Aivoystävällinen työpaikka käytännössä

Hanketiedot

Hankenumero
190396

Hakija
Triforma Oy

Toteuttaja
Triforma Oy

Lisätietoja
Tiina Koivuniemi
tiina.koivuniemi@triforma.fi

Toteutusaika
14.10.2019 - 30.6.2020

Työsuojelurahaston päätös
17.10.2019
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
35 857 euroa

Tulokset valmistuneet
25.11.2020

Tiivistelmä

Tämän hankkeen tuloksena syntyy koulutuskokonaisuus Aivoystävällinen työpaikka käytännössä. Se sisältää ”Aivoystävällinen työpaikka käytännössä” kirjan, koulutuksen opetussuunnitelmat ja menetelmäkuvaukset, aivoystävällinen työpaikka käytännössä verkkokouluksen, kouluttajan käsikirjan, kouluttajakoulutuksen mallin ja opetusmateriaalit. Hankkeen aikana kehitetty koulutus menetelmineen ja kouluttajakoulutus pilotoidaan. Koulutus perustuu Aivoystävällisen työpaikan rakentaminen-hankkeen aikana kehitettyy aivoystävällinen työpaikka-malliin.

Kokonaisuus rakentuu osista, jotka ovat:
1) Mitä on aivoystävällisyys,
2) Aivoystävällinen yksilö,
3) Aivoystävällinen työpaikka,
4) Flow on lean, Lean on flow,
5) Roolit ja vastuut aivoystävällisessä työpaikassa,
6) Aivoystävällinen johtaminen,
7) Aivoystävällisen työpaikaksi kehittyminen,
8) Aivoystävällisen työpaikan työkalut ja menetelmät.

Tällä koulutusmenetelmällä toteutetun koulutuksen uutuusarvo suomalaiselle työelämälle on uudenlainen lähestymistapa (aivoystävällisyys) työhyvinvointiin. Tässä koulutuskokonaisuudessa yhdistetään ensimmäistä kertaa flow ja lean sekä teorian että käytännön tasolla. Uutuusarvoa on myös aivoystävällisyyden käsite sekä kehitetty selkeä roolitus sekä aivoystävällinen johtaminen aivoystävällisen työpaikan käytännön toiminnassa. Aivoystävällisyyttä voidaan soveltaa kaikilla toimialoilla niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla työhyvinvoinnin varmistamisessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina Koivuniemi

Tiedote

Aivoystävällinen työpaikka käytännössä

25.11.2020

Tiivistelmä

Hankkeen aikana kehitetty koulutusmenetelmä rakentuu aivoystävällisen työpaikan malliin. Tavoitteena on osallistuvien organisaatioiden tukeminen aivoystävällisten toimintamallien kehittämisessä ja käyttöön ottamisessa suomalaisilla työpaikoilla. Malli perustuu laajasti työhyvinvointitutkimukseen sekä uusimpaan aivotutkimukseen. Malliin liittyy läheisesti Lean ajattelun soveltaminen sujuvan työn tavoittelusta ja tästä syystä lean-ajatteluun liittyvää tutkimusta ja kirjallisuutta on. Koulutusmenetelmää voidaan käyttää organisaatiossa eri kohderyhmille (johto ja esimiehet, henkilöstö, työsuojelu, kehittäjät). Koulutus on luonteeltaan käytännönläheinen ja toiminnallinen ja siihen liittyy kirja ”Aivoystävällinen työpaikka käytännössä”

Tausta

Aivoystävällisen työpaikan malli kehitettiin osana organisaatiokohtaista hanketta. Kehitetty malli ja idea lean ja flow-ajatteluiden rinnakkain toteuttamisesta olivat innovatiivisia ja työelämää palvelevia, joten tässä hankkeessa malli haluttiin tuotteistaa sellaiseen muotoon, että sitä voidaan levittää ja ottaa käyttöön laajemmin. Hankkeen tavoitteena oli kehittää koulutusmenetelmä, sen sisältö ja kirja.

Aineisto

Hankkeessa hyödynnettiin työhyvinvointitutkimusta sekä uusinta aivotutkimusta. Kehittämsiessä osana oli myös brain friendly learning-teoriaa. Koska aivoystävällisyys työpaikalla on laaja kokonaisuus, tarpeen oli perehtyä laajasti teoriaan eri näkökulmista tarkasteltuna. Kirjallisuuskatsaus ulottui myös Lean-ajatteluun liittyvään kirjallisuuteen.

Menetelmät

Menetelmä perustuu pitkälsi toiminnalliseen oppimiseen. Koulutus on suunnattu erityisesti organisaatioille, joilla tavoitteena on kehittää omaa toimintaansa aivoystävälliseen suuntaan. Koulutuksen osana voidaan käynnistää organiaatiokohtaisia kehittämishankkeita ja käyttää niitä työkaluja kehittämisessä, joita käytetään itse koulutuksessa.

Tulokset

Hankkeen tuloksena on syntynyt Aivoystävällinen työpaikka käytännössä – koulutus, sen opetussuunnitelma, kouluttajan opas, oppimateriaalit, Aivoystävällinen työpaikka käytännössä – kirja . Oheismateriaaleina syntyi lisäksi toiminnallisten menetelmien ohjekirja ja benchmarking työkirja. Tämän lisäksi on kehitetty aineisto siten, että verkkokoulutus mahdollistuu.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Aivoystävällisen työpaikan malli on uusi lähestymistapa työhyvinvointiin ja työn kehittämiseen. Mallin kehittämisen yhteydessä innovoitiin lean on flow-flow on lean ajattelu, jota voidaan soveltaa työpaikoilla työn sujuvaksi tekemisessä. Työpaikoilla tätä menetelmää voidaan käyttää monipuolisesti osaamisen kehittämisessä, työhyvinvoinnin edistämisessä ja organisaation kehittämisessä.

Aineisto

Tiina Koivuniemi. Triforma Oy. Aivoystävällinen työpaikka käytännössä. Loppuraportti. 2020. Avaa

Triforma Oy. Aivoystävällinen työpaikka käytännössä. Kouluttajan opas. Avaa