Arvokeskustelun edistäminen terveydenhuollon organisaatiossa -väitöskirja

Hanketiedot

Hankenumero
110206

Hakija
Outi Törmänen

Toteuttaja
Outi Törmänen

Lisätietoja
Outi Törmänen
outi.tormanen@oulu.fi

Toteutusaika
1.9.2010 - 31.12.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2010

Tiivistelmä

Terveydenhuollon organisaatiossa eri toimijoilta edellytetään yhä enemmän toimintaan liittyvien arvojen tunnistamista ja keskustelua arvoista. Tutkimus toteutuu perusterveydenhuollon organisaatiossa, rajautuen kunnallisten terveyspalveluiden johtamisen ja päätöksenteon alueelle. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on tuottaa tietoa, miten arvokeskustelua voidaan käytännössä edistää tulevaisuuteen suuntautuen. Tavoitteena on analysoida terveyspalveluiden arvoja ja arvokeskustelua sekä niihin toivottavia muutoksia. Lisäksi tutkimus tuottaa tietoa terveydenhuollon eettisiin arvoihin liittyvistä käsityksistä.

Tutkimuksen metodologisena lähtökohtana on soveltaa tulevaisuudentutkimusta terveyshallintotieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksessa hyödynnetään pehmeän systeemimetodologian tulevaisuudentutkimukseen kehitettyä menetelmää. Tutkimuksen empiiriset aineistot ovat kvalitatiivisia aineistoja, jotka analysoidaan soveltuvin kvalitatiivisin analyysimenetelmin.

Tuotettavaa tietoa arvokeskusteluun liittyen voidaan hyödyntää työelämän kehittämisen näkökulmasta erityisesti terveysalan organisaatioissa ja työyhteisöissä. Tutkimuksen tulosten arvioidaan olevan käytettävissä vuonna 2011.

Hankkeen vastuuhenkilö

Outi Törmänen

Tiedote

Kuntien terveysjohdolle eväitä arvokeskusteluun

31.12.2010

Outi Törmänen tuottaa terveyshallintotieteen
väitöskirjassaan mallin kunnallisten terveyspalveluiden
arvokeskustelusta. Tällöin arvokeskustelu on perusterveydenhuollon
yhteistoiminta-alueen organisaation vaiheittainen muutosprosessi.
Työsuojelurahaston stipendi edisti väitöskirjan tekemistä.

Kuntien terveyspalveluiden järjestäminen on kehitysvaiheessa.
Törmänen pyrkii tarkoituksenmukaistamaan terveyspalveluiden arvoja.
Tietoa voi hyödyntää, kun kehitetään erityisesti terveysalan
organisaatioita ja työyhteisöjä.

Kunnallisten terveyspalveluiden johtamisessa voi hyödyntää
arvokeskustelun hyviä vaikutuksia. Törmänen näkee, että kuntien
yhteistoiminta-alue on mahdollisuus tulevaisuuteen suuntautuneeseen
arvokeskusteluun.

Ensiksi määritellään organisaation arvot

Organisaatioarvojen määrittely korostuu, kun kunnallisten
terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueella keskustellaan arvoista.
Toimintaa ohjaavien arvojen määrittelyssä saadaan toimijoiden
näkökulmat mukaan osallistavilla menetelmillä. Yhteisten arvojen
merkitys pitää ajoittain määritellä uudelleen.

Arvokeskustelu kytkeytyy arvoihin sitoutumiseen ja toimijoiden
luottamukseen. Terveyspalveluiden arvojen niin sanotut
itsestäänselvyydet edellyttävät sen selventämistä, mitä arvot
merkitsevät oman organisaation näkökulmasta.

Poliittisilta päättäjiltä ja virkamiesjohdolla vaaditaan kattava
näkemys, joka varmistaa, että kuntalaisten terveyspalvelut
perustuvat eettisiin arvoihin. Erityisesti ihmisarvon,
itsemääräämisoikeuden, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon yhteys
käytäntöön yhteistoiminta-alueella pitää yhteisesti tiedostaa.

Arvoristiriidat kuuluvat asiaan

Arvokeskustelua voi edellyttää kunnallisten terveyspalveluiden
johdolta ja päättäjiltä.Arvokeskusteluun sisältyy myös aktiivinen
kuuntelu. Arvoristiriitoja ei ole syytä pelätä, arvokeskustelu näet
edellyttää arvojen yhteensovittamista.

Arvokeskustelua voi edistää arvojen konkreettinen esilläolo niin
yhteistoiminta-alueen kotisivuilla kuin paperisina huoneentauluina.
Arvokeskustelua helpottaa, mikäli on kirjattu, miten yhteisistä
arvoista vähintään keskustellaan.

Arvot esiin tuttuihin tilanteisiin

Arvokeskustelu toimii parhaimmin luontevina käytäntöinä.
Hyödynnetään vaikkapa olemassa olevia keskustelupaikkoja, kuten
kehityskeskusteluja. On tarpeen luoda aktiivisesti myös muita
arvokeskustelun mahdollistavia käytäntöjä.

Arvokeskustelun voi liittää esimerkiksi lautakunnan
päätösvälineeksi. Lisäksi on tarpeen järjestää kohdennettuja
terveyspalveluiden arvokeskusteluseminaareja ja muuta, myös
luottamushenkilöitä osallistavaa koulutusta, joilla varmistetaan
yhteistä suuntaa.

Johdon pitäisi tehdä arvoista arkea

Johdon ja luottamushenkilöstön esimerkki kannustaa. On siis
syytä ottaa arkinen arvokeskustelu tavoitteeksi johtamistyössä ja
päätöksenteossa.

Arvokeskustelua laajennetaan koko organisaatioon, eri
toimijatasoille ja kuntien muille toimialoille. On myös hyvä
kehittää kuntalaisten suoria osallistumismahdollisuuksia avoimeen
arvokeskusteluun. Palautetta kerätään ja käsitellään
säännöllisesti.

Törmäsen väitöskirja tarkastettiin Oulun yliopistossa 16.
joulukuuta 2011.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Outi Törmänen. 2011. Malli kunnallisten terveyspalveluiden arvokeskustelusta: Pehmeä systeemianalyysi kolmen kunnan yhteistoiminta-alueella. 412 sivua. Acta Universitatis Ouluensis, Medica 1139. ISSN 0355-3221. ISSN-E 1796-2234. ISSN-L 0355-3221. ISBN 978-951-42-9673-4. ISBN Print 978-951-42-9672-7. http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9673-4 Avaa