Asiantuntijoiden hybridityö: ryhmässä enemmän, kasvotusten ja etänä

Hanketiedot

Hankenumero
210388

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Petri Nokelainen
petri.nokelainen@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2022 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
30.11.2021
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
206 950 euroa

Tulokset valmistuneet
19.1.2024

Tiivistelmä

Tutkimus tarkastelee virittyneisyyttä ja tunnetiloja etänä ja kasvotusten tapahtuvissa asiantuntijoiden ryhmätyötilanteissa. Lisäksi verrataan etänä ja kasvotusten toteutettujen ryhmätyötilanteiden tavoitteiden täyttymistä. Aineisto kerätään kyselylomakkeella, vireystilaa mittaavalla älysormuksella, älypuhelinsovelluksella sekä haastatteluin. Tutkimus tarjoaa tietoa pandemia-ajan jälkeisestä monipaikkaisen työn mahdollisuuksista ja haasteista työelämän kontekstissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Petri Nokelainen

Tiedote

Asiantuntijoiden hybridityö: ryhmässä enemmän, kasvotusten ja etänä

19.1.2024

Tiivistelmä

Tutkimus tarjoaa uutta tietoa monipaikkaisesta työstä erityisesti työn vuorovaikutustilanteiden näkökulmasta, mikä on tärkeää asiantuntijatyön pohjatessa yhteistyöhön. Aineistoa kerättiin kyselyllä, älysormuksilla, sen rinnalla täytetyllä päiväkirjanomaisella kyselyllä sekä haastatteluin. Hybridisti järjestetyt vuorovaikutustilanteet koettiin kohtaamisen tavoista haastavimmiksi ja niissä raportoitiin matalimpia arvoja hyvinvointiin ja oppimiseen liittyen verrattuna etä- ja kasvokkaisiin kohtaamisiin. Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitkä tekijät liittyvät mm. vuorovaikutustilanteiden tavoitteiden täyttymiseen ja osaamisen kehittymiseen. Tuloksista nousi suosituksia ja huomioita asiantuntijatyön vuorovaikutustilanteiden järjestämiseen.

Lähtökohdat

Asiantuntijatyö vaatii onnistuakseen yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa. Monipaikkaisesti työskennellessä erityisesti vuorovaikutus eroaa perinteiseen toimistotyöhön verrattuna. Tutkimuksessa tarkasteltiin vuorovaikutusta etänä, hybridisti ja kasvotusten hyvinvoinnin, osaamisen kehittymisen ja tilanteiden tavoitteiden täyttymisen näkökulmista. Tavoitteena oli selvittää vähän tutkittua asiantuntijoiden monipaikkaista vuorovaikutusta työssä ja tuottaa työelämälle käytännön suosituksia.

Aineisto

Tutkimuksen osallistujat olivat kolmen yrityksen Suomessa työskenteleviä asiantuntijatyötä tekeviä työntekijöitä. Aineistonkeruu suoritettiin vuoden 2022 aikana ja se oli kolmivaiheinen.
1. Kysely (N = 295)
2. Vuorovaikutustilanteisiin liittyvä kahden viikon älysormusmittausjakso (N = 81) ja sen rinnalla täytettävä päiväkirjanomainen tilannekohtainen kysely (N = 1150)
3. Haastattelu (N = 35)

Menetelmät

Määrällisen aineiston analyysimenetelminä käytettiin Bayesilaista monitasomallinnusta (tilannekohtainen aineisto) ja rakenneyhtälömallinnusta (kyselyaineisto). Laadullisen aineiston analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä ja tyyppikertomuksia. Itseraportoituja vastauksia tilanteista tarkasteltiin myös frekvenssien, keskiluku- ja hajontaindikaattorien kautta.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksen tulokset valaisivat erityisesti hybridi- ja etävuorovaikutuksen haasteita. Päätuloksia olivat muun muassa seuraavat: 1) Hybriditilanteet koetaan haastaviksi. Hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvät tekijät olivat hybriditilanteissa matalimmat. 2) Etä- ja hybridikohtaamiset haastavat erityisesti yhteenkuuluvuutta ja osaamisen kehittymistä mm. niiden vähentäessä epämuodollisia kohtaamisia. 3) Tietynlaiset tilanteet sujuvat hyvin etänäkin, toiset hyötyvät kasvokkaisesta kohtaamisesta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke tuotti laajan ja ajankohtaisen kuvan monipaikkaisen asiantuntijatyön vuorovaikutustilanteista. Niitä ei ole tällä tarkkuudella aiemmin tutkittu. Tulosten pohjalta kirjoitettiin loppuraportti ja käytännön opas työelämälle, jotka ovat vapaasti saatavilla. Tutkimus tarjoaa organisaatioille uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää onnistuneen monipaikkaisen työn järjestämiseksi. Tutkimus tarjoaa näkökulmia siihen, mitä on hyvä ottaa huomioon, kun suunnitellaan eri tyyppisiä kohtaamisia.

Aineisto

Julkaisuluettelo Avaa

Ilmari Puhakka, Eija Lehtonen, Petri Nokelainen. Asiantuntijoiden hybridityö:ryhmässä enemmän, kasvotusten ja etänä. Loppuraportti. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta. 2023.
ISBN 978-952-03-3248-8 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-03-3247-1 (painettu julkaisu) Avaa

Uutinen: Älysormus kertoo työpaikan vuorovaikutustilanteista Avaa

Opas työelämän vuorovaikutustilanteisiin monipaikkaisessa työssä Avaa