Aikapaine ja tuottavuus ohjelmistokehityksessä.

Hanketiedot

Hankenumero
200227

Hakija
Miikka Kuutila

Toteuttaja
Miikka Kuutila

Lisätietoja
Miikka Kuutila
miikka.kuutila@oulu.fi

Toteutusaika
1.9.2020 - 1.7.2021

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2020
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessani tarkastelen aikapaineen vaikutusta ohjelmistokehitykseen, ja sen tunnistamista ohjelmistokehitykseen liittyvistä työkaluista. Tutkimusaineistona on niin aikaisemman tutkimuksen systemaattinen kerääminen ja tarkastelu, kuin ESM-menetelmällä kerätyn aineiston yhdistäminen ohjelmistokehityksen työkaluista kerättyihin tilastolliseen dataan. Analyysimenetelminä tilastolliselle aineistolle on sanastopohjainen ja emoticon hymiö-pohjainen sentimenttianalyysi ja lineaarinen regressioanalyysi. Tutkimuksen isoin uutuusarvo on ohjelmistokehitystyökalujen tuottaman tiedon louhinnan hyväksikäyttö yhdessä ESM-menetelmillä kerätyn datan kanssa aikapaineen tutkimiseen. Tutkimuksen tavoite on tarkastella aikapaineen vaikutusta ohjelmistokehitysprosesseihin yleisesti, ja selvittää yhteyksiä koetun työympäristön ja ohjelmistokehitystyökalujen tuottaman datan välillä. Työturvallisuuden osalta tutkimus osaltaan korostaa ja lisää ymmärrystä aikaipaineen merkityksestä yksilön hyvinvoinnille työelämässä, ja luo myös pohjaa aikapaineen havaitsemiseen ohjelmistokehityksen työkaluista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Miikka Kuutila