Baon henkilöstöjohtamisen kehittämishanke (BaHeKe-hanke)

Hanketiedot

Hankenumero
112169

Hakija
Bovalius-ammattiopisto

Toteuttaja
Bovalius-ammattiopisto

Lisätietoja
Oili Forsman
oili.forsman@bovallius.fi

Toteutusaika
1.8.2012 - 31.5.2014

Työsuojelurahaston päätös
30.5.2012
34 900 euroa

Kokonaiskustannukset
69 800 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2014

Tiivistelmä

Hankkeen kohteena on Bovallius-ammattiopisto, jonka toiminnan tarkoituksena on luoda ja tukea erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisiä opinpolkuja täysivaltaisiksi kansalaisiksi ja työntekijöiksi.

Vuoden 2011 ajan on valmisteltu organisaatiomuutosta, jonka tavoitteena on yhtenäistää oppilaitosta ja sen toimintatapoja.

Kehittämishankkeen tavoitteena on tukea tämän yhtenäisyyden rakentumista henkilöstöjohtamisen keinoin. Hankkeessa kehitetään henkilöstöstrategiaan perustuva henkilöstöjohtamisjärjestelmä.

Luodaan selkeät toimintatavat ja ohjeistukset. Henkilöstökäytäntöjen luominen yhdistyy prosessikuvausten osalta laatutyöhön. Yhtenäisillä johtamisen periaatteilla ja käytännöillä, luodaan puitteet henkilöstön tasa-arvoiselle kohtelulle ja tuetaan yhteisissä tavoitteissa onnistumista.

Uusien käytäntöjen jalkauttamisessa tarvitaan hyvää yhteistyötä kaikilla tasoilla. Erityistä huomiota kiinitetään henkilöstön kuulemis- ja osallistumismahdollisuuksiin. Johtamis- ja esimiestyössä kehitetään yhteisöllisiä työ- ja toimintatapoja sekä luodaan edellytyksiä valmentavaan ja vuorovaikutteiseen johtamiseen. Esimiestaitojen ohella kehitetään henkilöstön työyhteisötaitoja ja osallistutetaan henkilöstöä organisaation muutosprosessiin työryhmien kautta. Kun henkilöstön vaikutusmahdollisuudet ja työyhteisötaidot kehittyvät, näkyy se hyvinvoivana työyhteisönä.

Hankkeen toteutus 1.8.2012-31.5.2014

Hankkeen vastuuhenkilö

Oili Forsman

Tiedote

Kasvanut oppilaitos kasvatti henkilöstöosaamistaan

31.5.2014

Kun Bovallius-ammattiopisto oli laajentunut monella yksiköllä, piti yhtenäistää käytäntöjä henkilöstöasioissa, kuten rekrytoinnissa, perehdytyksessä ja työsuhteen päättämisessä. Siksi käynnistettiin henkilöstöjohtamisen kehittämishanke elokuussa 2012. Kehittämistä johti Ahaa Vision Oy.
 
Bovallius-ammattiopisto kasvoi vuonna 2009 noin 530 opiskelijan ammatilliseksi erityisoppilaitokseksi. Henkilökuntaa on noin 270. Oppilaitos toimii Itä-, Keski- ja Lounais-Suomessa.

Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa organisaatioon luotiin muun muassa vuosikello ja strategisen johtamisen toimintamalli

Henkilöstöstrategiasta Bovallius-puuhun
 
Hankkeen ensimmäisiin tuotoksiin kuuluivat henkilöstöstrategia ja yhtenäinen henkilöstöopas.

Työuran keskeiset prosessit dokumentoitiin valmiiksi huhtikuussa 2013, jolloin ne perehdytettiin esimiehille. Vuorovaikutusta parannettiin laatimalla muun muassa kokousohje ja perustamalla hyvinvointiryhmä, jonka on määrä tuottaa iloa luovia ideoita. Hyvinvointiryhmään kuuluvat kaikki työsuojeluvaltuutetut sekä edustus johdosta ja kaikilta toimintapaikkakunnilta.
 
Koulutus- ja henkilöstösuunnitelmien ryhmä loi toimintamallin sekä tarvittavat dokumentit työuran vaiheisiin. Samalla luotiin henkilöstöjohtamisen vuosikello.

Strategiset ydinviestit muotoiltiin Bovallius-puuksi, johon pohjaavat kaikki tavoite- ja osaamiskeskustelut. Esimiehet perehdytettiin tähän toimintamalliin toukokuussa 2014.
 
Kehittämistä vaikeassa vaiheessa
 
Rehtorin vaihdokset ja organisaatiomuutokset hidastivat luotujen käytäntöjen vakiinnuttamista ja raskaat yhteistoimintaneuvottelut veivät voimia kehittämistyöltä. Yhteistoiminta johdon ja henkilöstön edustajien välillä ei edistynyt.
 
Hankeaikana syntyneet toimintamallit ovat kuitenkin konkreettisia ja dokumentoituja, mikä helpottaa niiden vakiinnuttamista ja tukee organisaatiossa tehtävää laatutyötä. Asioiden kehittäminen työryhminä on yhdistänyt eri toimintojen ihmisiä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Oili Forsman, Anne Lahtinen. 2014. Baon henkilöstöjohtamisen kehittämishanke (BaHeKe-hanke) 1.8.2012 – 30.9.2014. Loppuraportti Avaa