Altistuminen hiukkasille ja haihtuville orgaanisille yhdisteille sekä jauhopölyaltistumisen vähentäminen leipomoteollisuudessa

Hanketiedot

Hankenumero
210413

Hakija
Antti Karjalainen

Toteuttaja
Antti Karjalainen

Lisätietoja
Antti Karjalainen
antti.karjalainen@uef.fi

Toteutusaika
1.1.2022 - 20.1.2023

Työsuojelurahaston päätös
30.11.2021
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tulokset valmistuneet
6.2.2023

Tiivistelmä

Väitöskirjatyön tarkoituksena on tarkastella erikokoisten hiukkasten pitoisuuksia ja kokojakaumaa, hiukkasten koostumusta, työtapojen muuttamisen vaikutusta jauhopölylle altistumiseen sekä haihtuville orgaanisille yhdisteille altistumista leipomoteollisuudessa. Stipendikaudella työn sisältö koostuu artikkeliväitöskirjan kirjoittamisesta valmiiksi esitarkastusta varten. Väitöstutkimus tuottaa uutta tietoa leipomoteollisuudessa esiintyvistä altisteista ja jauhopölyaltistumisen vähentämisestä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Antti Karjalainen

Tiedote

Altistuminen hiukkasille ja orgaanisille yhdisteille leipomoteollisuudessa

6.2.2023

Tiivistelmä

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin altistumista hiukkasille ja orgaanisille yhdisteille sekä työtapojen muutosten vaikutusta jauhopölypitoisuuksiin leipomoteollisuudessa. Tutkimus toteutettiin erikokoisissa toimipisteissä. Tulosten perusteella työntekijöiden altistumistasot hengittyvälle pölylle sekä tietyissä työvaiheissa mitatut hetkelliset PM10-hiukkaspitoisuudet olivat korkeita. Työtapojen muutokset eivät vähentäneet jauhopölypitoisuuksia hengitysvyöhykkeellä. Uunien käytön aikana muodostuvien pien- ja nanohiukkasten havaittiin vaikuttavan merkittävästi lukumääräpitoisuuksiin. Orgaanisten kemikaalien pitoisuudet olivat alhaisia. Tutkimustulokset ovat sovellettavissa esimerkiksi työturvallisuuden kehittämiseen leipomoteollisuudessa.

Lähtökohdat

Leipomoteollisuuden työntekijöiden tiedetään altistuvan korkeille jauhopölypitoisuuksille. Tutkimusnäyttöä tarvitaan lisää pölyä vähentävistä toimenpiteistä, pien- ja nanohiukkasten pitoisuuksista sekä orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksista. Tämän väitöskirjatyön tavoitteena oli tarkastella hiukkasten massa- ja lukumääräpitoisuuksia, kokoa, koostumusta ja muotoa sekä työtapojen muuttamisen vaikutusta jauhopölylle altistumiseen ja orgaanisille yhdisteille altistumista leipomoteollisuudessa.

Aineisto

Tutkimuskohteina oli kaksi pienleipomoa, teollinen leipomo, myymäläleipomo sekä myymälän paistopiste. Kyseisissä toimipaikoissa tehtiin sisäilmamittauksia, joihin kuuluivat suodatinnäytteiden keräys, jatkuvatoimiset hiukkasmittaukset sekä orgaanisten yhdisteiden keräys näyteputkiin. Sisäilmamittauksia tehtiin hengitysvyöhykkeeltä ja kiinteistä pisteistä. Hiukkasten morfologiaa ja orgaanisten yhdisteiden esiintyvyyttä tutkittiin laboratorioanalyyseillä.

Menetelmät

Tutkimuksessa selvitettiin hiukkasten massapitoisuuksia jatkuvatoimisilla mittalaitteilla ja suodatinkeräyksellä, mitattiin lukumääräpitoisuuksia ja -kokojakaumaa jatkuvatoimisilla mittalaitteilla sekä otettiin ilmanäytteitä orgaanisista yhdisteistä aktiivikeräyksellä. Työtapojen muutosten vaikutusta pölypitoisuuksiin tarkasteltiin interventiotutkimuksella. Laboratorioanalyyseissä selvitettiin hiukkasten kokoa, koostumusta ja muotoa sekä orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksia.

Tulokset ja johtopäätökset

Työntekijöiden henkilökohtaiset altistumistasot hengittyvälle pölylle olivat korkeat ja ylittivät pääsääntöisesti HTP-arvon. Useissa yksittäisissä työvaiheissa mitattiin korkeita, hetkellisiä PM10-massapitoisuuksia. Työtapojen muutoksilla (interventio) ei saatu vähennettyä jauhopölypitoisuuksia työntekijöiden hengitysvyöhykkeellä. Korkeita lukumääräpitoisuuksia esiintyi uunien käytön aikana, jolloin ilmaan vapautui pien- ja nanohiukkasia. Orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet alittivat HTP-arvot.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Väitöstutkimus tuotti uutta tietoa leipomoteollisuudessa esiintyvistä altisteista. Tutkimustuloksia voivat hyödyntää leipomoteollisuus, työhygienian asiantuntijat ja työsuojeluviranomaiset. Tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi työmenetelmien ja työturvallisuuden kehittämiseen sekä uusien tutkimushankkeiden suunniteluun. Tulosten perusteella leipomoissa olisi tärkeää käyttää henkilönsuojaimia ja kohdepoistoja sekä tehdä interventiotutkimuksia, joissa hyödynnetään teknisiä torjuntatoimenpiteitä.

Aineisto

Tiivistelmä Avaa

Poster Avaa

Antti Karjalainen. Exposure to particulate matter and organic chemicals, and controlling flour dust in the Finnish bakery industry. University of Eastern Finland. Kuopio. 2023
ISBN: 978-952-61-4966-0 (nid.)
ISBN: 978-952-61-4967-7 (PDF)
ISSNL: 2954-131X
ISSN: 2954-131X (nid.)
ISSN: 2954-1484 (PDF) Avaa