Aikuiskoulutuksen palkkavaikutus Suomessa jaksolla 1990 – 2006

Hanketiedot

Hankenumero
111326

Hakija
Erkki Laukkanen

Toteuttaja
Erkki Laukkanen

Lisätietoja
Erkki Laukkanen
erkki.laukkanen@sak.fi

Toteutusaika
1.12.2011 - 1.12.2012

Työsuojelurahaston päätös
27.10.2011
3 200 euroa

Kokonaiskustannukset
3 200 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2012

Tiivistelmä

Väitöskirjani ”Wage Returns to Training: Evidence from Finland” (TSR:n stipendi 107026) mukaan ammatillisella aikuiskoulutuksella on jopa epäilyttävän suuri palkkavaikutus, 1-2 prosenttia yhtä kurssia kohti. Tutkimusaineistonani olivat aikuiskoulutustutkimukset 1990, 1995 ja 2000. Vastaväittäjänä toiminut professori Niels Westergård-Nielsen toivoi, että päivittäisin aineistoni ja kirjjoittaisin tätä aineistoa hyödyntäen pari artikkelia. Tähän toivomukseen olen nyt tarttunut ja hankkinut tilastokeskukselta aikuiskoulutustutkimus 2006 aineiston ja verottajalta tiedot otoshenkilöiden palkkatuloista.

Artikkelini työnimi on ”Aikuiskoulutuksen palkkavaikutus jaksolla 1990 – 2006”. Sen lähtökohdat olen esittänyt väitöskirjani luvussa 5, Returns to training in a standard life cycle model. Malli, johon viittaan, on Jacob Mincerin vuonna 1974 esittämä elinkaarimalli, jossa palkkaa selitetään ammatillisella peruskoulutuksella (koulutusaste), työkokemuksella ja ammatillisella aikuiskoulutuksella.

Alustavien laskelmieni mukaan asetelma muuttunut siitä, mitä se 1990-luvulla oli. Aikuiskoulutuksen määrä on kääntynyt laskuun ja sitä kohdennetaan nyt aiempaa enemmän ihmisiin, joiden ammatillinen peruskoulutus on keskimääräistä heikompi.

Artikkelini tavoitteena on selvittää, miten nämä muutokset ovat vaikuttaneet ammatillisen aikuiskoulutuksen tuottoon yli ajan. Tulokset valmistuvat 1.12.2012 mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Erkki Laukkanen

Tiedote

Aikuiskoulutuksen rooli vaatimaton työpaikan tai ammatin vaihdossa

1.12.2012

Työuran aikana hankittu ammatillinen koulutus vaikuttaa eniten
liikkuvuuteen omalla työpaikalla. Ammatillisten siirtymien tukena,
kuten työpaikan tai ammatin vaihdossa, aikuiskoulutuksen rooli on
pysynyt vaatimattomana.

SAK:n ekonomisti
Erkki Laukkanen tutki aikuiskoulutuksen palkka- ja
muita vaikutuksia ajanjaksolla 1990–2006. Tulokset on julkaistu
artikkelina Aikuiskasvatus-lehdessä (1/2012). Työsuojelurahasto
tuki työtä stipendillä.

Artikkeli päivittää Laukkasen väitöskirjaa, joka selvitti
koulutuksen ja työkokemuksen vaikutusta tulokehitykseen
(Työsuojelurahaston hanke 107026).

Palkkavaikutus heikentynyt

Arkikäsityksen mukaan inhimillinen pääoma, kuten ammatillinen
peruskoulutus, vankka työkokemus ja runsas aikuiskoulutus ovat
asioita, joista työnantajat aina palkitsevat. Näillä käsityksillä
on perusteltu myös monia koulutuskeskeisiä kasvustrategioita.

Mutta ovatko nämä strategiat lupauksensa lunastaneet, Laukkanen
kysyy artikkelissaan.

Elinkaarimallilla estimoidut tulokset ovat viittaavat siihen,
että jaksolla 1990–2006 työkokemuksen palkkavaikutus on
puolittunut.

Myös ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen
aikuiskoulutuksen palkkavaikutus on heikentynyt – tosin
ammatillisen aikuiskoulutuksen palkkavaikutus voimistui taas
2000-luvulla.

Työsuhdeturva ja urakehitys tärkeitä
palkansaajalle

Työuran aikana hankittu ammatillinen aikuiskoulutus on
vaikuttanut eniten työpaikan sisäiseen liikkuvuuteen, jonka kanssa
myös aikuiskoulutuksen palkkavaikutus vahvasti korreloi. Koulutus
auttaa saamaan uusia tai vaativampia tehtäviä. Tietyissä
tilanteissa se auttaa säilyttämään työpaikan.

Palkansaajalle työsuhdeturva ja urakehitys ovat palkkaa
tärkeämpiä arvoja.

Laukkanen havaitsi myös, että työkokemuksesta nykyisellä
työpaikalla hyötyy selvästi enemmän kuin työkokemuksesta muilla
työpaikoilla. Niinpä palkansaajalla on motiivi suosia sellaisia
koulutusjärjestelyjä, jotka tukevat urakehitystä nykyisellä
työpaikalla.

Joustoturva ei lunasta lupauksiaan

1990-luvulta lähtien työmarkkinamallia on kehitetty entistä
joustavampaan suuntaan. EU:ssa keskustelun kehykseksi on noussut
joustoturva, ja 2000-luvulla se on hallinnut myös suomalaista
keskustelua muutosturvan nimellä, Laukkanen kirjoittaa.

Joustoturvassa koulutus – erityisesti ammatillinen
aikuiskoulutus – on hyvin keskeisessä asemassa. Oletetaan, että
koulutus ohjaa palkansaajaa työstä työhön, esimerkiksi supistuvilta
aloilta kasvaville.

Laukkasen tulokset eivät tue tätä näkemystä. Työpaikan tai
ammatin vaihdossa aikuiskoulutuksen rooli on pysynyt
vaatimattomana.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Laukkanen Erkki. 2012. Koulutusta ja työkokemusta arvostetaan, mutta rahamääräiset tuotot laskevat. Aikuiskasvatus, 1/2012, s. 29 – 38.

Laukkanen Erkki. 2011. Aikuiskoulutus vähenee, mutta mistä ja kuinka paljon? Työpoliittinen Aikakauskirja 4/2011, s. 5 – 17. http://www.tem.fi/files/31499/laukkanen.pdf

Työsuojelurahaston stipendi 107026: Esseitä aikuiskoulutuksen tulovaikutuksesta Suomessa -väitöskirja. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=107026&n=aineisto