Asiakaslähtöisen tunneilmaston ja toimintakulttuurin kehittäminen: Hyvinvoiva henkilökunta tuottaa hyvän asiakaskokemuksen.

Hanketiedot

Hankenumero
117326

Hakija
Vita-Terveyspalvelut Oy

Toteuttaja
Vita-Terveyspalvelut Oy

Lisätietoja
Heikki Hurme
heikki.hurme@vita.fi

Toteutusaika
29.9.2017 - 30.11.2018

Työsuojelurahaston päätös
11.10.2017
23 450 euroa

Kokonaiskustannukset
46 900 euroa

Tulokset valmistuneet
25.9.2020

Tiivistelmä

Hankkeella kehitetään VITAn asiakaslähtöistä tunneilmastoa ja toimintakulttuuria. Tavoitteena on, että koko VITAn vakituinen henkilökunta, noin 85 ihmistä osallistuu hankkeeseen. Hankkeessa edistetään kahta asiaa, jotka ovat kytköksissä toisiinsa. Ensimmäisenä on VITAn sisäinen henki ja toimintakulttuuri: minkälaista sisäistä tunneilmastoa tavoittelemme? Mitkä asiat vaikuttavat jaksamiseen ja hyvinvointiin? Toisena tärkeänä asiana on asiakaskokemus: minkälaisia tunteita haluamme asiakkaidemme kokevan, kun he ovat kanssamme tekemisissä?

Hanke käynnistettiin koko henkilökunnan starttitilaisuudella syyskuussa 2017. Varsinainen kehitystyö tehdään kuuden erisisältöisen työpajan ja niitä seuraavien välitehtävien avulla kevään 2018 aikana. Jokainen vitalainen osallistuu kuuteen erilaiseen työpajaan ja testaa oppimiaan asioita välitehtävien avulla. Koska henkilökuntaa on kaikkiaan 85, se jaetaan kolmeen ryhmään, jolloin työpajojen yhteismääräksi tulee 18 kappaletta. Ulkopuoliset asiantuntijat vastaavat interventioiden suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta ja raportoinneista.

Hanketta varten on perustettu ohjausryhmä, johon kuuluu asiakkaan puolelta neljä henkilöä ja asiantuntijoiden puolelta kaksi henkilöä. Hankeen etenemistä seurataan välikyselyiden avulla kevään ja syksyn aikana 2018. Hankkeen loppuarviointi ja yhteenveto tehdään vuoden 2019 alussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heikki Hurme

Tiedote

Asiakaslähtöisen tunneilmaston ja toimintakulttuurin kehittäminen

25.9.2020

Tiivistelmä

Hankkeessa edistettiin tunneilmastovalmennuksilla yrityksen sisäistä henkeä ja toimintakulttuuria sekä asiakaskokemusta. Hankkeen kick-off päivän jälkeen valmennuksiin  (6 kpl) osallistui 85 henkeä. Hankketta edeltävän, sen jälkeisen ja n. puolen vuoden jälkeen toteutetun kyselyn perusteella hanke paransi tavoiteltuja asioita.

Lähtökohdat

Hanke käynnistettiin tilanteessa, jossa oli tunnistettu tarve parantaa yrityksen työntekijöiden ja työntekijätiimien välistä vuorovaikutusta ja yhteisten tavoitteiden huomioimista omassa työssä/työkäyttäytymisessä.

Kohderyhmät

Emoyhtiön ja tytäryhtiön vähintään 60% työajalla työskentelevä henkilökunta sisältäen ammatinharjoittajalääkärit.

Menetelmät 

Kehittämismenetelmänä oli tunneilmastovalmennus sekä siihen kuuluvat harjoitukset.

Vaikuttavuus

Vaikuttavuus toteutettiin Jyväskylän Kunto-hankeeseen kuuluvien kyselyiden ja raportoinnin kautta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Vastaavia tunneilmastovalmennuksia ei tietojemme mukaan ole toteutettu. Osallistujat kokivat kyselytutkimusken perusteella hyötyä valmennuksesta. Tarkemmat tulokset valmistuvat Jyväskylän yliopiston Kunto-hankkeen myötä.

Aineisto

Heikki Hurme. Asiakaslähtöisen tunneilmaston ja toimintakulttuurin kehittäminen: Hyvinvoiva henkilökunta tuottaa hyvän asiakaskokemuksen. Loppuraportti. VITA‐Terveyspalvelut Oy, VITA Lääkäriasema Oy.
Avaa