Annual Meeting of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Changing Patterns of Segmentation & Polarisation: Causes, Consequences & Counter Strategies. 11.-13.9.2014, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
114225

Hakija
Satu Ojala

Toteuttaja
Satu Ojala

Lisätietoja
Satu Ojala
satu.ojala@tuni.fi

Toteutusaika
9.9.2014 - 30.9.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
700 euroa

Kokonaiskustannukset
943 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2014

Tiivistelmä

Kansainvälinen sosiaali- ja taloustieteilijöiden vuotuinen, työmarkkinakysymyksiin keskittyvä konferenssi. Esityksessä tiedotan valmistumassa olevan TSR-tutkimushankkeen ”Työn laatu ja myöhempi työura osa- ja määräaikaisessa työssä” keskeisistä tuloksista ja omasta tutkimuksestani työn laadun kehityksestä 1970-luvulta nykyhetkeen osa- ja määräaikaisilla työntekijöillä.

Työn laadun eri osa-alueiden tutkiminen monipuolistaa käsitystä epätyypillistä työtä tekevien asemasta työmarkkinoilla. Lähestymistavassamme työn laatu koostuu viidestä osa-alueesta: palkkauksesta, sisällöllisestä mielekkyydestä, työsuhteen laadusta (riskittömyys työsuhteen jatkuvuudessa, kehittymismahdollisuudet työssä ja uralla), työn terveellisyydestä ja turvallisuudesta (fyysiset ja psyko-sosiaaliset riskit) sekä työn ja muun elämän tasapainosta.

Osa- ja määräaikaisen työn laatua arvioimme myös siltä kannalta, onko työ muilta piirteiltään lähellä normaalina pidetyn työsuhteen tunnusmerkkejä, vai kertyykö siihen useampia marginalisoivia elementtejä (ydin–periferia-malli). Mitä kauempana työ on piirteiltään kokoaikaisesta, pysyvästä (päivä)työstä, sen haastavammat ovat sen piirteet työn laadun kannalta. Osa-aikaisille työntekijöille kertyy määräaikaisia useampia työn laadun riskitekijöitä, mikä korostuu vastentahtoisesti tässä työssä olevilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Satu Ojala

Tiedote

Epätyypilliseen työhön liittyy paljon laadullisia ongelmia

30.9.2014

Suomessa on paljon jo tyypilliseksi muuttuneita epätyypillisiä
töitä. Tällaisia töitä tehdään varsinkin projektiluonteisissa
tehtävissä tai määräaikaisessa viroissa. Niissä työ ei sisältö- ja
rasitustekijöiden puolesta juuri eroa pysyvissä työsuhteissa
olevista, vaikka itse työsuhteeseen kohdistuukin suurempi riski,
todetaan Tampereen yliopiston työn laatua koskevassa
tutkimuksessa.

Suomessa on lukuisia sellaisia asemia ja työsuhteita, jotka
poikkeavat monilta osin pysyvästä ja kokoaikaisesta työstä. Niihin
liittyy usein laadullisesti kriittisiä piirteitä: työntekijän on
vaikeaa säilyttää työsuhde, ansaita työllään riittävästi, kokea työ
sisällöllisesti mielekkääksi tai saada hallita työn ajoitusta ja
suhdetta muuhun elämään.

Osa-aikaisissa työsuhteissa työskentelevät kokevat eniten
kielteisiä asioita terveyssyistä. Myös vuokratyötä tekevät ja
tarvittaessa töihin tulevat kokevat työsuhteensa epävarmaksi.
Ihmiset kokevat epätyypillisen työsuhteen haasteelliseksi varsinkin
silloin, kun he eivät ole voineet itse valita osa-aikaisuutta tai
vuokrasuhdetta.

Tutkija, YTT
Satu Ojala esitteli Työsuojelurahaston tukemaa
(TSR
112312) tutkimushanketta Työn laatu ja myöhempi
työura osa- ja määräaikaisessa työssä syyskuussa kansainvälisessä
kongressissa.

Annual Meeting of the International Working Party on Labour
Market Segmentation, Changing Patterns of segmentation- seminaari
pidettiin Manchesterissa Iso-Britanniassa.

Kongressi kerää vuosittain yhteen 150 työmarkkinatutkijaa. Ojala
sai paljon uutta polarisaatiotutkimukseen liittyvää tietoa.
Työsuojelurahasto tuki tutkijan osallistumista kongressiin.

Toimittaja
Terhi Friman