Arvolupausten ankkurointi työntekijälähtöisesti (AAT)

Hanketiedot

Hankenumero
230128

Hakija
Svenska Handelshögskolan

Toteuttaja
Svenska Handelshögskolan

Lisätietoja
Helena Liewendahl
helena.liewendahl@hanken.fi

Toteutusaika
1.4.2023 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
28.3.2023
25 000 euroa

Kokonaiskustannukset
60 898 euroa

Tulokset valmistuneet
1.2.2024

Tiivistelmä

Asiakaskohtaamiset, joissa työntekijät pystyvät toimimaan arvolupausten mukaisesti vaikuttavat positiivisesti työntekijän motivaatioon ja työhyvinvointiin, organisaation toimintaan sekä asiakastyytyväisyyteen. Tavoitteena on kehittää Arvolupausten Ankkurointi Työntekijälähtöisesti malli (AAT), joka parantaa a) työntekijän valmiutta toimia vastuullisuus- ja palvelulupausten mukaisesti, sekä b) organisaation kykyä muotoilla lupauksia työntekijälähtöisesti. Toteutus: Iteratiivinen tapaustutkimus.

Hankkeen vastuuhenkilö

Helena Liewendahl

Tiedote

Arvolupausten ankkurointi työntekijälähtöisesti (AAT)

1.2.2024

Tiivistelmä

Asiakaskohtaamiset, joissa työntekijät pystyvät toimimaan arvolupausten mukaisesti ja tuottamaan luvatun arvon, vaikuttavat positiivisesti työntekijän motivaatioon ja työhyvinvointiin, organisaation toimintaan sekä asiakastyytyväisyyteen. Projektissa kehitettiin Arvolupausten Ankkurointi Työntekijälähtöisesti (AAT) -malli. Mallin avulla on mahdollista identifioida arvolupausten ankkurointiin liittyviä mahdollistavia tekijöita sekä haasteita: 1) hoiva-alalla, 2) investointialalla, sekä 3) koulutusalalla. AAT malli kattaa a) Arvolupausten ankkurointiprosessimallin, b) Työvälineitä arvolupaustyön ylläpitämiseen, sekä c) Pulssimittarin alkuhaasteiden paikallistamiseen ja muutoksen mittaamiseen.

Lähtökohdat

Tutkimukseen perustuvaa moninäkökulmaista ja käytännönläheistä arvolupausten ankkurointimallia ei ole ollut olemassa. Kehitimme työntekijälähtöisen arvolupausten ankkurointimallin (ATT), joka perustuu palvelu-, motivaatio- ja vastuullisuustutkimukseen. ATT mallia voi hyödyntää Suomalaisen työelämän toimintamallien kehittämiseen ja tutkimukseen.

Aineisto

Tutkimuksen päätavoite oli luoda empiriaan perustuva ankkurointimalli ja identifioida tekijät, jotka vaikuttavat arvolupausten ankkurointiin. Sivutavoite oli luoda indikaattorit työntekijälähtöisyydestä, myötävaikutteisuudesta ja dialogisuudesta. Aineistoa on kerätty alkukartoituksen ja haastattelujen avulla, sekä työpajojen yhteydessä, jolloin työstettiin arvolupauksen ankkurointia työntekijälähtöisesti. Samalla luotiin uusia käytäntöön soveltuvia lupauksia.

Menetelmät

Tutkimus oli abduktiivinen. Tiedonkeruussa noudatettiin palvelumuotoiluperiaatteita sekä ”bottom-up strategizing” -lähestymistä ja dialogisuutta. Tutkimuksen alkuvaiheessa kaikissa kolmessa tutkimuksen kohdeyrityksessä tehtiin arvolupausvalmiustason mittaus PalveluPulssin avulla. Mittaus toistettiin prosessin loppuvaiheessa tapahtuneen muutoksen arviointitarkoituksessa. Muutos antaa indikaation organisaation valmiudesta lunastaa arvolupauksensa. Laadullinen data analysoitiin EBNIT -menetelmällä.

Tulokset ja johtopäätökset

Projektissa kehitetty AAT malli toimii arvolupausten ankkurointiprosessin alustana. Projektin aikana syntyi myös uusi PalveluPulssi -moduuli, ESG pulssi, joka soveltuu investointialalle. Hoiva-alan case:issa kehitettiin työvälineitä, jotka ylläpitävät työntekijöiden valmiutta toimia arvolupausten mukaisesti. Mallin vaikuttavuutta arvioi tutkimukseen osallistunut yritys näin: ”Tiedämme nyt mitä arvolupaus on ja mitä se tarkoittaa meillä käytännössä. Prosessi on konkretisoinut lupauksemme.”

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Arvolupausten ankkurointi on monivaiheinen prosessi, jossa arvolupauksen käytännöksi kääntämisellä on keskeinen rooli. Arvolupausten ankkuroinnin onnistuminen on hyvin epätodennäköistä, mikäli työtekijälähtöistä ”bottom-up strategizing” lähestymistapaa ei noudateta. Kehittämäämme AAT -mallia voi hyvin soveltaa inspiraationa tutkimillamme sektoreilla, kunkin yrityksen haastedynamiikan ja arvolupaustyypin huomioiden. Muokattuna palvelumuotoilu soveltuu hyvin alustaksi AAT prosessille.

Aineisto

Helena Liewendahl, Kristina Heinonen and Teresia Stigzelius Co-worker oriented alignment with value propositions: The CO-VAL
model. Loppuraportti. 2023. Hanken School of Economics.
ISBN 978-952-232-514-3
ISSN-L 0357-4598,
ISSN 2242-7082 Avaa

Julkaisuluettelo Avaa