Artikkelien kirjoittaminen verkostomaisen työskentelyn haasteista väitöskirjatyön pohjalta sekä kirjaehdotuksen laatiminen johtamiseen liittyvistä käsitteistä

Hanketiedot

Hankenumero
113025

Hakija
Sanne Bor

Toteuttaja
Sanne Bor

Lisätietoja
Sanne Bor
bor@hanken.fi

Toteutusaika
1.3.2013 - 1.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2013
16 600 euroa

Kokonaiskustannukset
18 600 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2013

Tiivistelmä

Työskentelyjaksolla kirjoitetaan hakijan väitöskirjatyöhön perustuen kolme artikkelia, ehdotus kirjahankkeeksi ja kaksi konferenssiesitystä. Artikkeleista yksi tarjotaan julkaistavaksi suomalaisessa ammattilehdessä, kaksi kansainvälisessä akateemisessa julkaisussa.

Suomalaiseen ammattilehteen suunnattu artikkeli käsittelee verkostomaisen työskentelyn haasteita työntekijän kannalta. Verkostoissa työntekijä edustaa taustaorganisaationsa näkemyksiä ja yrittää ohjata verkoston toimintaa suuntaan, joka on taustaorganisaation kannalta haluttu. Verkostossa toimivalla on kuitenkin myös vastakkainen rooli: hän on vastuussa taustaorganisaation sitouttamisesta verkostossa tehtyihin päätöksiin ja niiden toteuttamiseen.

Göran Ahrne ja Nils Brunsson esittivät 2005 teorian organisaatioiden muodostamista organisaatioista eli metaorganisaatioista. Tällaisia organisaatioita ovat mm. etujärjestöt, keskusliitot ja standardointielimet. Akateemiseen julkaisuun tarjottavassa artikkelissa osoitetaan, että osa niistä ilmiöistä, joita Ahrne ja Brunsson käsittelevät vain metaorganisaatioille tyypillisinä, esiintyy yhtä lailla yhdistyksissä.

Kolmannen artikkelin aiheena on organisaatioiden toiminnan ohjaamista koskevan käsitteistön kehittäminen. Artikkelissa tarkastellaan termien ’governance’, ’management’ ja ’administration’ käyttöä ja esitellään uusi jäsennys organisaatioiden toiminnan ohjaamisen eri ilmiöistä. Aiheesta laaditaan lisäksi ehdotus monografiaksi kansainväliselle kustantajalle.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sanne Bor

Tiedote

Tutkittavina organisaatioiden verkostot

1.12.2013

Sanne Bor tutkii organisaatioiden toiminnan ohjaamisen käsitteistöä ja verkostomaisia organisaatioita. Hän tutkailee muuttuvaa ympäristöä, jossa uudentyyppiset verkostomaiset organisaatiomuodot yleistyvät. Tähtäimessä on väitöskirja. Bor on keskittynyt artikkelien kirjoittamiseen Työsuojelurahaston stipendin turvin.

Stipendiajalla Bor laati tieteellisiin konferensseihin kolme abstraktia, joista esitteli kaksi British Academy of Management (BAM)-konferenssissa syyskuussa 2013. Artikkeleista saadun palautteen perusteella Bor on kehittänyt molempia artikkeleita kansainvälistä tieteellistä aikakausijulkaisua varten.

Hankala käsitteistö vaatii selvennyksiä

Kolmannessa kirjoituksessaan Bor käsittelee työntekijöiden lojaliteetti- eli uskollisuushaasteita verkostomaisessa toimintaympäristössä. Kirjoitus vaatii vielä työntekijän identiteetin muodostumisen mekanismien syventämistä.

Bor on alustavasti sopinut artikkelin laatimisesta identiteettiasiantuntija, apulaisprofessori Birgit Pauksztatin kanssa. Bor on myös keskustellut viestintäasiantuntija Joanna Sinclairin kanssa suomenkielisen, yleistajuisen lojaliteettiartikkelin laatimisesta.

Sekä BAM 2013 -konferenssissa että Hankenin sisäisessä seminaarissa lokakuussa 2013 Borilta edellytettiin konkreettisten esimerkkien keräämistä, mikä helpottaisi käsitteellisesti haastavan sisällön hahmottamista. Tämä työ on kesken.

Verkostoyhteistyö kysyy pelisilmää

Verkostomaisessa organisaatioiden yhteistyössä toimiville muodostuu ristikkäisiä lojaliteettipaineita. Bor kehottaa ottamaan tilanteen huomioon esimerkiksi koulutuksessa.

Yhtiön hallitukselle kuuluu ylimmän hallinnon hahmottaminen. Bor havainnoi, että silti organisaation joka tasolla johdetaan suoraan. Nämä toisiaan täydentävät ohjausvastuut pitää tunnistaa. Ilmiö korostuu vaikkapa projekteissa ja asiantuntijaorganisaatioissa, joissa toimintarakenteet eivät ole hierarkkisia, kuten perinteisissä tuotanto-organisaatioissa.

Borin mukaan erityisen tärkeää on tunnistaa oman organisaation tavoitteet yhteistyöhön osallistumiselle. Tavoitteita pitää verrata ehtoihin, joita yhteistoiminnan organisointitavat asettavat toiminnalle. Yhteistyöhön osallistuvien organisaatioiden pitäisi kehittää yhteistyörakenteiden osaamista, jotta organisaatio voisi toimia yhteistyörakenteissa menestyksellisesti.

Kohti kokeellista tutkimusta

Sanne Bor aikoo laatia nopeasti kirjallisuuskatsauksen, jotta hahmottaisi verkostomaisessa toimintaympäristössä toimivien yksilöiden ristikkäiset lojaliteetit.

Olettamuksia organisaatioiden muodostamien organisaatioiden eli metaorganisaatioiden toiminnan erityisolosuhteista on syytä arvioida myös empiirisesti. Tämä työ edellyttää tietokannan rakentamista suomalaisista metaorganisaatioista.

Saamansa palautteen perusteella Borin on määrä valita akateeminen julkaisu, johon lähettää artikkelinsa muokattuina tammi- ja helmikuussa 2014. Suomenkielistä artikkelia lojaliteettihaasteista Bor päässee työstämään aihetta syventävän tieteellisen artikkelin jälkeen keväällä 2014.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Sanne Bor: Critique on and development of metaorganisation theory. Teoksessa Holloway, J., Jones, O. & Zundel, M. (toim.): Proceedings of the 27th Annual Conference of the British Academy of Management (BAM). Liverpool 2013. British Academy of Management. CD-rom. ISBN: 978-0-9549608-6-5.

Sanne Bor: Steering Organisations: Clarifying the concepts of governance, management and administration. Teoksessa Holloway, J., Jones, O. & Zundel, M. (toim.): Proceedings of the 27th Annual Conference of the British Academy of Management (BAM). Liverpool 2013. British Academy of Management. CD-rom. ISBN: 978-0-9549608-6-5.