Alkoholin riskikulutuksen muutos ja sairauspoissaolot: tapaus-ristikkäisanalyysi

Hanketiedot

Hankenumero
117271

Hakija
Marianna Virtanen

Toteuttaja
Marianna Virtanen

Lisätietoja
Marianna Virtanen
marianna.virtanen@uef.fi

Toteutusaika
1.11.2017 - 6.11.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
550 euroa

Kokonaiskustannukset
735 euroa

Tulokset valmistuneet
6.11.2017

Tiivistelmä

Alkoholin ongelmakäyttö on yleistä työelämässä. Pitkäkestoinen alkoholin suurkulutus on vakava terveysriski, joka näkyy myös työkyvyttömyystilastoissa ja työurien pituudessa. Tutkimustulokset alkoholinkäytön yhteydestä sairauspoissaoloihin ovat kuitenkin olleet ristiriitaisia. Tutkittaessa alkoholinkäytön yhteyttä työkykyyn on syytä erottaa lyhyet (omaan ilmoitukseen perustuvat) ja pitkät (lääkärin toteamat) poissaolot. Ensin mainittu saattaa heijastaa alkoholin riskikulutuksen lyhytaikaisvaikutuksia, esimerkiksi krapulaa. Pidempien poissaolojen syynä voivat useammin olla alkoholin pitkäaikaisseuraamukset, esimerkiksi masennus. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin riskikulutuksen ja lyhyiden ja pitkien sairauspoissaolojen mahdollista ajoittumista samalle ajanjaksolle laajassa kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimuksessa uudella tapaus-ristikkäismenetelmällä. Menetelmän avulla voi tarkastella samanaikaista vaihtelua henkilön alkoholin käytössä ja sairauspoissaoloissa. Riskikulutusjaksot olivat yhteydessä lisääntyneisiin lyhyisiin poissaoloihin, kun taas riskikulutuksen väheneminen kohtuutasolle oli yhteydessä vähäisempiin lyhyisiin poissaoloihin. Yhteys oli miehillä ja työntekijätasolla muita voimakkaampi. Riskikulutus oli yhteydessä pitkiin poissaoloihin, vaikka kulutusta olisi vähennettykin. Tutkimus antaa uutta tietoa alkoholinkäytöstä ja sairauspoissaoloista ja tukee ennaltaehkäisevän työn merkitystä työikäisen väestön alkoholin riskikulutuksen haittojen vähentämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marianna Virtanen

Tiedote

Runsas alkoholin käyttö johtaa usein lyhyisiin sairaslomiin

6.11.2017

Lyhyillä sairauspoissaoloilla ja runsaalla alkoholin käytöllä on selkeä yhteys. Tämä käy ilmi tutkija Marianne Virtasen tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin runsaan alkoholin käytön ja sairauspoissaolojen yhteyttä uudella tavalla (case-crossover-methodilla), jossa ihminen oli itse itsensä verrokki.,

Runsaan alkoholin kulutuksen ja lyhyiden sairaslomien yhteys on voimakkaampi miehillä ja matalassa ammatillisessa asemassa olevilla. 

Tutkimuksen mukaan havaittiin alkoholin kulutuksen vähentäminen olevan yhteydessä vähäisempiin lyhyisiin sairauspoissaoloihin. Uudella menetelmällä oli mahdollisuus tarkastella ihmisen alkoholikäyttäytymisen muutoksien vaikutuksia sairauspoissaolohin aiempaa tarkemmin ja välttää tutkimuksiin liittyneitä epävarmuustekijöitä, kuten analyyseissa eri ryhmiin valikoitumista esimerkiksi terveyden perusteella.

Työterveyslaitoksen tutkijana toimiva Virtanen esitteli tutkimustaan European Public Health Association- kongressissa Tukholmassa Ruotsissa marraskuussa 2017.

Työsuojelurahasto on tukenut Virtasen osallistumista kongressiin matkastipendillä.

 

 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Kongressin verkkosivu löytyy osoitteesta

https://ephconference.eu/conference-2017-stockholm-39

5. https://ephconference.eu/conference-2017-stockholm-395.