Aivojen rappeumasairauksien työperäiset riskitekijät

Hanketiedot

Hankenumero
115189

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Christer Hublin
christer.hublin@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2015 - 1.11.2020

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2015
188 000 euroa

Kokonaiskustannukset
313 683 euroa

Tulokset valmistuneet
1.11.2020

Tiivistelmä

Parkinsonin tauti (PT) ja Alzheimerin tauti (AT) ovat kaksi yleisintä aivojen rappeumasairautta. Väestön ikääntyessä on sairastuneiden määrä kasvanut nopeasti.
Tutkimuksessa selvitetään työaltisteiden yhteyttä PT:n ja AT:n syntyyn. Erityisenä tavoitteena on tutkia, lisääkö työntekijöiden pitkäaikainen altistuminen neurotoksisille aineille, kuten liuotinaineet ja metallit, PT:n tai AT:n riskiä mutta myös, liittyykö altistuminen muille työaltisteille sairastumisriskiin.
Tutkimuksen tautitapaukset tunnistetaan valtakunnallisesti kattavan Kansaneläkelaitoksen lääkekorvausrekisterin kautta. PT:n tapausaineisto (49 000 tapausta) kattaa runsaat 30 vuoden ja AT:n aineisto (135 000 tapausta) noin 20 vuoden ajanjakson. Kullekin tapaukselle valitaan kaksi väestöverrokkia Väestörekisterikeskuksen tietokannoista.
Tutkittavien altistuminen arvioidaan väestölaskentojen ammattitiedon ja Työterveyslaitoksen FINJEM-työaltistematriisin avulla yli 80 työperäiselle riskitekijälle.
Hermostohaitallisten liuotinten (9000 altistunutta työntekijää) ja lyijyn (20 700 työntekijää) vaikutusta tutkitaan myös biomonitorointilähtöisellä kohorttitutkimuksella, missä altistumisen arviointi perustuu ensisijaisesti Työterveyslaitoksen yksilöllisiin biologisiin altistumismittaustietoihin. Kullekin altistuneelle työntekijöille valitaan kaksi väestövertailuahenkilöä.
Hanke tehdään yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Washingtonin yliopiston, St. Louis kanssa. Lopulliset tulokset valmistuvat vuonna 2019.

Hankkeen vastuuhenkilö

Christer Hublin