Astman alkamisiän yhteys astmaoireiluun ja työuraan

Hanketiedot

Hankenumero
117428

Hakija
Saara Taponen

Toteuttaja
Saara Taponen

Lisätietoja
Saara Taponen
saara.taponen@kolumbus.fi

Toteutusaika
1.11.2017 - 31.12.2018

Työsuojelurahaston päätös
21.11.2017
7 500 euroa

Kokonaiskustannukset
7 500 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2018

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa astmaa sairastavien työikäisten työurien tukemiseksi. Tutkimme astman alkamisiän yhteyttä työikäisten astmaa sairastavien astmaoireiluun ja työelämässä pärjäämiseen. Astmaa sairastavilla on enemmän sairauspoissaoloja kuin muilla työikäisillä ja astman on laskettu aiheuttavan vuosittain Suomessa jopa 700 milj. euron kustannukset, joista valtaosa koituu sairauspoissaoloista, sairauseläkkeistä ja tuotannon menetyksistä. Olemme aiemmassa tutkimuksessamme todenneet, että kokopäivätyötä tekevät astmaa sairastavat eroavat työkyvyttömistä ja työttömistä astmaa sairastavista mm. siinä, että heillä on vähemmän astmaoireita, he tupakoivat vähemmän ja tekevät useammin ei-suorittavaa, toimistotyyppistä työtä. Tässä jatkohankkeessa syvennytään astman taustatekijöihin. On esitetty, että astman alkamisiällä on vaikutusta sen vaikeusasteeseen. Käytössämme on valmiiksi kerätty suuri suomalainen kyselyaineisto, jossa on kysytty astmaa sairastavilta mm. heidän työelämätilanteestaan, oireilustaan, lääkityksistä, oireilua pahentavista tekijöistä ja astman alkamisiästä. Näitä tutkimalla haluamme löytää suomalaiseen työelämään, työpaikoille ja työterveyshuoltoihin, lisää tietoa ja keinoja tukea astmaa sairastavien pitkää työuraa ja ehkäistä astman takia työelämästä pois joutumista. Tulokset ovat julkaisuina käytettävissä vuoden 2018 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Saara Taponen

Tiedote

Mitä myöhemmin astma alkaa, sitä enemmän se heikentää työkykyä

31.12.2018

Lääketieteen tohtori Saara Taponen on tutkinut astman alkamisiän yhteyttä astmaoireiluun ja työkykyyn. Taponen ja tutkijakumppanit selvittivät, onko työelämässä pärjäämisen kannalta eroja siinä, onko astma alkanut lapsuusiällä vai vasta aikuisiällä.

Tutkimuksen vielä julkaisemattomat tulokset viittaavat siihen, että mitä myöhemmällä iällä astma alkaa, sitä voimakkaammin se heikentää työkykyä.

Taponen kirjoitti Työsuojelurahaston stipendin tuella artikkelin, joka on ehdollisesti hyväksytty julkaistavaksi Respiratory Medicine -lehdessä alkuvuodesta 2019.

Taposen hanke oli jatkoa aiemmalle rahaston tukemalle hankkeelle (116048), jossa selvitettiin astmaa sairastavan työntekijän työuraa ja astman yhteyttä ennenaikaiseen työkyvyttömyyteen. Siitä on julkaistu kaksi artikkelia kansainvälisissä tiedelehdissä (katso Materials-kohta).

Kahden hankkeen tutkimustuloksista on tulossa lisäksi suomenkielinen artikkeli Työterveyslääkäri-lehden numeroon 1/2019, joka ilmestyy maaliskuun alussa, teemanaan hengitystiesairaudet.

Aikuisiän astma vaikeahoitoisempi     

Taposen mukaan on esitetty, että astmaa on useita tyyppejä, jotka vaihtelevat sekä syntymekanismiltaan että vaikeusasteeltaan. Astman alkamisajankohta voi olla merkittävä eri astmatyyppien erottelija.

Aikuisiällä alkava astma on tutkimusten mukaan mahdollisesti vaikeahoitoisempi kuin lapsuus- tai nuoruusiällä alkava astma. Lapsuusiän astma kytkeytyy usein allergiaan, mutta aikuisiällä alkava astman syntyyn vaikuttavat myös elämäntapatekijät, esimerkiksi tupakointi ja ylipaino.

Tutkimuksen tulokset tukevat hypoteesia siitä, että lapsuusiässä alkaneen astman kanssa on helpompi pärjätä työelämässä kuin aikuisiällä alkavan astman kanssa.

Työterveyshuollolla merkittävä rooli

Taponen korostaa, että aikuisiällä alkavan astman oireet on tärkeätä tunnistaa, selvittää ja mahdollinen astma hoitaa hyvin työkyvyn säilyttämiseksi. Työterveyshuollolla on merkittävä rooli sekä oireiden tunnistamisessa ja astman hoidossa että työperäisen astman ehkäisemisessä – yhteistyössä työpaikkojen työsuojeluorganisaatioiden kanssa.

Myös tupakasta luopumisen merkitys korostuu, koska tupakoinnin tiedetään heikentävän astman hyvän hoidon toteutumista.

Jos astmaa sairastavalla työntekijällä on hankaluuksia työkykynsä kanssa, on aika ottaa työterveysyhteistyön keinot käyttöön työtehtävien, työpaikan tai ammatin vaihdossa työkyvyn säilyttämiseksi – tarvittaessa ammatillisena kuntoutuksena työeläkevakuutusyhtiön tuella.

Tärkeätä on tukea hyviä elintapoja, terveellistä työpaikkaruokailua, fyysistä arkiaktiivisuutta ja ylipainon välttämistä myös vaikeahoitoisen astman ennaltaehkäisyn näkökulmasta.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Aikuisiällä alkava astma lisää työkyvyttömyys­riskiä. Tiedon sillan verkkosivusto. 28.2.2019. https://tiedonsilta.fi/aikuisialla-alkava-astma-lisaa-tyokyvyttomyysriskia/