Autonomian rajat ja mahdollisuudet mikro- ja PK-yrityksissä (AURA)

Hanketiedot

Hankenumero
190127

Hakija
Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Eila Järvenpää
eila.jarvenpaa@aalto.fi

Toteutusaika
1.5.2019 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2019
120 000 euroa

Kokonaiskustannukset
175 398 euroa

Tulokset valmistuneet
20.1.2021

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan autonomian rajoja ja mahdollisuuksia mikro- ja PK-yrityksissä. Tämä tehdään tutkimalla omaehtoisen työnmuokkauksen käytäntöjä, johdon niihin kohdistamia odotuksia ja henkilöstön omia käsityksiä. Hanke toteutetaan toimintatutkimuksena. Aineistoa kerätään haastattelemalla yritysten johtoa, henkilöstölle suunnatulla kyselytutkimuksella ja nauhoittamalla työpajojen aikaisia keskusteluita. Lisäksi yrityksistä kerätään taloustietoa ja muuta taustatietoa dokumenttianalyysin avulla. Hankkeen lopussa vaikuttavuutta mitataan keräämällä siihen liittyvää haastattelu- ja kyselyaineistoa. Vertailuaineisto yleistämistä varten saadaan koko Suomen alueella toimivista mikro- ja PK-yrityksistä, jotka ovat useilta eri toimialoilta. Vaikka työnmuokkausta on tutkittu laajasti, ei autonomiajännitettä ole tutkittu riittävästi. Aiempi kvantitatiivinen tutkimus on keskittynyt pääosin työnmuokkauksen yksilöllisiin vaikutuksiin. Tämä pääosin laadullinen tutkimus täydentää tätä tutkimusta selvittämällä, miten työnmuokkaus tapahtuu mikrotasolla ja miten se voisi tukea toiminnan joustavuutta sekä työhyvinvointia ja tuloksellisuutta. Lisäksi tutkimusta tarvitaan siitä, miten työyhteisöt luovat edellytyksiä työnmuokkaukselle, tekevät sitä yhdessä ja miten sen yhteiset pelisäännöt muotoutuvat. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa paitsi osallistuvissa yrityksissä, myös muissa pienissä yrityksissä sekä suurempien yritysten ryhmissä hankkeessa toteutettavan kehittämismenetelmän avulla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eila Järvenpää

Tiedote

Autonomisen työn muotoilun edellytykset

20.1.2021

Tiivistelmä

AURA-hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin toimintatutkimuksellisella otteella autonomisen työn muotoilun edellytyksiä viidessä suomalaisessa pk-yrityksessä. Tulokset osoittavat, että työn muotoilu edellyttää yhtenäisiä toimintaperiaatteita, jaettua ymmärrystä organisaation tavoitteista sekä avointa vuorovaikutuskulttuuria. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli kehittää yleinen menetelmä, jota voidaan hyödyntää työn muotoilun edellytysten parantamiseksi suomalaisissa organisaatioissa. Hankkeessa tuloksena syntyneen menetelmän avulla organisaatioissa voidaan tehdä näkyväksi edellä mainittujen edellytysten toteutumista haittaavia tekijöitä ja sopia tavoista, joilla työn muotoilun edellytykisiä voidaan parantaa.

Lähtökohdat

Autonominen työn muotoilu on määritelmällisesti yksilölähtöistä toimintaa, mutta sitä toteutetaan kuitenkin työyhteisössä yhteisen psykologisen sopimuksen määrittelemissä puitteissa. Hankkeessa pyrittiinkin ymmärtämään, minkälaisten yksilöllisten ja implisiittisten yhteisten psykologisten sopimusten puitteissa työtä muotoillaan ja nykykäytäntöjä voisi muokata työn muotoilua paremmin tukeviksi. Tämä edellytti psykologisten sopimusten näkyväksi tekemistä ja neuvottelua niiden uudistamiseksi.

Aineisto

Hankkeeseen osallistui viisi suomalaista pk-yritystä eri toimialoilta ml. lääketeollisuus, liikuntapalvelut, vähittäiskauppa, ohjelmistojen suunnittelu ja koulutuspalvelut. Näistä organisaatioista kerättiin laadullista haastattelu- ja keskusteluaineistoa nelivaiheisen tutkimusprosessin aikana. Aineisto koostuu yksilö- ja ryhmähaastatteluista sekä työpajanauhoitteista.

Menetelmät

Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena. Toimintatutkimuksen tavoitteena on kehittää mukana olevia organisaatioita vaikuttamalla niiden toimintatapoihin, jolloin tutkijan osallistuminen organisaatiossa tapahtuvaan kehittämistoimintaan on keskeistä. Lisäksi organisaation jäsenet ovat aktiivisesti mukana kehittämistyössä. Aineistoa kerättiin yksilö- ja ryhmähaastatteluin sekä nauhoittamalla työpajakeskusteluja. Aineistot analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin menetelmin.

Tulokset ja johtopäätökset

Hankkeen tulokset osoittavat, että autonominen työn muotoilu edellyttää paradoksaalisesti yhteisten rajojen määrittelyä työyhteisössä. Autonomisen työn muotoilun edellytysten kehittämisessä on olennaista tehdä näkyväksi toimintaa ohjaavat kirjoitetut ja kirjoittamattomat säännöt ja periaatteet sekä erilaiset tavat tulkita niitä. Tämän avulla voidaan yhdessä tunnistaa tekijöitä, jotka koetaan työn muotoilun mahdollisuuksia rajoittaviksi ja sopia tavoista, joilla niihin voidaan vaikuttaa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti uutta tietoa ja käytäntöjä, joiden avulla autonomian lisääminen suomalaisessa työelämässä on mahdollista toteuttaa työntekijöiden hyvinvointia ja motivaatiota lisäävällä tavalla. Tutkimuksessa tunnistettiin autonomiaan ja työnmuokkaukseen liittyviä jännitteitä yksilö- ja ryhmätasolla. Lisäksi laadittiin kehitysmenetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat luoda parempia edellytyksiä autonomiselle työn muotoilulle. Menetelmä voidaan toteuttaa myös täysin virtuaalisesti.

Aineisto

Outi Vanharanta, Kirsi Polvinen, Matti Vartiainen. Aalto-yliopisto. Autonomian rajat ja mahdollisuuden mikro- ja pk-yrityksissä. Loppuraportti. Aalto-ylioiston julkaisusarja Tiede ja Teknologia 1-2021.
ISBN 978-952-64-0237-6 (painettu) Avaa