisaatiossa ja koulutusorganisaatiossa.

Konferenssimatkan tavoitteena on myös saada tietoa työssä oppimisen ja työelämän kehittämisen ajankohtaisista kehityssuunnista, vahvistaa kansainvälisiä yhteistyösuhteita työssä oppimisen tutkijoiden ja työelämäkehittäjien kanssa sekä verkostoitua uusien toimijoiden kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Katja Vähäsantanen

Tiedote

Työidentiteettivalmennus herätti kiinnostusta

15.8.2013

Tutkijatohtori
Katja Vähäsantanen Jyväskylän yliopistosta
osallistui kansainväliseen työssä oppimisen konferenssiin (8th
International Conference – Researching Work and Learning). Se
järjestettiin Stirlingissä Iso-Britanniassa  19.6.–21.
kesäkuuta 2013.

Työsuojelurahasto tuki konferenssiin osallistumista
matkastipendillä.

Vähäsantanen piti esityksen otsikolla
Creating spaces for workplace learning: Professional identity
negotiation and agency
. Muut kirjoittajat ovat
Susanna Paloniemi,
Päivi Hökkä,
Sanna Herranen ja
Anneli Eteläpelto – kaikki Jyväskylän
yliopistosta.

Esitys on osa tutkimus- ja kehittämishanketta, jonka
tarkoituksena on vahvistaa ammatillista toimijuutta ja työssä
oppimista muuttuvassa työssä erilaisten työelämäinterventioiden
avulla. Työsuojelurahasto on mukana rahoittamassa hanketta:
Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen
muuttuvassa työssä (112125). Esityksen alussa kuvattiin lyhyesti
kyseinen hanke.

Valmennuksen hyötyjä

Esityksen pääpaino oli hankkeen työelämäinterventiossa,
työidentiteettivalmennuksessa. Esitys kuvasi sen tavoitteet ja
toteutuksen sekä siihen osallistuneiden kokemuksia valmennuksen
hyödyistä.

Esitys pohjautui tutkimusaineistoon koskien kahta valmennukseen
osallistunutta ryhmää (tutkijat ja opettajat sekä lääkärit) vuonna
2012. Aineistona hyödynnettiin sekä osallistujien haastatteluita
ennen ja jälkeen valmennuksen sekä valmennuksesta kerättyä
videoaineistoa.

Osallistujat kokivat työidentiteettivalmennuksen hyödyllisenä.
Valmennuksen koetut hyödyt liittyivät 1) työyhteisöön ja omaan
asemaan siinä, 2) ammatilliseen identiteettiin (esimerkiksi
identiteetin muokkaaminen ja uranäkymien selkeyttäminen), 3)
ammatilliseen osaamiseen (esimerkiksi pedagogiset menetelmien
oppiminen sekä palautteen antamis- ja vastaanottamistapojen
kehittyminen), ja 4) henkilökohtaiseen elämään (esimerkiksi
kehittyminen ihmisenä ja vaikeiden tilanteiden käsitteleminen
elämässä).

Esitys toi myös esille, millaisia eroja oli osallistujien
kertomissa hyödyssä sekä osallistujaryhmien välillä että ryhmien
sisällä. Esityksessä hahmotettiin edelleen sitä, miten valmennusta
tulisi kehittää tulevaisuudessa.

Lisäksi Vähäsantanen oli esittelemässä tutkijaryhmän yhteistä
posteria
Professional agency and workplace learning – developing a
multilevel intervention programme
, joka kuvasi
kokonaisuudessaan tutkimus- ja kehittämishankkeen (112125).

 

Ammatilliset identiteetit kriisissä

Työidentiteettivalmennus sekä koko tutkimus- ja kehittämishanke
kiinnostivat laajasti konferenssiin osallistujia.

Erityisesti mielenkiintoa herätti teoreettinen ymmärrys
ammatillisesta toimijuudesta, identiteetistä ja työssä oppimisesta
sekä työidentiteettivalmennuksen jatkokehittäminen.

Hankkeen taustalla on pääosin suomalaiseen tutkimustietoon
pohjautuva käsitys, että usein muutostilanteissa työntekijöiden
ammatilliset identiteetit ovat uhattuina ja niiden uusiutuminen
edellyttää tukea.

Monet kansainväliset esitykset toivat esille saman asian eli
että työntekijöiden ammatilliset identiteetit ovat kriisissä
nykyisessä työelämässä. Tämä vahvisti hankkeen tarpeellisuutta:
työntekijöiden ammatillista identiteettiä pitää tukea erilaisin
interventioin.

Uusia näkökulmia tutkimustyöhön

Useat esitykset olivat Vähäsantasen mukaan lähellä hänen
tutkimusintressejään tarkastellessaan ammatillista identiteettiä,
työssä oppimisen tukemista ja johtamista koulutusorganisaatioissa
ja terveydenhuollossa. Muiden esityksistä sai uusia ideoita ja
näkökulmia omaan tutkimustyöhön.

Lisäksi konferenssissa tutustui innovatiivisiin
tutkimusmenetelmien käytäntöihin ja sai ideoita tutkijan roolin
tarkasteluun interventiotutkimuksessa.

Konferenssissa suomalainen työelämän tutkimus- ja
kehittämistoiminta oli laajasti ja ansiokkaasti esillä. Konferenssi
mahdollisti varmasti myös suomalaisten hankkeiden paikantamisen
suhteessa kansainvälisiin hankkeisiin ja uusien ideoiden
saamisen.

Konferenssimatka loi mahdollisuuden sekä luoda uusia
kansainvälisiä yhteistyösuhteita työssä oppimisen tutkijoiden ja
työelämänkehittäjien kanssa että syventää olemassa olevia
yhteistyösuhteita. Yhteisissä tapaamisissa keskusteltiin
tutkimusyhteistyön mahdollisuuksista, yhteisjulkaisemisesta ja
yhteisistä symposiumeista tulevissa työssä oppimisen
konferensseissa.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

http://www.stir.ac.uk/education/researching-work-and-learning