Älypuhelinsovellus, jolla saat enemmän irti lomastasi

Hanketiedot

Hankenumero
114385

Hakija
Tampereen yliopisto

Toteuttaja
Tampereen yliopisto

Lisätietoja
Jessica de Bloom
jessica.de.bloom@uta.fi

Toteutusaika
1.1.2015 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
18.11.2014
10 000 euroa

Kokonaiskustannukset
15 950 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Vaikka miljoonat työntekijät eri puolilla maailmaa käyttävät merkittävästi aikaansa ja rahojaan lomailuun, lomien positiiviset vaikutukset ovat yleensä joko lyhytaikaisia tai niitä ei ilmene lainkaan. Syitä lomien positiivisten vaikutusten puuttumiseen ja nopeaan häviämiseen ovat esimerkiksi erilaiset kielteiset sattumukset ja riittämätön psykologinen irrottautuminen työstä loman aikana ja suuri työmäärä työhön palaamisen jälkeen.

Tutkimukset ovat osoittaneet useita keinoja ehkäistä stressiä sekä voimistaa ja pitkittää palautumisen positiivisia vaikutuksia. Niiden avulla työntekijöiden hyvinvointia voidaan parantaa ja säilyttää pitkäaikainen työkyky.

Monitieteinen, kansainvälinen tutkijaryhmä ja IT-asiantuntijat kehittävät konseptin älypuhelinsovellukseksi tai web-palveluksi, joka kääntää tutkimusten tulokset helposti sulatettaviksi vihjeiksi ja tehtäviksi, joiden avulla voidaan lisätä lomalla tapahtuvan palautumisen positiivisia vaikutuksia ja pitkittää niitä työhön palaamisen jälkeen. Lisäksi tarkoitus on kerätä sovellusta käyttäen empiiristä aineistoa lomailun pitkäaikaisista vaikutuksista.

Tämä älypuhelinsovellus voi palvella HR-menetelmänä, joka auttaa säilyttämään ja parantamaan suomalaisten työntekijöiden terveyttä, hyvinvointia ja työssä suoriutumista. Yhdessä uuden aineiston keruun kanssa sovellus on yhteiskuntatieteissä myös ainutlaatuinen, kustannustehokas ja innovatiivinen työkalu.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jessica de Bloom

Tiedote

Lomatressi voi vähentyä älypuhelinsovelluksen avulla

31.12.2015

Älypuhelinsovelluksen prototyyppi saattaa parantaa työstressistä
palautumista ennen lomaa, sen aikana ja sen jälkeen. Prototyyppi
tarjoaa muun muassa tehtäviä, joiden avulla käyttäjä voi vähentää
stressiä lomalla.

Lomatutkija
Jessica de Bloomin kehittämän
älypuhelinsovelluksen tarkoituksena on estää lomaa edeltävä
takarajoja ja valmisteluja koskeva stressi sekä innostaa ihmisiä
odottamaan lomaansa.

Prototyyppi sisältää mahdollisuuksia
tarkkailla omaa terveyden ja hyvinvoinnin tasoa, mahdollisuuksia
tallentaa lomakuvia ja omia muistiinpanoja, stressistä ja
palautumisesta tarjoavia tietovisoja ja ajastettuja, päivittäisiä
Haasteita. Haasteet ovat prototyypin tärkein osa-alue.

Jokainen haaste on sovitettu vastaamaan käyttäjän yksilöllisiä
lomapäiviä. Käyttäjiä pyydetään tekemään tehtäviä, jotka yhdistävät
useita käyttäytymisen muokkaamisen ja stressinhallinnan tekniikoita
kuten väline-ehdollistumista, meditointia, mielikuvia,
kognitiivista uudelleenarviointia, päämäärän asettamista ja
rentoutusharjoituksia.

Joka päivä on kuin lomapäivä

Useimmat tehtävistä pohjaavat positiivisiin, toimintaan
perustuviin interventioihin. Teoreettisesti sovellus perustuu
DRAMMA-malliin, jonka mukaan terveyttä ja hyvinvointia tukevat
osa-alueet vapaa-ajan aktiviteeteissa ovat irrottautuminen,
rentoutus, autonomia, taidon hallinta, merkitykset ja
liittyminen.

Yleisesti ajanjakso ennen lomaa, sen aikana ja sen jälkeen
toimii lähtökohtana luoda uusia, terveyttä edistäviä tapoja sekä
oppia jokapäiväiseen elämään siirrettävissä olevia taitoja.

Tällöin vodaan ajatella, että joka päivä voi olla kuin
lomapäivä. Yhdenmukaisesti tämän ajatuksen kanssa prototyypin nimi
on Holidaily.

Loman vaikutus hiipuu nopeasti

Voimakkaalle työstressille altistuvat tietotyöntekijät kärsivät
heikosta terveydestä ja hyvinvoinnista, mikä voi häiritä heidän
työsuoriutumistaan, lisätä sairauspoissaoloja ja nopeuttaa
eläköitymistä. Työntekijöiden hyvinvoinnin ja terveyden
heikkenemistä ehkäisevä onnistunut palautuminen on siten
ratkaisevaa.

Psyykkisten ja fyysisten resurssien täydentämistä voi tapahtua
taukojen, iltojen, viikonloppujen ja lomien aikana. Palautuminen on
välttämätöntä, jotta työntekijät voivat pysyä energisinä,
keskittyneinä ja terveinä myös kohdatessaan suuria vaatimuksia ja
stressiä työssään. 

Lomat tarjoavat ensisijaisen mahdollisuuden palautua
työkuormituksesta täysin, sillä ne ovat pisin yhtäjaksoinen
vapaa-ajan jakso. Tutkimuksissa on kuitenkin osoitettu, että
lomilla ei välttämättä joko juuri ole positiivisia vaikutuksia, tai
ne hiipuvat pian työhön palaamisen jälkeen.

Lopullinen prototyyppi on nähtävillä internetissä suomeksi (
http://www.holidaily.fi/ ) ja englanniksi (
http://www.holidaily.fi/english/).

Tieteellisissä
tutkimuksissa on osoitettu useita reittejä stressin ehkäisemiseen
sekä palautumisen hyödyllisten vaikutusten tehostamiseen ja
pidentämiseen. Nämä hyödylliset vaikutukset parantavat
työntekijöiden hyvinvointia ja auttavat heitä pysymään pidempään
työkykyisinä.

Tutkimuksen yksi päämäärä oli soveltaa aiheeseen liittyvää
tieteellistä tietoa helposti sisäistettäviksi,
älypuhelinsovelluksen kautta jaetuiksi neuvoiksi ja tehtäviksi,
jotta pitemmän palautumisjakson jälkeiset hyödyt voisivat lisääntyä
töihin palattua.

Sovellusta voidaan myös käyttää uuden empiirisen datan
keräämiseen lomien pitkäaikaisista vaikutuksista itseraportoituun
hyvinvointiin.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Lopullinen prototyyppi on nähtävillä internetissä suomeksi http://www.holidaily.fi/ ja englanniksi http://www.holidaily.fi/english/.

Loppuraportti englanniksi

Dr. Jessica de Bloom & Prof. Ulla Kinnunen. Final report for smartphone application ”Recovery Coach”. University of Tampere. 2016. s. 59. Avaa