Avaimet työelämään – nuorten työntekijöiden valmennusohjelma

Hanketiedot

Hankenumero
113086

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Päivi Husman
paivi.husman@ttl.fi

Toteutusaika
1.8.2013 - 15.9.2015

Työsuojelurahaston päätös
6.8.2013
60 000 euroa

Kokonaiskustannukset
130 500 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2015

Tiivistelmä

Monet nuoret kokevat työuran aloittamisen vaikeana. Heikkolaatuiset, lyhytaikaiset, omaa koulutus- tai taitotasoa vastaamattomat työsuhteet sekä puutteellinen perehdytys voivat heikentää hyvinvointia ja elämänhallintaa työuran alussa. Nuorilla on myös suurempi todennäköisyys joutua työtapaturmaan kuin kokeneemmilla työntekijöillä.

Avaimet työelämään -kehittämishankkeessa edistetään nuorten työuran ja työturvallisuuden hallintaa siten, että nämä valmiudet siirtyvät työympäristöstä toiseen. Tavoitteena on, että nuoret työntekijät omaksuvat työturvallisuutta tukevia käyttäytymismalleja sekä löytävät voimavaroja työuralla pärjäämiseen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on työurien pidentäminen ja laadun vahvistaminen.

Hankkeessa tuotetaan nuorille työntekijöille räätälöity valmennusohjelma. Työterveyslaitoksella aiemmin kehitettyyn Työuran uurtaja -ryhmämenetelmään ja sosiaaliseen oppimiseen perustuvassa valmennusohjelmassa tuetaan työturvallisuutta ja työuran hallintaa koskevien pystyvyyskäsitysten kehittymistä. Valmennusohjelmaa kehitetään ja pilotoidaan yhteistyössä hankeverkostoon kuuluvien yritysten kanssa.

Hankkeessa syntyneitä menetelmiä käytetään osana nuorten työntekijöiden perehdytystä, työturvallisuuskoulutusta tai henkilöstökoulutusta.

Tuloksena julkaistaan vuonna 2015 Avaimet työelämään –työnantajan opas. Avaimet työelämään –valmennusohjelma ja työnantajan opas tarjoavat työnantajille välineitä nuorten työntekijöiden työturvallisuuden ja työuran hallinnan edistämiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Husman

Tiedote

Valmenna nuorta työturvallisuuteen!

15.9.2015

Alle 25-vuotiaille sattuu enemmän työtapaturmia kuin vanhemmille
ikäluokille. Nuorten valmiuksia turvalliseen ja sujuvaan
työskentelyyn on syytä kehittää. Uutena menetelmänä  
Työterveyslaitos tarjoaa Asennetta työhön -valmennusmenetelmän –
perinteisten työturvallisuuskoulutusten ja perehdyttämisprosessien
rinnalle.

Asennetta työhön -menetelmän käyttöä tukevat ohjaajan opas,
osallistujan työkirja ja Powerpoint-kalvopaketti. Ne julkaistaan
tammikuussa 2016. Jatkossa Työterveyslaitos myös kouluttaa ohjaajia
menetelmän käyttöön työpaikoilla ja oppilaitoksissa.

Työsuojelurahasto tuki valmennusohjelman kehittämistä
tutkimusmäärärahalla.

12 tunnin paketti

Tapaturmilla tai haitallisilla tapahtumilla voi olla pahimmassa
tapauksessa vaikutuksia nuoren työuraan myös pidemmällä
aikavälillä.

Työpaikan ja työympäristön turvallisuuteen vaikuttamisen lisäksi
on tärkeää vahvistaa nuorten omia valmiuksia työturvallisuuteen
osallistavalla menetelmällä.

Menetelmän kehittämisen pohjana oli aiemmin julkaistu
tutkimustieto.

Prototyyppiä testattiin hankeverkoston kuudessa erilaisessa
organisaatiossa. Menetelmästä kerättiin kokemuksia sekä
työntekijöiltä että työpaikkojen kouluttajilta.

Asennetta työhön -valmennusohjelma on noin 12 tunnin laajuinen.
Se voidaan toteuttaa kahtena peräkkäisenä päivänä tai jakamalla
sisältö pidemmälle ajanjaksolle. Kokonaisuudesta voidaan myös
poimia yksittäisiä osia lyhyemmän koulutuksen toteuttamiseksi.

Myönteiset kokemukset menetelmästä osoittavat, että sitä voidaan
jatkossa hyödyntää työpaikoilla osana henkilöstökoulutusta,
työturvallisuuskoulutusta tai muuta henkilöstön
kehittämistoimintaa.

Menetelmää voidaan myös käyttää työturvallisuustaitojen
kehittämiseen osana työturvallisuuskoulutusta ammatillisissa
oppilaitoksissa.

Tutkimushanke käsitteli myös urahallintaa, mutta kävi ilmi, että
työturvallisuus- ja urahallintateeman yhdistäminen ei tue uusien
valmiuksien omaksumista vaan sisällöltään erilaiset teemat
kannattaa käsitellä eri koulutuksissa.

Viestintää ja vaikutusten arvioimista

Hankkeen tuotokset ovat olleet hankeaikana esillä
yhteistyöverkostoon kuuluvien organisaatioiden tiedottamisessa,
kansainvälisessä työturvallisuusalan seminaarissa,
valtakunnallisissa Taitaja-kisoissa sekä ammatillisen koulutuksen
tapahtumissa, joissa on ollut mukana myös työnantajia kertomassa
toiminnastaan.

Menetelmästä on tiedotettu myös Helsingin yrittäjien
verkostoissa.

Hankkeen aikana resurssit kohdistettiin vuoropuheluun
alkuperäisen hankeverkoston kanssa ja uuden menetelmän
kehitystyöhön. Tuotosten laaja-alaisempi levittäminen asetettiin
jatkohankkeiden tavoitteeksi.

Tulosten pohjalta on käynnistynyt valtakunnallinen
interventiotutkimus Asennetta työhön -valmennusmenetelmän
vaikuttavuudesta Opetushallituksen tuella. Ensimmäiset tulokset
välittömistä vaikutuksista raportoidaan vuonna 2016.

Työterveyslaitos jatkaa menetelmän levittämistä työpaikoille.
Materiaaleja on tulossa Työterveyslaitoksen sivuille www.ttl.fi

 

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Loppuraportti Mikko Nykänen, Soili Klemola. Avaimet työelämään -kehittämishanke. Loppuraportti. Työterveyslaitos, Helsinki 2015. ISBN 978-852-261-606-7 (nid.) ISBN 978-952-261-607-4 (pdf) Avaa

Oppaat ja kalvosarja Mikko Nykänen, Soili Klemola, Jukka Vuori. Asennetta työhön -ohjaajan opas (painossa, ilmestyy tammikuussa 2016)

Mikko Nykänen, Soili Klemola, Jukka Vuori. Asennetta työhön -osallistujan työkirja (painossa, ilmestyy tammikuussa 2016)

Asennetta työhön -valmennusmenetelmän ohjauskalvot (julkaistaantammikuussa 2016 Työterveyslaitoksen sivuilla www.ttl.fi)

Urahallinnan lisäosat Koulutuksesta työhön julkaistaan oppaisiinTyöterveyslaitoksen verkkosivuilla www.ttl.fi

Työsuojelurahaston Tiedon silta 2016, s. 18-19 Juttu: Turvallisuusasennetta nuoren työhön. http://tiedonsilta.fi/turvallisuusasennetta-nuoren-tyohon/