Aivoystävällisen työpaikan kehittämishanke

Hanketiedot

Hankenumero
180129

Hakija
Into Seinäjoki Oy

Toteuttaja
Triforma Oy

Lisätietoja
Hannemari Niemi
hannemari.niemi@intoseinajoki.fi

Toteutusaika
15.10.2018 - 30.6.2019

Työsuojelurahaston päätös
4.10.2018
17 000 euroa

Kokonaiskustannukset
34 000 euroa

Tulokset valmistuneet
22.10.2019

Tiivistelmä

Kehittämishankkeen lähtökohtana on asiantuntijatyöhön liittyvä tunnistettu haaste aivojen palautumisen problematiikasta. Kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää Into Seinäjoesta Aivoystävällinen työpaikka, kehittää itsearviointityökalu, sen käyttöohjeet sekä suositukset jatkotoimiin, luoda Into Seinäjoen aivoystävällisen työpaikan pelisäännöt ja laatia pelisääntöjen pohjalta perehdyttämisaineisto sekä toimia esimerkkinä aivoystävällisyydestä muille alueen toimijoille. Kehittämishankkeessa käytetään yhteistoiminnallisia menetelmiä. Aivoystävällisen työpaikan kehittämiseen osallistuu koko Into Seinäjoki Oy:n työyhteisö. Osana toimenpiteitä toteutetaan itsearviointi, jonka hyödyntämisestä päättää jokainen työntekijä itsenäisesti. Käytettävien menetelmien tukena hyödynnetään sähköisiä ratkaisuja. Kehittämishankkeen aikana luodaan Into Seinäjoen reaaliaikaisen työhyvinvoinnin seurannan malli, jossa hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja työyhteisön vuorovaikutustilanteessa. Käytännössä tämä tarkoittaa reaaliaikaisen työhyvinvoinnin mittauksen toteuttamista, välitöntä reagointia tuloksiin ja yhteisön työhyvinvoinnin edistämisideoiden kokoamista ja arvottamista sekä jatkotoimista sopimista. Kehitettävän menetelmän etuja ovat nopeus, helppous sekä osallistumisen mahdollisuuden tarjoaminen kaikille työyhteisön jäsenille.
Kehittämishanke käynnistyy lokakuussa 2018 ja kestää kesäkuun 2019 loppuun saakka. Asiantuntijayrityksenä kehittämisprosessissa toimii Triforma Oy.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannemari Niemi

Tiedote

Aivoystävällinen työpaikka

22.10.2019

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin aivoystävällisen työpaikan mallia Into Seinäjoessa. Kohderyhmänä oli Into Seinäjoen työntekijät. Tuloksena syntyi aivoystävällisen työpaikan malli, jota implementoitiin yrityksen arkikäytäntöihin. Kehittämismenetelminä käytettiin erilaisia osallistavia työmenetelmiä kuten workshop-työskentelyä, työryhmiä ja verkossa tapahtuneita henkilöstön osallistamisia kuten esimerkiksi pelisääntöjen arvottamista. Tulokset ovat sovellettavissa kaikille työpaikoille.

Lähtökohdat

Työhyvinvoinnin näkökulmasta asiantuntijatyö on erityisen haastavaa. Asiantuntijatyössä työn henkinen kuormittavuus voi olla merkittävän suurta, vaikka työ sinänsä koetaan mielenkiintoiseksi ja motivoivaksi. Henkistä kuormittavuutta voivat aiheuttaa työn määrä, aikataulut, työn vaativuus, asiakassuhteet jne. Kuormittavuuden seurauksena pahimmillaan voi johtaa krooniseen ja kumuloituvaan stressiin sekä pahimmillaan työuupumukseen. Asiantuntijoina hankkeessa toimivat Triforma Oy:n asiantuntijat.

Kohderyhmät

Tämän kehittämishankkeen kohderyhmänä oli Into Seinäjoen koko henkilöstö. Keskeisessä roolissa hankkeen toteuttamisessa oli yrityksen henkilöstötiimi. Aivoystävällisyyteen liittyvien linjausten ja päätöstenteon osalta johtoryhmä oli myös hankkeen keskeinen toimija.

Menetelmät

Hankkeen aikana käytettiin erilaisia kehittämismenetelmiä tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskeisiä menetelmien valintaan vaikuttanut asia oli henkilöstön osallistaminen. Hankkeen aikana merkittävä osa kehittämistyöstä tehtiin työpajoissa. Hankkeessa hyödynnettiin soveltaen delfoi-tekniikkaa verkossa mm. pelisääntöjen työstämisessä ja aivoystävällisen työpaikan määritelmän ja mallin kehittämisessä. Kehittämistyötä teki erityisesti henkilöstötiimi vuorovaikutteisesti asiantuntijoiden kanssa.

Vaikuttavuus

Hanke saavutti sille asetetut laadulliset ja määrälliset tavoitteet. Sen aikana käynnistettiin Into Seinäjoen matka Aivoystävälliseksi työpaikaksi. Lisäksi mm. kehitettiin työhyvinvoinnin itsearviointityökalu käyttöohjeineen ja osana hanketta luotiin aivoystävällisen työpaikan pelisäännöt. Hankkeessa luodulla aivoystävällisen työpaikan mallilla vastuineen voidaan aktiivisesti vaikuttaa hyvinvointiin sekä yksilö- että työyhteisötasolla.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen tuotoksena syntynyt aivoystävällisyyden malli ja lähestymistavat ovat uusia työhyvinnin kehittämisen alalla. Uutena ilmiönä havaittiin lean ja flow yhteneväisyys, jonka avulla voidaan tehokkaasti kehittää työhyvinvointia samanaikaisesti prosessikehittämisen kanssa. Sekä aivoystävällisyyttä että lean-flow viitekehystä voidaan hyödyntää kaikilla työpaikoilla toimialasta huolimatta. Aivoystävällisyyttä voidaan kehittää sekä yksilöiden että yhteisöjen tasolla.

Aineisto

Loppuraportti Avaa