Aivojen hyvinvointia tukevia toimintamalleja työpaikoille

Hanketiedot

Hankenumero
190327

Hakija
Fira Group Oy

Toteuttaja
IhanaElo Oy

Lisätietoja
Sylvia Hyry
sylvia.hyry@fira.fi

Toteutusaika
1.8.2019 - 15.6.2020

Työsuojelurahaston päätös
19.6.2019
10 000 euroa

Kokonaiskustannukset
20 000 euroa

Tulokset valmistuneet
29.5.2020

Tiivistelmä

Yhä useamman yrityksen kilpailukyvyn ja työn jatkuvuuden kannalta on olennaisinta, että työntekijöiden aivojen voimavarat, toiminta ja palautumiskyky ovat kunnossa. Hankkeeseen osallistuvan Fira-konsernin työntekijät ovat asiantuntijoita, jotka työskentelevät laatu- ja aikapaineen alla jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Jaksaminen on lujilla ja työkyvyttömyysriskit kasvavat.

Tieteellinen innovaatio yhdistettynä mentorointiin on tuotteistettu BrainID-menetelmäksi, jonka tavoitteena on olla hyödyksi erityisesti työssä käyville ihmisille herättelemällä ja tukemalla heidän omia pyrkimyksiään kohti hyvinvointia. Kehityshankkeessa hyödynnetään qEEG-mittauksen ja BrainMind Audit -profiilin avulla saatavaa tietoa aivojen hyvinvoinnista. Profiilin sparrauskeskustelu BrainID -mentorin kanssa luo pohjan IhanaElo-hyvinvointiaskelille, joiden kautta tuetaan yksilöä ja työyhteisöä kehittämään parhaimmat toimintamallit hyvinvoinnin tueksi. Mittauksen uskotaan motivoivan toimimaan kohti henkilökohtaisia ja työyhteisön tavoitteita. Vaikuttavuus varmistetaan hankkeen lopussa tehtävän uusintamittauksen avulla.

Kehityshankkeen lopputuloksena syntyy skaalattava, mitattava ja moniin erilaisiin organisaatioihin soveltuva toimintamalli BrainID-menetelmän ja IhanaElo-hyvinvointiaskelmien käytöstä työntekijöiden työhyvinvoinnin parantamiseen ja sairauspoissaolojen vähentämiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sylvia Hyry

Tiedote

Aivojen hyvinvointia tukevan kehityshankkeen tuloksia

29.5.2020

Tiivistelmä

Yhä useamman yrityksen kilpailukyvyn ja työn jatkuvuuden kannalta on olennaisinta, että työntekijöiden aivojen voimavarat, toiminta ja palautumiskyky ovat kunnossa. Firassa toteutettussa aivojen hyvinvointia tukevassa kehityshakkeessa yhdistimme innovatiivisen BrainID®-aivokuntokartoituksen ryhmätapaamisina toteutettuihin IhanaElo®-hyvinvointiaskeliin. Tuloksena on syntynyt skaalattava, mitattava ja moniin erilaisiin organisaatioihin soveltuva toimintamalli.

Lähtökohdat

Firan toiminta perustuu rakentamisen osalta projektiluonteiseen työhön, joka on vaativaa. Fira-konsernissa kehitetään ja pilotoidaan myös uusia ratkaisuja rakennusalalle muun muassa teknologisten ratkaisujen kautta. Aivojen hyvinvoinnin ja kokonaisvaltaisen jaksamisen tukeminen on kriittistä onnistumiselle.

Kohderyhmät

Hanke on kohdistunut koko organisaatioon, mutta kohdennettu niille henkilöstöryhmille, joihin kohdistuu erityisesti muutoksia ja uusien toimintatapojen kehittämistä sekä käyttöönottoa.

Menetelmät

Kehityshankkeessa hyödynnettiin qEEG-mittauksen ja BrainMind Audit® -profiilin avulla saatavaa tietoa aivojen hyvinvoinnista. Profiilin sparrauskeskustelu BrainID® -mentorin kanssa loi pohjan ryhmätapaamisina toteutetuille IhanaElo®-hyvinvointiaskelille. Askelien kautta tuettiin yksilöä ja työyhteisöä kehittämään parhaimmat toimintamallit hyvinvoinnin tueksi. Innovatiivinen aivokuntokartoitus pysäytti. Säännölliset tapaamiset hyvinvoinnin äärelle vahvistivat vaikuttavuutta.

Vaikuttavuus

BrainMind Audit® -profiilit osoittivat aivojen hyvinvoinnin lähestyneen useilla mitatuilla osa-alueilla kohti optimaalista. Samaan aikaan joillakin osallistujista koronaepidemian aiheuttama huoli ja väsymys vaikuttivat valppauteen, kognitiivisten ja muistitoimintojen nopeuteen sekä aivojen kokonaisvoimavaroihin. Maailman terveysjärjestön elämänlaatumittari osoitti erityisesti koetun terveyden ja naisilla myös fyysisen hyvinvoinnin parantuneen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kehityshankkeen lopputuloksena on syntynyt skaalattava, mitattava ja moniin erilaisiin organisaatioihin soveltuva toimintamalli työntekijöiden aivojen ja kokonaishyvinvoinnin parantamiseen ja sairauspoissaolojen vähentämiseen.

Aineisto

Sylvia Hyry, Fira Group Oy, Alisa Yli-Villamo, IhanaElo Oy. Aivojen hyvinvointia tukeva kehityshanke. Loppuraportti.1.4.2020. Avaa