Älytila työkyvyn ja jaksamisen tukena hoitotyössä

Hanketiedot

Hankenumero
111018

Hakija
Jori Reijula

Toteuttaja
Jori Reijula

Lisätietoja
Jori Reijula
jori.reijula@gmail.com

Toteutusaika
1.7.2011 - 30.6.2012

Työsuojelurahaston päätös
26.1.2011
18 800 euroa

Kokonaiskustannukset
41 800 euroa

Tulokset valmistuneet
30.6.2012

Tiivistelmä

Väestön ikääntyessä osaavista työntekijöistä tulee pula. Työntekijät terveydenhuollossa tulevat kuormittumaan entistä enemmän. Ylimääräisen työvoiman palkkaamiseen ei ole resursseja, joten työssä jaksamiseen ja työkyvyn ylläpitoon on panostettava. Työympäristön on tuettava työssä jaksamista ja sen on otettava huomioon nykyistä enemmän työntekijän ominaisuudet, kuten esimerkiksi työntekijän työrajoitteet ja ikä.

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida, miten teknologiaa hyödynnetään terveydenhuollon työtiloissa ottaen huomioon erityisesti työntekijöiden työrajoitteet (liikkuminen, näkö, kuulo). Lisäksi tavoitteena on kehittää älytila-konseptiin pohjaavia uusia teknologisia ratkaisuja potilaiden tutkimus- ja hoitotyöhön, joilla helpotetaan työntekijän selviytymistä työtehtävistä.

Tutkimus tehdään yhteistyössä Stanfordin ja Berkleyn yliopistojen ”tulevaisuuden sairaala”-tutkimusryhmän ja Työterveyslaitoksen kesken. Tulen toimimaan 12 kk tutkijana Yhdysvalloissa tutkijaryhmässä, jossa on laaja moniammatillinen ryhmä sairaalasuunnittelun asiantuntijoita. Tutkimukseni tulokset ovat käytettävissä kesään 2012 mennessä.

Tutkimus luo uusia työkaluja ja toimintamalleja, joilla voidaan yhdistää tiloissa tapahtuvien toimintojen ja tilasuunnittelun tehtäviä lähemmäksi toisiaan. Hankkeen avulla voidaan löytää uusia vaihtoehtoja, joilla voidaan turvata hoitotyössä toimivien työntekijöiden hyvinvointi työpaikalla ja työssä jaksaminen sekä jatkaminen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jori Reijula

Tiedote

Sairaalasuunnitteluun lean-rohtoa

30.6.2012

Lean‐ajattelu sairaalasuunnittelussa tähtää turhien työvaiheiden
karsimiseen. Näin säästettäisiin myös työntekijän voimavaroja, mikä
lisäisi työntekijän hyvinvointia. Tekniikan tohtori
Jori Reijula on paneutunut lean-ajattelun
soveltamiseen. Hän tutki asiaa Berkeleyn yliopistossa Kaliforniassa
post doc -tutkijana Työsuojelurahaston stipendin avustuksella.

 

Lean on autoteollisuudesta tunnetun Toyotan luoma
tuotantofilosofia, joka keskittyy tuottamaan asiakkaalle parhaan
mahdollisen arvon karsimalla kaiken ylimääräisen. Yhdysvallat taas
on johtava teknologiaosaaja älykkäiden työympäristöjen
tutkimuksessa.

 

Jori Reijula sai hiljattain väitelleenä tohtorina mahdollisuuden
tutkia lean-ajattelua, kun pääsi alan huippututkijoiden ryhmään.
Berkeleyssä Reijula selvitti erityisesti lean-hankkeiden
onnistumista sairaalamaailmassa, mutta myös lean‐toteutusten
vaikutuksia työhyvinvointiin. Reijula tutki myös informaatio- ja
talotekniikkateknologioiden hyödyntämistä.

 

Tutkimuskautena Reijula sai julkaistua tieteellisissä
kansainvälisissä julkaisusarjoissa kaksi tutkimusta ja kolmannen
tutkimuksen käsikirjoitus valmistui. Aluksi Reijula kokosi
tieteellisestä kirjallisuudesta artikkelin, jossa kartoitti
älytilaa eri toimialoilta. Toisessa artikkelissa Reijula ja
professori
Iris D. Tommelein kirjoittavat lean-toteutuksista
sairaaloissa. Molemmat artikkelit on julkaistu Intelligent
Buildings International -lehdessä.

 

Ergonomia ei yksin riitä työssä jaksamiseen

 

Väestön ikääntyminen ja pula ammattiväestä ovat lisänneet tarvetta
edistää työntekijöiden työkykyä. Terveydenhuollon ja sairaanhoidon
työntekijöiden työympäristöt onkin suunniteltava tukemaan työssä
jaksamista. Toistaiseksi hoitotyön työympäristöjen suunnittelu on
kohdistunut lähinnä ergonomiaan ja fyysisten olojen tehostamiseen.

 

Uutta teknologiaa voi kuitenkin hyödyntää nykyistä monipuolisemmin.
Esimerkiksi automaattinen ja yksilöllinen lämpötilan säätely,
valaistus sekä akustiikka lisäävät työntekijän viihtyvyyttä.
Lisäksi älykäs työympäristö säätelee energian kulutusta.

 

Tulevaisuuden työympäristöjen kehittäminen voi parhaimmillaan olla
merkittävä työhyvinvoinnin, terveyden ja työsuojelun
kehittämisalue.

 

Laputus kertoi lean-ajattelusta

 

Berkeleyn tutkijaryhmän vierailukohteisiin kuului Sutter Health
-sairaalatyömaa Kaliforniassa. Ryhmä paneutui rakentamisessa
erityisesti tilasuunnitteluun ja toimintojen huomioon ottamiseen.

 

Sutter Health ‐vierailulla tutkijat havaitsivat, että
rakennustyömaalla oli jo omaksuttu lean‐ajattelu.

 

Lean-työtapa näkyi visuaalisten tehosteiden hyödyntämisenä. Ympäri
rakennustyömaata oli näet levitelty perilappuja, kuvaajia ja
taulukoita. Niillä ohjeistettiin työn tekemistä ja selviteltiin
kunkin projektin etenemistä. Niiden ansiosta myös ulkopuolinen sai
käsityksen projektin vaiheista.

 

Sairaalat potevat uudistusaatepulaa

 

Kaiser Permanente ‐sairaalassa Reijula kartoitti työprosesseja ja
teknologisia ratkaisuja. Tämän sairaalan hoitoalueeseen kuuluu
lähes kymmenen miljoonaa amerikkalaista.

 

Reijulan mukaan vierailu Kaiser Permanente‐sairaalaan osoitti, että
monissa sairaaloissa on iso tarve muokata toimintaa
kokonaisvaltaisilla uudistusideologioilla.

 

Työntekijät valittavat usein työssä jaksamista. Sairaalan johtajat
sen sijaan haluaisivat lisätä potilasmäärää, vaikka useimmiten ei
ole varaa palkata lisää työvoimaa. Lean‐filosofian ydin on tehostaa
työntekijöiden toimintaa, ja vapauttaa lisää aikaa työntekijöiden
käyttöön.

 

Kun työ tehostuu, sairaanhoitajille ja lääkärille vapautuu aikaa
hoitaa potilaita kasvotusten tai tarpeen vaatiessa levätä. Lean‐f
ilosofian etuja on myös sairaalan kustannusten pieneneminen, kun
toiminta tehostuu ja hoidon laatu nousee. Samalla kasvatetaan
työntekijöiden työturvallisuutta.

 

Lvi-ratkaisut älykkäämmiksi

 

Jori Reijulaa kiinnostivat Kalifornian sairaaloissa erityisesti
hyvinvointia edistävät tilat ja niiden älykäs lvi (lämpö, vesi,
ilmastointi) ‐suunnittelu. Reijulan mukaan nykyiset sairaaloiden
lvi‐ratkaisut tyypillisesti vaativat pikaista uudistusta.

 

On todettu, että riittämätön lvi‐teknologia aiheuttaa
työntekijöillä sisäilmaoireita sekä heikentää työn tehokkuutta ja
motivaatiota. Merkittävä osa terveydenhuollon työntekijöistä
valittaa työtilojen lämpöoloja, vetoa ja ilmanvaihtoa. Asiaan
puuttuminen voi suuresti kohentaa työntekijöiden kokeman
työympäristön laatua.

 

Berkeleyssä on yksi maailman johtavista lvi‐alan tutkijaryhmistä.
Reijula tutki, miten tätä huippuosaamista on hyödynnetty uusien
sairaaloiden lvi‐ratkaisuissa.

 

Hän hyödynsi kyseistä lvi‐tutkimusta kirjoittamalla artikkelin
sairaaloiden älykkään lvi‐teknologian sovelluksista (Jori Reijula,
Iris D. Tommelein,
Rauno Holopainen,
Erkki Kähkönen ja
Kari Reijula: Intelligent HVAC systems in hospital
design).

 

Reijula arvioi, että sairaaloiden kiireisimpiä tarpeita on kehittää
lvi‐järjestelmiä, jotka ottavat yksilön tarpeet paremmin huomioon.
On tuettava sekä potilaiden terveyttä että sairaalahenkilöstön
työssä jaksamista.

 


Lean-ajattelua myös Suomen sairaalasuunnitteluun


 

Jori Reijula arvioi tutkimuksensa tuovan uutta tietoa koetun
ympäristön ja terveyden vaikutuksista. Uusilla toimintamalleilla
pyritään yhdistämään toimintoja ja tilasuunnittelua sekä turvaamaan
työntekijöiden hyvinvointia työpaikalla.

 

Lean‐ajattelun kohdistaminen sairaalasuunnitteluun on vasta alussa,
mutta tarjoaa jo lupaavia tuloksia ja kehittämisideoita.

 

Reijula kehottaa ottamaan lean‐ajattelua nykyistä enemmän esille
Suomen tilasuunnittelussa, myös sairaalakiinteistöissä.

 

Toiminta Berkeleyn yliopiston tutkijaryhmässä täytti Reijulan
kaikki odotukset. Niinpä hän jatkaa tätä yhteistyötä. Tulevissa
sairaalakiinteistöjen kehittämishankkeissa tutkijat korostavat,
että työntekijöiden hyvinvointia edistää oma osallistuminen
suunnitteluun heti alussa. Tämä edellyttää uusien toimintamallien
ja työkalujen kehittämistä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Jori Reijula, Matti Gröhn, Kiti Müller & Kari Reijula (2011). Human well‐being and flowing work in an intelligent work environment. Intelligent Buildings International 3:4, pages 223-237. http://dx.doi.org/10.1080/17508975.2011.608837

Jori Reijula & Iris D. Tommelein. Lean hospitals: A new challenge to facility designers. Intelligent Buildings International 4:2, pages 126-143,. http://dx.doi.org/10.1080/17508975.2012.680429

Journal of Hospital Administration International Peer-Reviewed and Open Access Journal for Healthcare Management Specialists Arja Halkoaho, Emmi Itkonen, Esko Vanninen, Jori Reijula (2013) Can Lean Thinking enhance research administration? http://www.sciedu.ca/journal/index.php/jha/article/view/3384/2163