Askeleet sujuvaan aivotyöhön Oulun seudun koulutuskuntayhtymässä

Hanketiedot

Hankenumero
190592

Hakija
Koulutuskuntayhtymä OSAO

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Raili Karttunen
raili.karttunen@osao.fi

Toteutusaika
1.2.2020 - 28.2.2021

Työsuojelurahaston päätös
3.2.2020
47 000 euroa

Kokonaiskustannukset
94 000 euroa

Tulokset valmistuneet
24.3.2021

Tiivistelmä

Kehittämishankkeessa rakennetaan koulutuskuntayhtymän strategiatyöhön kytkeytyvä kognitiivisen ergonomian toimintamalli, jossa työn sujuvuutta ja työhyvinvointia kehitetään yhteisöllisesti ja sitouttaen organisaation eri tasot ja tahot kehittäen myös esimiestyön ja työsuojelun käytäntöjä. Tavoitteena on kognitiivista ergonomiaa parantamalla saavuttaa strategian kehittymistavoitteita. Uutta Työterveyslaitokselle on Aivotyön askeleet -malli, joka sisältää konkreettiset keinot kytkeä kognitiivinen ergonomia osaksi organisaation työkykyjohtamista sekä seurata edistymistä. Opetusala on merkittävä uusi avaus kognitiivisen ergonomian saralla, mutta nyt luotavaa kognitiivisen makroergonomian toimintamallia voi lähteä soveltamaan myös muille aloille. Ammatillisen opetuksen ollessa kyseessä hankkeessa saavutettavat hyvän kognitiivisen mikro- ja makroergonomian toimintamallit ja työn sujuvuuden ja toimintakyvyn vaikutukset voivat läikkyä kohti tulevaisuuden työelämää.

Hankkeen vastuuhenkilö

Raili Karttunen

Tiedote

Koulutuskuntayhtymä OSAOssa parannetaan kognitiivista hyvinvointia työssä

24.3.2021

Tiivistelmä

OSAOssa käynnistettiin välitön muutos kohti ammatillisen opetuksen henkilöstön hyvää aivotyötä ja palautumista. Työntekijälähtöistä kehittämistä tuettiin askel askeleelta organisaation eri rooleista käsin sekä aivotyöagenttitoiminnalla. Kognitiivisen hyvinvoinnin asia edistyi osallistuneissa yksiköissä ja se vietiin organisaation tavoitteisiin ja toimintasuunnitelmiin. Aivotyön askeleet -mallin tuella työtä ja hyvinvointia voi kehittää työpaikoilla jopa poikkeuksellisina ja vaativina aikoina

Lähtökohdat

Ammatillisen koulutuksen murros on koetellut henkilöstön jaksamista. OSAOssa nousi esiin tarve helpottaa työn sujumista ja palautumista. Työntekijälähtöisen kehittämisen rinnalle rakennettiin malli, jonka tuella esihenkilöiden, työsuojelun ja työterveyshuollon toiminta kytkeytyy kehittämiseen. Työterveyslaitoksen kognitiivisen ergonomian ja hyvinvoinnin asiantuntijat olivat mukana rakentamassa kehittämisaskeleita, joissa on sovellettu työn kehittämisen vaikuttavuutta parantavaa tutkimustietoa

Kohderyhmät

Kehittämishanke tavoitti laajan joukon OSAOn henkilökuntaa. Koko henkilöstö kutsuttiin kyselyihin antamaan tilannekuva ja perehtymään asiaan webinaarissa. Viiden koulutus- ja tukipalveluyksikön henkilöstö osallistui aktiiviseen kehittämiseen. OSAOn kaikkiin yksiköihin koulutettiin yhteensä 20 aivotyöagenttia tukemaan muutosta. Tavoite- ja arviointipajoissa oli mukana myös johdon, työsuojelun ja työterveyshuollon edustajia.

Menetelmät

Hankkeen kehittämistavoitteena oli rakentaa systemaattinen työn kehittämistä tukeva seuranta- ja arviointimalli, Aivotyön askeleet. Sen avulla voidaan konkretisoida askeleet, joita pitkin edetään kohti sujuvaa, terveellistä ja tuloksellista tapaa tehdä kognitiivista työtä organisaatiossa. Aivotyön askeleet -malli verkostoi uudella tavalla työntekijät, esihenkilöt, työsuojelun ja johdon. Organisaation rakenteita myöten tuetaan työntekijöiden ja yksiköiden kehittämistyötä, yhtenä rintamana.

Vaikuttavuus

Hankkeella raivattiin kehittämisaikaa kiireiseen arkeen ja tehtiin näkyväksi eri työroolien merkitys ja tehtävät vaikuttavan kehittämisen taustalla. Käynnistetyt toimenpiteet vaikuttivat välittömästi työn arjen sujumiseen ja työntekijöiden hyvinvointiin. Myös esihenkilöiden, johdon ja työsuojelun osaaminen kasvoi ja organisaatiotasolle saatiin uusia keinoja edistää sujuvaa ja terveellistä työtä. OSAOn esimerkki kannustaa rakentamaan kognitiivista hyvinvointia myös poikkeuksellisina aikoina.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Askeleet sujuvaan aivotyön OSAOssa -kehittämishanke oli merkittävä avaus opetusalalla, jossa työn kehittäminen on jäänyt opetuksen kehittämisen jalkoihin. Hanke tuotti uusia sujuvan aivotyön ratkaisuja opetukseen ja tukipalveluihin, niin mikro- kuin makroergonomian tasoilla. Aivotyön askeleet -kehittämismallia voidaan soveltaa laajasti opetusalalla ja muilla työpaikoilla määrittelemällä kullekin kehittämisaskeleelle konkreettiset toteutettavat toimenpiteet.

Aineisto

Virpi Kalakoski, Sari Käpykangas, Tiina Heusala, Kirsi Luokkala, Janna Pöntinen ja Maarit Kauppi. Työterveyslaitos.
Askeleet sujuvaan aivotyöhön ja hyvinvointiin OSAOssa. Loppuraportti. 2021

ISBN 978-952-261-971-6 (PDF) Avaa