Algoritminen johtaminen ja ammatillinen kasvu alustataloudessa

Hanketiedot

Hankenumero
210336

Hakija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Aarni Tuomi
aarni.tuomi@haaga-helia.fi

Toteutusaika
1.3.2022 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
14.10.2021
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
39 754 euroa

Tulokset valmistuneet
16.1.2024

Tiivistelmä

AlgoAmmatti-hanke kartoittaa algoritmisen johtamisen käsitettä, tarkemmin alustatalouden yritysten tekoälypohjaisia työn fasilitoinnin ja johtamisen käytänteitä ja näiden käytänteiden vaikutuksia työntekijän koettuun arkeen ja ammatilliseen kasvuun. Tutkimus toteutetaan palvelumuotoilun keinoin, laadullisia ja määrällisiä menetelmiä yhdistellen. Tutkimuksen tuloksena kehitetään työntekijäkokemuskeskeinen algoritmisen johtamisen ja ammatillisen kasvun malli.

Hankkeen vastuuhenkilö

Aarni Tuomi

Tiedote

Ehdotuksia alustatalouden läpinäkyvään kehittämiseen

16.1.2024

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli tutkia alustatalouden yritysten tekoälypohjaisia työn fasilitoinnin ja johtamisen käytänteitä ja näiden käytänteiden vaikutuksia alustatyöläisiin. Tutkimus toteutettiin palvelumuotoilun keinoin, määrällisin ja laadullisin menetelmin. Keskeinen havainto on, että alustan kautta työtä tekevällä ei ole juurikaan läpinäkyvyyttä tai vaikutusvaltaa siihen, miten alustan tekoälypohjaiset toiminnallisuudet toimivat. Suositammekin alustoja ottamaan päätöksenteon tueksi alustan käyttäjistä ja muista toimijoista koostuvia käyttäjäneuvostoja. Osallistavan suunnittelun periaatteista kumpuava prosessi parantaisi luottamusta alustaa kohtaan, kun käyttäjien näkemyksiä otetaan huomioon alustan toimintalogiikan suunnittelun tukena.

Lähtökohdat

Alustatalous kasvaa vauhdilla, ja keskustelu alustatyöläisten asemasta osana työelämää käy kiivaana. Alustatyö tuo mukanaan uusia käytännön haasteita, esim. alustatyöläisten työoikeudellinen asema, sekä työtä tekevän yksilön kannalta kauaskantoisia vaikutuksia, esim. alustatyön vaikutus urakehitykseen. Keskeisessä roolissa on alustojen tekoälypohjaiset työn fasilitoinnin ja johtamisen käytänteet, joiden vaikutuksia aiempi tutkimuskirjallisuus ei ole riittävästi kartoittanut.

Aineisto

Tutkimus koostui kolmesta työpaketista ja kattavasta empiirisestä aineistosta: puolistrukturoiduista haastatteluista (n=19), kvalitatiivisesta kyselystä (n=258), netnografisesta keskustelufoorumipostausanalyysistä (n=830), dokumenttianalyysistä (n=14), kuudesta LEGO Serious Play -työpajasta (osallistujat n=36), kuudesta fokusryhmähaastattelusta (osallistujat n=18), sekä kyselomakkeesta (n=103).

Menetelmät

Tutkimus toteutettiin palvelumuotoilun keinoin, laadullisia ja määrällisiä menetelmiä yhdistellen välillä 3/2021-12/2023. Palvelumuotoilulle tyypillisesti kantavana ajatuksena kantavana ajatuksena oli tuoda paremmin esiin palvelun käyttäjien – tässä tapauksessa alustojen kautta työtä tekevien – näkemykset. Tutkimuksen toteutti Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Palvelukokemusten laboratorio LAB8.

Tulokset ja johtopäätökset

Hankkeessa syntyi uusi viitekehys läpinäkyvästä alustatalouden kehittämisestä ja algoritmijohtamisesta. Tulokset kiteyttävät, mihin suuntaan etenkin Suomessa toimivia alustatalouden yrityksiä tulisi kehittää, jotta niiden toiminta olisi läpinäkyvämpää ja sosiaalisesti kestävämpää. Suomi tarjoaa uniikin testialustan uusien toimintatapojen kokeilulle ja ajatusjohtajuudelle suhteessa kansainvälisiin markkinoihin. Hankkeen johtopäätökset luovat pohjan alustatalouden kehittämisen jatkamiselle.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen johtopäätökset peräänkuuluttavat läpinäkyvyyden lisäämistä. Tärkeässä roolissa on ajattelun muutos, joka painottaa alustatyöläisen elinkaarta. Käyttäjäneuvostojen perustamisen lisäksi alustat voisivat tukea alustan kautta työtä tekevien ammatillista kasvua koulutusten kautta, sekä helpottaa alustatyöhön liittyviä siirtymävaiheita, esimerkiksi siirtymää alustalta toiselle, alustalta palkkatyöhön ja palkkatyöstä alustalle, sekä alustan kautta työtä tekevästä itse alustan työntekijäksi.

Aineisto

Aarni Tuomi, Mário Passos Ascenção. Algoritminen johtaminen ja ammatillinen kasvu alustataloudessa. AlgoAmmatti-hankkeen loppuraportti. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. 2023.Haaga-Helia julkaisut 26/2023.
ISBN 978-952-7474-57-0
ISSN 2342-2939 Avaa

Julkaisuluettelo Avaa