Ammattiryhmittäiset erot kuolleisuudessa ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä 2001-2014: kuormittavien ammattien tunnistaminen sekä tapaustutkimus merenkulkijat

Hanketiedot

Hankenumero
115433

Hakija
Kuntoutussäätiö

Toteuttaja
Kuntoutussäätiö

Lisätietoja
Riikka Shemeikka
riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi

Toteutusaika
1.1.2016 - 31.12.2017

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2015
90 000 euroa

Kokonaiskustannukset
174 500 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2017

Tiivistelmä

Tavoitteena on selvittää ammattiryhmittäisiä eroja kuolleisuudessa ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä Suomessa 2001–2014 sekä tunnistaa erityisen raskaita ammatteja. Lisäksi tavoitteena on selvittää: 1) Missä määrin sosioekonomiset tekijät ovat yhteydessä tiettyjen ammattien kohonneeseen kuolemansyittäiseen kuolleisuuteen ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen? 2) Onko kuolleisuudessa ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä eroja ammatissa pysyneiden ja työttömäksi jääneiden välillä? 3) Onko eläkkeelle siirtyneillä samanlaiset erot ammattikuolleisuudessa kuin vielä työssä olevilla? 4) Poikkeaako työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden kuolleisuus muista? 5) Mikä on alkoholikuolleisuuden vaikutus korkeaan kuolleisuuteen? Lisäksi selvitetään kuolleisuutta ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä merenkulkualan ammateissa.

Aineistona on Tilastokeskuksen väestölaskentatiedoista ja kuolemansyytiedoista koottu yksilötasoinen pitkittäisaineisto kaikista 25–64-vuotiaista palkansaajista ja eläkeläisistä vuoden 2000 lopussa. Aineistoon on yhdistetty tietoja myös Eläketurvakeskuksen ja Merimieseläkekassan rekistereistä. Kuolleisuutta ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä seurataan ajalla 2001–2014. Menetelminä ovat ikävakioidut kuolleisuusluvut (SDR) sekä vakioidut kuolleisuussuhteet (SMR). Lisäksi analyyseissa käytetään Coxin mallia.

Tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä 31.12.2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Riikka Shemeikka