Asiantuntijuuden kehittyminen, tunteet ja työpaikka oppimisympäristönä

Hanketiedot

Hankenumero
118083

Hakija
Tampereen teknillinen yliopisto

Toteuttaja
Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätietoja
Petri Nokelainen
petri.nokelainen@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2019 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
8.5.2018
130 000 euroa

Kokonaiskustannukset
181 700 euroa

Tulokset valmistuneet
3.5.2021

Tiivistelmä

Tutkimus tarkastelee asiantuntijuuden kehittymistä ja siihen liittyviä tunnetiloja työssä oppimisen kontekstissa. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa tekniikan alan yrityksistä oppimisympäristöinä sekä tunnetilojen yhteydestä asiantuntijuuden kehittymiseen ja uramenestykseen.
Tutkimusaineisto kerätään kahdessa tekniikan alan yrityksessä vuosien 2019-2020 aikana. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kerätään kyselylomakeaineisto (työpaikan oppimisympäristön rajoittavat ja mahdollistavat tekijät, uramenestys), joka analysoidaan monimuuttujamenetelmin. Toisessa vaiheessa työelämän oppimistilanteista kerätään älysormuksella (virittyneisyys) ja älypuhelinsovelluksella (tunnetila) aineisto, joka analysoidaan monimuuttujamenetelmin. Kolmannessa vaiheessa suoritetaan edellisiä vaiheita syventävä haastattelututkimus, joka analysoidaan teoria- ja aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla.

Erityisesti tekniikan alan yrityksiin keskittyvä tutkimus lisää ymmärrystä tunnetilojen yhteydestä työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen ja edesauttaa siten organisaatioita kehittämään oppimisympäristöjään ammatillisen kasvun tukemisen ja työhyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.

Tulokset raportoidaan yritysten henkilöstölle ja johdolle vuosien 2019 ja 2020 kuluessa. Tulokset julkaistaan kasvatustieteen ja teknisten tieteiden kansainvälisissä ja kansallisissa referoiduissa tiedejulkaisuissa ja konferensseissa. Loppuraportti julkaistaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Petri Nokelainen

Tiedote

Asiantuntijuuden kehittyminen, tunteet ja työpaikan oppimismahdollisuudet

3.5.2021

Tiivistelmä

Tässä hankkeessa tarkastelimme tekniikan alan työpaikkojen oppimismahdollisuuksia, subjektiivista uramenestystä ja psykologisten perustarpeiden täyttymistä sekä näiden yhteyksiä työtyytyväisyyteen ja työpaikan vaihtoaikeisiin. Lisäksi perehdyimme tunteisiin ja fysiologiseen virittyneisyyteen työtilanteissa. Tulosten mukaan luottamus omaan osaamiseen ja tyytyväisyys uraan olivat yllättäen yhteydessä suurempiin työpaikan vaihtoaikeisiin. Työpäivien aikana koettiin sekä tyytyväisyyttä että ahdistuneisuutta, mutta ei kiitollisuutta. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää erilaisissa toimintaympäristöissä, joissa työpaikkoja pyritään kehittämään niin työ- kuin oppimisympäristöinä.

Lähtökohdat

Nopeasti muuttuvassa työelämässä organisaation menestymisen avaintekijänä nähdään työvoima, joka pystyy kehittymään ja sopeutumaan muuttuviin työn vaatimuksiin. Asiantuntijuuden kehittyminen ja osaavien työntekijöiden pitäminen yrityksessä edellyttää syvää ymmärrystä työntekijöiden toiveista, tarpeista ja hyvinvoinnista, sekä näiden välisistä yhteyksistä. Tutkimuksessa perehdyttiin työtyytyväisyyteen ja työpaikan vaihtoaikeisiin liittyviin tekijöihin sekä tunteisiin ja virittyneisyyteen työssä.

Aineisto

Hanke toteutettiin Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Aineisto kerättiin kahdesta suuresta suomalaisesta tekniikan alan yrityksestä. Osallistujat työskentelivät esimerkiksi suunnittelun, ohjelmoinnin, teknologiakehityksen tai konsultoinnin parissa. Sähköisen kyselylomakkeen täyttämisen lisäksi osa vastaajista piti työtilanteissa virittyneisyyttä mittaavaa älysormusta sekä raportoi emootioistaan työpäivän aikana. Lisäksi kerättiin haastatteluaineisto.

Menetelmät

Kyselydataa analysoitiin keskilukuindikaattoreiden, korrelaatiokertoimen ja rakenneyhtälömallinnuksen avulla, mikä tuotti tietoa tutkittavista tekijöistä ja niiden yhteyksistä. Älysormuksen tuottamaa virittyneisyysdataa analysoitiin tutkimusryhmän tekemillä ohjelmistoilla (MergeSR, AnalyseSRLT). Virittyneisyysdataa ja älylaitesovelluksella saatua tietoa emootioista yhdessä analysoitiin SPSS-ohjelmiston GLM-toistomittauksilla. Laadullisen aineiston analysoinnissa käytettiin temaattista analyysiä.

Tulokset ja johtopäätökset

Tulokset osoittivat työpaikan oppimismahdollisuuksien, subjektiivisen uramenestyksen, psykologisten perustarpeiden täyttymisen ja työtyytyväisyyden eri osa-alueiden kietoutuvan monin tavoin yhteen. Työtyytyväisyyttä edistävät oppimista mahdollistava työympäristö sekä kokemus tasapainosta työssä menestymisen ja vapaa-ajan sekä työn haasteiden ja oppimismahdollisuuksien välillä. Sekä positiiviset että negatiiviset tunteet kuuluvat työelämään, joskin positiiviset ovat tulosten mukaan yleisempiä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti uutta tietoa tekniikan alalta subjektiivisen uramenestyksen, työpaikan oppimismahdollisuuksien ja psykologisten perustarpeiden kokemusten täyttymisestä sekä miten niiden eri osa-alueet ovat yhteydessä työtyytyväisyyteen ja työpaikan vaihtoalttiuteen. Lisäksi tutkimus lisää ymmärrystä tunteista sekä virittyneisyydestä työpäivän aikana. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää erilaisissa toimintaympäristöissä, joissa työpaikkoja pyritään kehittämään niin työ- kuin oppimisympäristöinä.

Aineisto

Eija Lehtonen, Ilmari Puhakka, Laura Pylväs, Petri Nokelainen. Asiantuntijuuden kehittyminen, tunteet ja työpaikka oppimisympäristönä. Loppuraportti.
Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta. 2020.

ISBN 978-952-03-1837-6 (painettu)
ISBN 978-952-03-1838-3 (pdf)

Avaa

Asiantuntijuuden kehittyminen, tunteet ja työpaikka oppimisympäristönä. Kannet. Loppuraportti Avaa

Lehtiartikkeli, Tampereen kauppakamarilehti
https://tampereenkauppakamarilehti.fi/fi-fi/article/kauppakamarilehti/vakavasti-otettava-kysymys-tyoelamassamilta-tuntuu/896/ Avaa