Auttajasta ammatinvaihtajaksi – Mikä terveydenhuollossa mättää?

Hanketiedot

Hankenumero
210262

Hakija
Marjo Ring

Toteuttaja
Marjo Ring

Lisätietoja
Marjo Ring
marjo.ring@welho.com

Toteutusaika
1.1.2023 - 31.7.2023

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2021
17 800 euroa

Kokonaiskustannukset
17 800 euroa

Tulokset valmistuneet
9.8.2023

Tiivistelmä

Tutkimuksessa analysoidaan työnsä sote-alalla jättäneiden hoitajien alanvaihtoon johtaneita syitä. Alanvaihtoon johtaneita syitä analysoidaan palkkaa ja työoloja (esim. työajat, kiire) hienosyisempänä työntekijän kokemuksiin ja odotuksiin liittyvänä ilmiönä, hyödyntäen teoreettisena viitekehyksenä psykologisen sopimuksen käsitettä. Psykologisen sopimuksen käsiteen avulla voidaan tunnistaa ja tehdä näkyväksi sekä käytäntöihin että tunteisiin liittyviä organisaatioon kohdistettuja odotuksia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marjo Ring

Tiedote

”Palkka on tietysti yksi syy, mutta ei suurin” - syitä hoitajien alanvaihdon taustalla

9.8.2023

Tiivistelmä

Hankkeessa selvitettiin lähi- ja sairaanhoitajien alanvaihdon syitä. Tutkimuksen aineistona käytettiin 295 hoitajan kirjoitusta, joissa he kertoivat syistään alanvaihdolle. Teoreettisena viitekehyksenä käytettiin psykologisen sopimuksen käsitettä, jolla tarkoitetaan virallisen työsopimuksen oheen rakentuvaa epävirallista sopimusta, joka sisältää työntekijän työnantajaan kohdistamia puhumattomia odotuksia. Alanvaihdon syiksi aineistossa nimettiin kiire ja kuormitus sekä johtaminen ja palkka. Hoitajat odottivat voivansa tehdä työtään ammatillisesti ja eettisesti kestävällä tavalla, mikä ei alanvaihtajien kuvauksissa toteutunut. Ristiriita koettujen ammatillisten velvollisuuksien ja käytännön työn edellytyksien välillä koettiin kestämättömänä.

Lähtökohdat

Hoitoala kärsii työntekijäpulasta. Keskustelu alanvaihdosta on aktiivista, osa hoitoalan työntekijöistä suunnittelee alanvaihtoa ja osa on jo tehnyt päätöksen ja jättänyt työt hoitoalalla. Tässä hankkeessa tarkasteltiin hoitoalan jättäneiden työntekijöiden alanvaihdon syitä psykologisen sopimuksen rikkoutumisen näkökulmasta, pyrkien ymmärtämään alanvaihtoa hoitajien työhön liittyvien rikkoutuneiden odotuksien näkökulmasta.

Aineisto

Tutkimusaineisto on kerätty Tietoarkiston Penna – verkkoalustalla. Kirjoituspyynnössä alaa vaihtaneita hoitajia pyydettiin kertomaan vapaamuotoisesti alanvaihtoon liittyvistä syistä ja ajatuksista. Tutkimuksen aineistona on 295 hoitoalan jättäneen hoitajan, lähi- ja sairaanhoitaja, kirjoitettama aineisto syistä miksi he ovat jättäneet työt hoitoalalla. Kirjoituspyyntöä jaettiin sosiaalisessa mediassa, facebook, Twitter ja LinkedIn.

Menetelmät

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuulla ja ymmärtää alanvaihtoon liittyviä syitä hoitajien itsensä kertomana. Ymmärtääksemme hoitoalan nykyhaasteita, on erityisen tärkeää kuulla hoitajien käsityksia ja heidän kertomiaan syitä alanvaihdon taustoista ja syistä. Kerätty aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä.

Tulokset ja johtopäätökset

Hoitajat nimesivät kiireen ja kuormituksen, johtamisen sekä palkan yleisimmin alalta lähdön syinä. Jatkuva kiire on kaventanut asiakastyön suorittamiseksi, joka ei mahdollista riittävällä tavalla ammatillisten ja eettisten velvollisuuksien täyttämistä. Kiire haastaa myös työyhteisöjen keskinäistä tuen antamista. Myös asiakastyön luonne on muuttunut vaativammaksi. Alan johtaminen on hierarkkista ja kontrolloivaa, jossa hoitajien osaamista ja ammattitaitoa ei kuulla eikä hyödynnetä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Organisaatioissa ja työyhteisöissä tulee pyrkiä rakentamaan johdon ja henkilöstön välistä yhteisesti jaettua ymmärrystä sosiaali- ja terveydenhuollon työtä ohjaavista arvoista ja eettisistä lähtökohdista sekä tukemaan niiden toteutumista erilaisissa käytännöissä. Kehitettäessä sote-alaa tulee huomiota kiinnittää työntekijöiden mahdollisuuteen toteuttaa ja edelleen kehittää omaa professiotaan sote-organisaatioissa.

Aineisto

Tiivistelmä Avaa