Asiantuntijuuden kehittyminen, tunteet ja työpaikka oppimisympäristönä

Hanketiedot

Hankenumero
118083

Hakija
Tampereen teknillinen yliopisto

Toteuttaja
Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätietoja
Petri Nokelainen
petri.nokelainen@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2019 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
8.5.2018
130 000 euroa

Kokonaiskustannukset
181 700 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2020

Tiivistelmä

Tutkimus tarkastelee asiantuntijuuden kehittymistä ja siihen liittyviä tunnetiloja työssä oppimisen kontekstissa. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa tekniikan alan yrityksistä oppimisympäristöinä sekä tunnetilojen yhteydestä asiantuntijuuden kehittymiseen ja uramenestykseen.
Tutkimusaineisto kerätään kahdessa tekniikan alan yrityksessä vuosien 2019-2020 aikana. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kerätään kyselylomakeaineisto (työpaikan oppimisympäristön rajoittavat ja mahdollistavat tekijät, uramenestys), joka analysoidaan monimuuttujamenetelmin. Toisessa vaiheessa työelämän oppimistilanteista kerätään älysormuksella (virittyneisyys) ja älypuhelinsovelluksella (tunnetila) aineisto, joka analysoidaan monimuuttujamenetelmin. Kolmannessa vaiheessa suoritetaan edellisiä vaiheita syventävä haastattelututkimus, joka analysoidaan teoria- ja aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla.

Erityisesti tekniikan alan yrityksiin keskittyvä tutkimus lisää ymmärrystä tunnetilojen yhteydestä työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen ja edesauttaa siten organisaatioita kehittämään oppimisympäristöjään ammatillisen kasvun tukemisen ja työhyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.

Tulokset raportoidaan yritysten henkilöstölle ja johdolle vuosien 2019 ja 2020 kuluessa. Tulokset julkaistaan kasvatustieteen ja teknisten tieteiden kansainvälisissä ja kansallisissa referoiduissa tiedejulkaisuissa ja konferensseissa. Loppuraportti julkaistaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Petri Nokelainen