Affiliate Networks and Coordinated Action in the Metal Sector in Europe -väitöskirja

Hanketiedot

Hankenumero
111016

Hakija
Patrik Nordin

Toteuttaja
Patrik Nordin

Lisätietoja
Patrik Nordin
patrik.nordin@helsinki.fi

Toteutusaika
1.3.2011 - 1.12.2011

Työsuojelurahaston päätös
7.2.2011
18 800 euroa

Kokonaiskustannukset
18 800 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2011

Tiivistelmä

Metalliteollisuuden kansainvälistyminen on merkinnyt uusia haasteita myös ammattiyhdistyksille, pakottaen ne kehittämään keskinäistä yhteistyötä valtioiden rajojen yli pystyäkseen vastaamaan näihin haasteisiin.

Tämä väitöskirjatutkimus perustuu kolmeen tapaustutkimukseen eurooppalaiselta metallisektorilta, pohjautuen verkostoanalyysiin kolmesta eri näkökulmasta: rakenteet, voimavarat ja valta. Tutkimuksessa on käytetty itse kerättyä survey-aineistoa (71 ammattiyhdistystä 34 maasta). Erityisenä tarkastelun kohteena tutkimuksessa on kahden ääripään – uusien ja vanhojen EU-maiden ammattiyhdistysten – roolit tässä verkostossa.

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella ammattiyhdistysten välisiä virallisia ja epävirallisia verkostoja. Verkoston rakennenäkökulma korostaa institutionaalisen yrittäjyyden asemaa uusien toimintamuotojen syntymisessä. Voimavaranäkökulma keskittyy verkoston jäsenten väliseen keskinäiseen resurssiriippuvuuteen. Valtanäkökulma tarkastelee ammattiyhdistysten asemaa eurooppalaisessa metallialan verkostossa ydin-periferia -asetelman kautta. Yhdessä nämä kolme tapaustutkimusta pyrkivät antamaan kokonaisvaltaisen kuvan toimijoiden välisistä suhteista yhdellä keskeisimmistä tuotannon aloista maailmassa.

Empiiriset tulokset osoittavat useammissa tapauksissa ammattiyhdistysten välisten verkostojen olevan vielä alikehittyneitä, kärsien toimijoiden välisistä kiistoista. Toisaalta verkosto osoittautuu tulosten valossa myös hyvin Länsi-Eurooppa –keskeiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Patrik Nordin

Tiedote

Eurooppalaistuminen takoo ammattiyhdistyksiä

1.12.2011

Patrik Nordin on kirjoittamassa väitöskirjaa, joka
pohjaa kolmeen tapaustutkimukseen eurooppalaisesta metallialasta.
Hän tutkii etenkin ammattiyhdistysten verkostoja. Nordin syventyy
verkostoanalyysiin kolmesta näkökulmasta: rakenteet, voimavarat ja
valta. Työsuojelurahasto on tukenut väitöskirjan valmistumista
stipendillä.

 

Metalliteollisuuden kansainvälistyminen on merkinnyt pulmia
ammattiyhdistyksille. Niinpä niiden on ollut pakko kehittää
kansainvälistä yhteistyötä.

Verkostonäkökulma korostaa institutionaalista yrittäjyyttä
uusien toimintamuotojen synnyssä. Voimavaranäkökulma keskittyy
verkoston jäsenten keskinäiseen riippuvuuteen. Valtanäkökulma
tarkastelee ammattiyhdistysten asemaa eurooppalaisessa metallialan
verkostossa ydin–periferia-asetelmasta.

 

Yhdessä nämä kolme näkökulmaa antavat kokonaisvaltaisen kuvan
toimijoiden suhteista metallialalla, joka kuuluu Euroopan
keskeisimpiin tuotannon aloihin.

Ammattiyhdistysverkostot tyypillisesti löyhiä

 

Nordinin kolme tapaustutkimusta ovat
Do Policy Networks Enhance Free Riding? A Case Study of
Membership and Dependencies in the European Metal Sector; Blocking
the Participation? How Trade Unions from the CEE and SEE Countries
Have Fared with the European-Level Collaboration
ja
Are We in this Together? Why Some Trade Unions Fare Better
Internationally than Others.

Nordin sijoittaa tutkimuksensa eurooppalaistumisprosessiin,
joka on muuttanut ammattiyhdistysten toimintakenttää. Kokeelliset
tulokset osoittavat, että ammattiyhdistysten väliset verkostot ovat
usein alikehittyneitä. Tätä johtuu paljolti toimijoiden välisistä
kiistoista. Verkosto osoittautuu olevan myös
Länsi-Eurooppa-keskeinen.Epäviralliset verkostot tärkeitä


 

Teoreettisena viitekehyksenä Patrik Nordin käyttää
institutionaalisen yrittäjyyden teoriaa, jolla voi hahmottaa uusien
järjestelmien kehittymistä vanhojen rinnalle. Tämä näkökulma nostaa
epävirallisten verkostojen merkitystä ammattiyhdistysten suhteissa.

Nordin on kerännyt tilastoaineistoksi 71 ammattiyhdistystä 34
maasta. Erityisesti hän tarkastelee ääripäiden eli uusien ja
vanhojen EU-maiden ammattiyhdistyksiä.

 

Patrik Nordin teki väitöskirjaansa täysipäiväisesti 2011. Tänä
aikana hän kirjoitti valmiiksi luvun institutionaalisesta
yrittäjyydestä sekä luvun eurooppalaistumisesta ja
globalisaatiosta. Lisäksi hän kirjoitti ja esitti yhden empiirisen
paperin Industrial Relations in European Community (IREC)
-konferenssissa Barcelonassa.

 

Nordin ennakoi jättävänsä väitöskirjansa esitarkastukseen
maalis-huhtikuussa 2012.

Toimittaja
Hannu Kaskinen