Ammattieettiset periaatteet sosiaalityön käytännöissä – tarkastelussa sosiaalialan työntekijöiden ja heidän lähiesimiestensä näkemykset

Hanketiedot

Hankenumero
117014

Hakija
Tyyne Ylinen

Toteuttaja
Tyyne Ylinen

Lisätietoja
Tyyne Ylinen
tyyne.ylinen@uta.fi

Toteutusaika
3.4.2017 - 26.5.2017

Työsuojelurahaston päätös
22.2.2017
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 200 euroa

Tulokset valmistuneet
26.5.2017

Tiivistelmä

Posteriesitys European Association of Work and Organizational Psychology –kongressissa, Dublinissa, Irlannissa 17.-20.5.2017. Posterissa esitetään tuloksia tutkimuksesta, joka käsittelee sosiaalityöntekijöiden ja –ohjaajien näkemyksiä eettisestä työskentelystä ja sen haasteista. Lisäksi tarkastelussa on työntekijöiden ja lähiesimiesten näkemysten yhdenmukaisuus. Tutkimus perustuu haastatteluaineistoon, joka on kerätty keväällä 2016 kahden eri kunnan sosiaalipalveluissa työskenteleviltä sosiaalityöntekijöiltä ja –ohjaajilta sekä heidän lähiesimiehiltään. Tutkittavien kuvaukset siitä, kuinka eettiset periaatteet näkyvät käytännön työssä jaettiin tutkimuksen perusteella neljään kategoriaan: 1. asiakaslähtöisyys, 2. asiakkaiden kanssa neuvottelu ja neuvonanto, 3. perustellut päätökset ja avoimuus sekä 4. ohjeistukset, palveluiden suunnittelu sekä keskustelut työntekijöiden kanssa. Kolmasosa tutkittavista kuvaili, etteivät he voi noudattaa eettisiä periaatteita työssään tarpeeksi hyvin. Eniten eettistä työskentelyä rajoittivat puute taloudellisista ja ajallisista resursseista. Esimiehet kertoivat työntekijöitä useammin haasteista eettisessä työskentelyssä. Tutkimus on osa TSR:n rahoittamaa hanketta (115375), joka käsittelee hyveitä ja odotuksia vaativassa ihmissuhdetyössä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tyyne Ylinen

Tiedote

Eettisyys näkyy sosiaalityössä

26.5.2017

Yhteiskuntatieteiden maisteri Tyyne Ylinen Tampereen yliopistosta osallistui eurooppalaiseen työ- ja organisaatiopsykologien (EAWOP) kongressiin Irlannin Dublinissa 17.–20. toukokuuta 2017. Ylinen esitteli kongressissa posteria tutkimuksesta, jossa paneudutaan sosiaalityöntekijöiden näkemyksiin eettisestä työstä. Tutkimuksessa myös vertaillaan työntekijöiden ja lähiesimiesten eettisyysnäkemyksiä. Työsuojelurahasto tuki Ylisen osallistumista matkastipendillä.  

Sosiaalityön eettiset periaatteet heijastuvat käytännön työhön asiakaslähtöisyydessä ja asiakkaan neuvomisessa. Eettisyys näkyy myös perustelluissa päätöksissä, avoimuudessa ja asiakkaan oikeuksista tiedottamisessa. Esimiehet korostavat työn ohjeistuksissa etiikasta keskustelemista ja eettisiä periaatteita.

Tutkimus kuuluu Työsuojelurahaston rahoittamaan hankkeeseen (TSR 115375), jossa tutkitaan hyveitä ja odotuksia vaativassa ihmissuhdetyössä.

Rahan ja ajan puute sekä byrokraattiset esteet hankaloittavat avun antamista asiakkaille.

Haastatellut työntekijät ja esimiehet kokivat voivansa tehdä työtään eettisten periaatteiden mukaisesti. Silti jopa joka kolmas vastaaja tunsi, ettei pysty noudattamaan työssään eettisiä periaatteita tarpeeksi hyvin.

Dublinin tilaisuus oli Yliselle merkittävä, sillä hän on nuori tutkija, joka Dublinissa esitteli ensimmäisen kerran omaa tutkimustaan kansainväliselle yleisölle.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen