Aktiivinen oppiminen virtuaalitodellisuuteen perustuvassa työelämän turvallisuuskoulutuksessa

11th international conference of WorkingOnSafety.net – Focus on Humans in a Technological World, 25-28.9.2022, Olhão, Portugal.

Hanketiedot

Hankenumero
220175

Hakija
Mikko Nykänen

Toteuttaja
Mikko Nykänen

Lisätietoja
Mikko Nykänen
mikko.nykanen@ttl.fi

Toteutusaika
25.9.2022 - 28.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 720 euroa

Tulokset valmistuneet
27.10.2022

Tiivistelmä

Konferenssiesityksessä kuvaillaan uudenlainen pedagoginen malli VR-pohjaisten turvallisuuskoulutusten vaikuttavuuden edistämiseen. Esitys havainnollistaa VR-käyttäjän toimijuutta tukevien keinojen merkitystä turvallisuusoppimisen kannalta. Esityksestä saatava tieto on sovellettavissa VR-oppimisympäristöjen kehittämiseen kansainvälisesti ja suomalaisilla työpaikoilla. Työelämässä tarvitaan tietoa, jonka avulla voidaan kehittää VR-turvallisuuskoulutuksista mahdollisimman vaikuttavaa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mikko Nykänen

Tiedote

Aktiivinen oppiminen virtuaalitodellisuuteen perustuvassa työelämän turvallisuuskoulutuksessa

27.10.2022

Tiivistelmä

Työturvallisuusalan tutkimuksissa on toistaiseksi hyödynnetty vähän oppimisteorioita VR-oppimisympäristöjen kehittämiseen. Tutkimuksemme tarjoaa tietoa ja tukea vaikuttavan VR-oppimistapahtuman suunnitteluun turvallisuusosaamisen vahvistamiseksi. Työterveyslaitoksen ja Lapin yliopiston Sliver- tutkimuksessa kehitettävän pedagogisen mallin avulla VR-oppimiskokemus voidaan liittää osaksi laajempaa, suunnitelmallista koulutuskokonaisuutta työturvallisuuden edistämisessä. Alustavien tulosten mukaan pedagogiseen malliin pohjautuva VR-koulutus tarjoaa vaikuttavan välineen työturvallisuutietojen vahvistamiseen työpaikoilla. Viimeistelty pedagoginen malli tullaan julkaisemaan Silver-tutkimuksen aikana.

Tausta

Konferenssiin osallistumisen tavoitteena oli esitellä tutkimuksen alustavia tuloksia ja pedagogisen mallin osa-alueita tieteelliselle yhteisölle. Vuoropuhelu työturvallisuusalan tutkijoiden kanssa ja yhteinen keskustelufoorumi tutkimuksen tuloksista antoi välineitä tutkimuksen loppuvaiheen toteutukseen.

Aineisto

Sliver -tutkimuksessa yhdistetään simulaatiopedagogisia malleja uusimpaan tutkimustietoon VR-oppimisesta. Uuden pedagogisen mallin osa-alueita: Johdanto VR-koulutuksen tavoitteisiin, VR-laitteistoon perehtyminen, harjoittelu VR-ympäristössä sekä debriefing-keskustelu VR-harjoittelusta. Ennen-jälkeen kyselyjen ja haastattelujen avulla arvioidaan uuden pedagogisen mallin soveltuvuutta ja vaikutuksia turvallisuusoppimiseen. Tutkimusaineistoa kerätään kahdelta työpaikalta vuoden 2022 aikana.

Tulokset ja johtopäätökset

Alustavien tulosten mukaan uusi pedagoginen malli soveltuu VR-oppimiseen perustuvan oppimisympäristöön suunnitteluun. Pedagoginen malli tarjoaa potentiaalisen työkalun erityisesti turvallisuustietojen vahvistamiseen. Lisäksi havaittiin, että käyttäjän omaa kontrollia lisäävät keinot voivat olla yhteydessä kognitiiviseen kuormitukseen VR-oppimistilanteessa. Tuloksia arvioidaan tarkemmin syksyllä 2022 Sliver-tutkimuksen edetessä seuraavaan aineistonkeruuvaiheeseen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Sliver -tutkimuksessa kehitetään teoreettisesti perusteltu ja empiirisesti testattu pedagoginen malli virtuaaalitodellisuuteen pohjautuvien työturvallisuuskoulutusten suunnitteluun. Konferenssiesitys tarjosi mahdollisuuden edelleen kehittää uutta pedagogista mallia ja tarjosi suuntaviivoja pedagogisen mallin arvioinnille mm. työturvallisuuskäyttäytymisen kannalta.

Aineisto

The role of control factors in the impact of occupational safety training based on immersive virtual reality. Konferenssiesitys Avaa

The role of control factors in the impact of occupational safety training based on immersive virtual reality. Konferenssiesitys Avaa