Aivotyö toimivaksi -menetelmä

Hanketiedot

Hankenumero
115206

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Teemu Paajanen
teemu.paajanen@ttl.fi

Toteutusaika
1.5.2015 - 28.2.2016

Työsuojelurahaston päätös
27.5.2015
36 600 euroa

Kokonaiskustannukset
83 262 euroa

Tulokset valmistuneet
28.2.2016

Tiivistelmä

Tiedolla työskentely ja työn kognitiiviset vaatimukset ovat kasvaneet voimakkaasti lähes kaikissa ammateissa. Työssä on myös paljon kiirettä, keskeytyksiä ja useita samanaikaisia tehtäviä, mikä altistaa kognitiiviselle kuormittumiselle ja työhyvinvoinnin ongelmille. Näitä tekijöitä ei vielä osata riittävästi huomioida työn suunnittelussa, eikä työn kognitiivisen kuormittavuuden arviointiin ole juurikaan käytettävissä menetelmiä.

Hankkeen tavoitteena on konseptoida ja tuotteistaa Työterveyslaitoksen kehittämä Aivotyö toimivaksi -menetelmä, jonka avulla työterveyshuollon ja asiakasyritysten toimijat voivat arvioida työn kognitiivisia vaatimuksia ja kuormitustekijöitä, sekä työntekijöiden kuormittumisen tilaa. Menetelmään kuuluu sähköinen Aivotyöindeksi-kysely, sekä psykologien käyttöön tarkoitettu Kognitiivisen ergonomian selvitys. Menetelmän konseptointi ja kehittäminen tehdään yhteistyössä työterveyshuollon toimijoiden ja heidän asiakasyritystensä kanssa.

Ratkaisu sisältää työn kognitiivisten vaatimusten ja kuormitusten tunnistamisen, tavoitetilan kuvauksen ja organisaatiokohtaiset suositukset. Räätälöidyillä kognitiivisen ergonomian toimenpiteillä asiakasyrityksen tietotyön kuormitustekijöitä voidaan vähentää. Työn sujuvoittaminen vähentää työssä kuormittumista, sekä alentaa työuupumuksen ja sairauspoissaolojen riskiä. Samalla työstä saadaan tehokkaampaa ja työntekijät jaksavat työskennellä paremmin.

Konseptointihankkeen tulokset ovat käytettävissä 02/2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Teemu Paajanen

Tiedote

Kuormittaako aivotyö? – Ongelmat kuriin uuden työkalun avulla

28.2.2016

Nykytyö kuormittaa yhä enemmän aivoja, kun kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn vaatimukset ovat lisääntyneet lähes kaikissa ammateissa.

Työntekijät käsittelevät työssään suuria tietomääriä. Heidän on päivitettävä työhön ja tietotekniikkaan liittyvää osaamistaan jatkuvasti. Olosuhteet ovat usein vaativia: kiire, keskeytykset, töiden pirstaleisuus ja useat samanaikaiset tehtävät stressaavat. Työhyvinvointi heikkenee, työ takkuaa, virheiden ja sairauspoissaolojen riski lisääntyy.

Työterveyslaitos tarttui kognitiivisen kuormituksen ajankohtaiseen haasteeseen ja kehitti uusimpaan tutkimustietoon perustuvan Aivotyö toimivaksi -menetelmän. Se on tarkoitettu työterveyshuollon psykologien ja aivotyökuormasta huolta kantavien työpaikkojen käyttöön.

Kolmiosaisen työkalun avulla voidaan tunnistaa työtehtäville tyypilliset aivotyön vaatimukset, ongelmat ja niiden yhteys työntekijöiden kuormittuneisuuteen. Sen jälkeen työpaikalla voidaan valita sopivat kognitiivisen ergonomian ratkaisut turhan kuormituksen keventämiseksi.

Menetelmän avulla voidaan parantaa työn sujuvuutta, työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Kustannustehokas ja kevyt työkalu viimeisteltiin Työsuojelurahaston tukemassa tuotteistushankkeessa. Tuotteistusmäärärahan avulla jalostetaan tutkimus- ja kokemustiedosta uusia, innovatiivisia asiantuntijapalveluita ja toimintatapoja työpaikkojen käyttöön.

Vastaus selvään tarpeeseen

Työterveyslaitoksessa hankkeeseen osallistuivat keskeisimmin johtava psykologi Teemu Paajanen koordinaattorina ja vastuuhenkilönä, erikoistutkija Virpi Kalakoski ja kehittämispäällikkö Teppo Valtonen.

Paajasen mukaan työkalun uutuusarvo on erittäin korkea: tällaista näkökulmaa työkuormaan ja kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitoon ja edistämiseen ei ole aiemmin ollut.

– Palvelutuotteen kehittäminen lähti työelämässä selvästi havaitusta tarpeesta. Työterveyshuolloilta ja työpaikoilta on puuttunut tietoa ja menetelmiä arvioida luotettavasti aivotyön kuormittavuutta ja kehittää kognitiivista ergonomiaa, Paajanen sanoo.

Tarve on noussut esiin myös monissa Työterveyslaitoksen tutkimuksissa, muun muassa Sujuva-hankkeessa (TSR 111093), FlowIT-tutkimuksessa, Työ ja terveys Suomessa -seurannassa sekä Työikäisten muisti -hankkeessa (TSR 113260).

Tutkimusten mukaan psyykkiset ja kognitiiviset oireet ovat nykyään työelämässä hyvin yleisiä. Kolmannes työntekijöistä kokee voimattomuutta ja väsymystä työssään, ja lähes joka viides kokee merkittäviä muistin tai keskittymiskyvyn vaikeuksia.

– Esimerkiksi muistioireiden taustalla on usein ylikuormitukseen ja psyykkiseen jaksamiseen liittyviä syitä, joita voidaan ehkäistä ja vähentää parantamalla työn kognitiivista ergonomiaa.

Ammatissa kuin ammatissa

Aivoja käytetään kaikessa työssä, jossa tarvitaan kommunikaatiota, havainnointia, harkintaa ja päätöksentekoa – voi sanoa ammatissa kuin ammatissa. Ruumiillinenkaan työ ei enää ole pelkästään ruumiillista, vaan siihen sisältyy yleensä paljonkin oman työn hallintaa ja esimerkiksi kirjaamista.

Useimmissa tehtävissä siunauksena – ja riesana – on tietotekniikka, joka helpottaa jotain osaa työstä mutta lisää työn määrää toisaalla ja saattaa muuttaa työnkuvan kokonaan.

– Ohjelmistojen ja tietojärjestelmien suunnittelussa ja valinnassa ei usein kiinnitetä riittävästi huomiota inhimillisen tiedonkäsittelyn vaatimuksiin. Myös järjestelmien vaihtumiseen liittyy helposti turhaa aivokuormaa, jota voidaan vähentää hyvällä suunnittelulla ja varaamalla tarpeeksi aikaa uuden opetteluun, Paajanen sanoo.

Selkoa työn sujuvuuden esteistä ja edistäjistä

Aivotyö toimivaksi -menetelmässä on kolme osaa: Aivotyöindeksi, Kognitiivisen ergonomian selvitys ja Aivotyöpaja.

Aivotyöindeksi on verkkopohjainen kysely, johon työntekijöiden on nopea vastata. Tuloksista selviää ryhmätason tietoa työn tiedonkäsittelyn vaatimuksista ja kuormittavuudesta.

Kognitiivisen ergonomian selvitys täydentää kyselyä: menetelmää soveltava työterveyspsykologi havainnoi työtä ja haastattelee työntekijöitä muun muassa työn sujuvuuden esteistä ja edistäjistä.

Aivotyöpajassa tulokset esitellään kohdeorganisaatiossa, jota ohjataan interventioon työn muokkaamiseksi vähemmän kuormittavaksi.

Avoimeen koulutustarjontaan

Aivotyö toimivaksi -menetelmä tulee syksyllä 2016 avoimeen työterveyshuoltojen psykologeille suunnattuun koulutustarjontaan. Ensimmäinen koulutus alkaa marraskuussa. Kiinnostuneet hankkivat lisenssin menetelmän käyttöön ja sisällyttävät sen omaan palvelutarjontaansa. Lisenssi sisältää koulutuksen, materiaalit, raporttipohjat ja käyttöoikeuden.

Työsuojelurahaston tuotteistushankkeissa edellytetään aina moniammatillista yhteiskehittelyä ja pilotointia. Tätä palvelutuotetta pilotoitiin Diacor terveyspalvelut Oy:ssä, jossa koulutettiin kahdeksan työterveyspsykologia menetelmän käyttäjiksi.

Palvelumuotoilusta vastasi Ixonos Finland Oy. Neuroarviot Oy haastatteli tausta-aineistoksi työterveyshuollon eri ammattiryhmiä tarpeista ja toiveista liittyen aivotyön arviointiin ja kognitiiviseen ergonomiaan.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Avaa

Avaa

Avaa

Virpi Kalakosken, Teppo Valtosen ja Sampsa Salmisen esitys Tutkimus tutuksi -tilaisuudessa 9.9.2016 Avaa

Aallossa kehitetään aivotyön ergonomiaa. Telma-lehti 4-2017. https://telma-lehti.fi/aallossa-kehitetaan-aivotyon-ergonomiaa