Asiakkaiden osallistaminen teollisuuden palveluinnovaatioihin -väitöstyö

Hanketiedot

Hankenumero
114285

Hakija
Heidi Korhonen

Toteuttaja
Heidi Korhonen

Lisätietoja
Heidi Korhonen
heidi.korhonen@vtt.fi

Toteutusaika
21.7.2014 - 31.10.2014

Työsuojelurahaston päätös
2.6.2014
6 000 euroa

Kokonaiskustannukset
26 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2014

Tiivistelmä

Palveluajattelu, jonka keskiössä on asiakas ja yritysten tavoite ymmärtää ja palvella asiakasta paremmin, on tärkeä yhteiskuntaa ja työtä muuttava voima ja sen hallinta olennainen yritysten kilpailukyvyn ja innovaatioiden lähde.

Väitöskirja kuvaa teollisen liiketoiminnan kehittämisen ja innovaatiotoiminnan siirtymää kohti uudenlaista asiakkaiden osallistamista ja asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamista perustuen palveluajatteluun ja näkemykseen arvosta yhteistuotettuna. Se luo pohjaa innovaatiojohtamisen ja -toiminnan kyvyille, joita tarvitaan teollisen työn kohdatessa tulevaisuudessa voimakkaita muutospaineita.

Väitöskirjan tutkimusmenetelmänä on case-tutkimus. Tutkimus koostuu neljästä artikkelista, jotka on julkaistu vuosina 2011-2014. Yksi konseptuaalinen artikkeli ja kolme case-aineistoon perustuvaa artikkelia lähestyvät kukin väitöskirjan aihetta omasta näkökulmastaan. Case-aineisto on koottu useissa teollisuuden palveluliiketoimintaa käsittelevissä tutkimus- ja kehityshankkeissa haastattelemalla, havainnoimalla sekä keräten kehitystyön etenemistä kuvaavaa kirjallista materiaalia.

Väitöskirjan arvioitu julkaisemisajankohta on maaliskuu 2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heidi Korhonen