Aivojen rappeumasairauksien työperäiset riskitekijät

Hanketiedot

Hankenumero
115189

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Christer Hublin
christer.hublin@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2015 - 1.11.2020

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2015
188 000 euroa

Kokonaiskustannukset
313 683 euroa

Tulokset valmistuneet
19.1.2021

Tiivistelmä

Parkinsonin tauti (PT) ja Alzheimerin tauti (AT) ovat kaksi yleisintä aivojen rappeumasairautta. Väestön ikääntyessä on sairastuneiden määrä kasvanut nopeasti.
Tutkimuksessa selvitetään työaltisteiden yhteyttä PT:n ja AT:n syntyyn. Erityisenä tavoitteena on tutkia, lisääkö työntekijöiden pitkäaikainen altistuminen neurotoksisille aineille, kuten liuotinaineet ja metallit, PT:n tai AT:n riskiä mutta myös, liittyykö altistuminen muille työaltisteille sairastumisriskiin.
Tutkimuksen tautitapaukset tunnistetaan valtakunnallisesti kattavan Kansaneläkelaitoksen lääkekorvausrekisterin kautta. PT:n tapausaineisto (49 000 tapausta) kattaa runsaat 30 vuoden ja AT:n aineisto (135 000 tapausta) noin 20 vuoden ajanjakson. Kullekin tapaukselle valitaan kaksi väestöverrokkia Väestörekisterikeskuksen tietokannoista.
Tutkittavien altistuminen arvioidaan väestölaskentojen ammattitiedon ja Työterveyslaitoksen FINJEM-työaltistematriisin avulla yli 80 työperäiselle riskitekijälle.
Hermostohaitallisten liuotinten (9000 altistunutta työntekijää) ja lyijyn (20 700 työntekijää) vaikutusta tutkitaan myös biomonitorointilähtöisellä kohorttitutkimuksella, missä altistumisen arviointi perustuu ensisijaisesti Työterveyslaitoksen yksilöllisiin biologisiin altistumismittaustietoihin. Kullekin altistuneelle työntekijöille valitaan kaksi väestövertailuahenkilöä.
Hanke tehdään yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Washingtonin yliopiston, St. Louis kanssa. Lopulliset tulokset valmistuvat vuonna 2019.

Hankkeen vastuuhenkilö

Christer Hublin

Tiedote

Aivojen rappeumasairauksien työperäiset riskitekijät

19.1.2021

Tiivistelmä

Tutkimus on tavoitteen mukaisesti ensimmäinen valtakunnallinen ja laaja selvitys aivorappeumasairauksien yhteydestä työaltisteisiin. Siinä yhdistettiin ensimmäistä kertaa vuosikymmenten rekisteritiedot ammateista ja altistumisesta tutkittaviin sairauksiin. Tutkimme myös sairauksien ilmaantuvuutta työntekijöillä, joille oli tehty henkilökohtaisia mittauksia altistumisesta liuottimille tai lyijylle. Kloorihiilivetyliuottimille altistuneilla todettiin kohonnut Parkinsonin taudin riski. Yksittäisistä liuottimista voi altistuminen 1,1,1 -trikloorietaanille, trikloorietyleenille tai metyleenikloridille olla löydöksen takana. Nyt saadut tulokset ovat alustavia mutta ne voidaan varmentaa jatkotutkimuksilla.

Lähtökohdat

Laajoja aivorappeumasairauksien työperäisiä riskitekijöitä kartoittavia tutkimuksia on varsin vähän. Syitä tähän ovat mm. vaikeudet sairaustapausten tunnistamisessa ja puutteelliset tiedot mekanismeista. Tunnetusti hermostohaitallisille työaltisteille, kuten liuottimet, hitsaus ja metallit, altistutaan valtaosin pienissä työpaikoissa ja samanaikaisesti voidaan altistua useille kemikaaleille. Sairaudet voivat ilmaantua vuosikymmeniä altistumisesta.

Aineisto

Tiedot Parkinsonin ja Alzheimerin tautiin sairastuneista saatiin Kansaneläkelaitoksen lääkkeiden erityiskorvausoikeusrekisteristä, ja heistä muodostettiin tapaus-verrokkitutkimusten tapausaineisto sekä tunnistettiin sairastuneet Työterveyslaitoksen biomonitorointiaineistoista. Tapauksille valittiin väestötietojärjestelmästä kaksi verrokkia. Arvioimme sairauksien yhteyttä 60 työaltisteelle Tilastokeskuksen väestölaskentojen ammattitietojen ja Työterveyslaitoksen FINJEM-työaltistematriisin avulla.

Menetelmät

Biomonitorointikohorteissa analysoitiin henkilökohtaisten altistumispitoisuuksien yhteys Parkinsonin ja Alzheimerin tautien sairastuvuuteen Coxin suhteellisen vaaran mallilla. Tapaus-verrokkiasetelmassa poimittiin verrokit Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä ilmaantumistiheys -otannalla. Aineistosta analysoitiin eri FINJEM-tekijöiden kumulatiivisen altistumisen yhteys sairastuvuuteen multinomiaalisen logistisen regressioanalyysin avulla.

Tulokset ja johtopäätökset

Havaitsimme suurentuneen Parkinsonin taudin riskin kloorihiilivedyille, erityisesti 1,1,1 -trikloorietaanille, trikloorietyleenille tai metyleenikloridille altistuneilla henkilöillä. Lyijyaltistumiseen liittyi viitteellinen lievästi suurentunut Alzheimerin taudin riski sekä mahdollisesti suurentunut Parkinsonin taudin riski.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Nyt saadut tulokset ovat pääosin samansuuntaisia kuin mitä muutamassa aiemmassa tutkimuksessa oli havaittu. Löydöksemme ovat alustavia ja tarkempia tuloksia voidaan saada noin vuonna 2040, jolloin suurin osa tutkimusjoukosta on saavuttanut sellaisen iän (Parkinsonin tauti >85 vuotta, Alzheimerin tauti > 90 vuotta), että valtaosa aivorappeumasairauksista on jo ilmaantunut tai tapaus-verrokkitutkimukseen saadaan riittävä määrä tutkittavia, joille saa luotettavan altistumisarvion.

Aineisto

Markku Sallmén, Sanni Uuksulainen, Aki Koskinen, Christer Hublin, Markku Sainio. Työterveyslaitos. Aivojen rappeumasairauksien työperäiset riskitekijät. Loppuraportti. Helsinki.2020.

ISBN 978-952-261-950-1 (PDF) Avaa