Aquaflow Oy:n seniorityöntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä osaamispääoman siirtäminen

Hanketiedot

Hankenumero
180201

Hakija
Aquaflow Oy

Toteuttaja
Y3 Milestone Coaching & Consulting Oy Ltd

Lisätietoja
Päivi Poutanen
paivi.poutanen@veolia.com

Toteutusaika
2.12.2018 - 31.5.2019

Työsuojelurahaston päätös
20.12.2018
9 271 euroa

Kokonaiskustannukset
18 542 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2020

Tiivistelmä

Aquaflow Oy pyrkii ylläpitämään ja parantamaan seniorityöntekijöiden työkykyä ja työmotivaatiota työuran viimeisinä vuosina ennen eläkkeelle jäämistä. Tavoitteena on myös osaamispääoman siirto nuoremmille työntekijöille. Kehittämishanke koostuu n. 6 kk:n projektista, jossa asiaa työstetään ryhmäcoachingin, henkilökohtaisen coachingin ja verkkopalvelun avulla. Osallistujat ovat seniori-ikäisiä työntekijöitä, joilla eläkeikään aikaa enimmillään joitakin vuosia. Odotettavissa olevat hyödyt näkyvät työtyytyväisyyden lisääntymisenä sekä osaamispääoman siirtona muille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Poutanen

Tiedote

Seniorityöntekijöiden huomioiminen työuran loppuvaiheessa

15.6.2020

Tiivistelmä

Työuran loppuvaiheessa olevien työntekijöiden henkistä valmistelemista seuraavaan elämänvaiheeseen ei tehdä vielä kovin monessa yrityksessä. Hankkeessa toteutettiin tätä valmistelemista ja henkilöiden oman ajatustyön aktivointia erilaisin tekniikoin sekä ryhmässä, yksin että kahdestaan konsultin kanssa. Lopputuloksena on tulevaan seuraavaan elämänvaiheeseen hyvin valmistautuneet ja viimeisistä työvuosista nauttivat työntekijät, jotka suunnitelmallisesti jakavat osaamistaan työyhteisössä.

Lähtökohdat

Hankkeeseen lähdettiin koska eläkeikää oli lähestymässä henkilökunnasta useampi henkilö. Haluttiin antaa arvostetuille ja pitkän työuran tehneille työntekijöille uusia eväitä tulevaan eläkeikään valmistautumiseen sekä myös mahdollistaa ja käynnistää osaamisen jakaminen suunnitelmallisesti. Asiantuntijana hankkeessa oli Milestone jonka Nextmile – konsepti on tarkoitettu juuri tähän tarkoitukseen. Menetelmänä hankkeessa oli yksilö, pari- sekä ryhmätyöskentely ja erilaiset viestintätekniikat.

Kohderyhmät

Hankkeessa oli mukana Aquaflow Oy:n henkilökunnasta 5 henkilöä eri paikkakunnilta Hanke aloitettiin syksyllä 2018 ja vietiin loppuun keväällä 2019 Milestonen toteuttamana Työsuojelurahaston tuella.

Menetelmät

Hankkeessa käytettiin uudenlaisia ja monipuolisia viestintätekniikoita ja osallistettiin osallistujat pitkin hanketta eri tavoin. Osaamisen siirtämiseen liittyen sekä myös työntekijöiden arvostamista osoittaen lähimmät työkaverit valmistelivat henkilökohtaiset videot, joilla kertoivat osallistujille yhteisestä historiasta sekä asioista joista vielä toivovat oppivansa osallistujalta lisää. Koko hanke oli erittäin innovatiivinen ja suunnitelmallisesti ja laadukkaasti toteutettu.

Vaikuttavuus

Kehittämishanke oli tuloksellinen ja vaikutukset tulevat näkymään osallistujien työpanoksessa sekä osaamisen siirrossa tulevina vuosina. Kehittämishanke toi myös uusia työkaluja muihin tuleviin kehityshankkeisiin ja työntekijöiden parempaan huomioimiseen työelämän eri vaiheissa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke tuotti tyytyväisiä työntekijöitä sekä myös yritykselle uudenlaista osaamista siitä miten eri elämänvaiheissa olevia henkilöitä voidaan tukea eri työnuran eri vaiheissa. Monipuolisten digitaalisten ja muiden työkalujen käyttö antoi eväitä myös muiden kehityshankkeiden toteuttamiseen. Vastaava eläkeikää lähestyvien henkilöiden henkisen tukemisen hanke olisi erittäin hyödyllinen kaikilla työpaikoilla, sen lisäksi että henkilöille annetaan täsmätietoa eläkeasioista.

Aineisto

Päivi Poutanen. Aquaflow Oy:n seniorityöntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä osaamispääoman siirtäminen. Loppuraportti. Avaa